Media City

El Govern aprova la creació del Programa temporal per a la implantació del Projecte Catalunya Media City

query_builder   27 setembre 2022 12:48

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la creació del Programa temporal per a la implantació del Projecte Catalunya Media City

  1. La iniciativa dota el Departament de Cultura d’un equip humà especialitzat amb caràcter temporal


El Govern ha aprovat la creació del Programa temporal per a la implantació del Projecte Catalunya Media City i assignar-lo al Departament de Cultura a través de la seva Secretaria General.

Aquest programa té per objecte dotar el Departament de Cultura dels recursos humans necessaris per dirigir, coordinar, supervisar, desenvolupar, seguir i avaluar la implantació de la futura Catalunya Media City, equipament que formarà part del complex del Hub digital, de l’audiovisual i el videojoc, la qual cosa suposa la incorporació temporal de personal amb formació i coneixement específics.

El projecte cultural i empresarial del Catalunya Media City està impulsat pel Departament de Cultura, en coordinació amb el Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, i també hi participa el Departament d’Empresa i Treball, a més dels ajuntaments de Sant Adrià i Badalona i el Consorci del Besòs. Es tracta d’un projecte publicoprivat que conjuga una gran inversió per part de les administracions públiques i del sector audiovisual i del videojoc, amb empreses que ja s’han mostrat interessades per la iniciativa. De fet, més de 80 empreses, agents sectorials i institucions acadèmiques, entre altres, ja han manifestat el seu interès a través de cartes d’adhesió al projecte.

El CMC comptarà amb la tecnologia més avançada: platós d’última generació i sales de testatge d'UX; espais per a creació de continguts interactius (VR/XR); laboratoris de projectes d'intel·ligència artificial; 5G i robòtica; estudis de sonorització i enregistrament de podcasts; Data Center amb alta connectivitat per a producció i edició remota, entre altres.

El CMC atraurà empreses vinculades als sectors audiovisuals i del videojoc i del digital, des de proveïdors, productores, desenvolupadors, i molts altres integrants de la cadena de producció. Així, el CMC no només requerirà professionals formats en tota la cadena de producció de l’audiovisual i del videojoc i dels serveis associats, sinó que també en formarà. La formació professional i universitària hi tindrà un rol del tot rellevant.

D’acord amb l’àrea competencial i els documents estratègics relacionats amb els projectes emblemàtics de país en relació amb els fons NextGenerationEU i l’adscripció a l’àmbit de Cultura del projecte de creació d’un hub de l’audiovisual i del videojoc, correspon al Departament de Cultura, mitjançant la Secretaria General, la coordinació i el lideratge del projecte Catalunya Media City.

El programa per al desenvolupament del Projecte de la Catalunya Media City ha de donar cobertura global a tots els subprojectes englobats en el futur equipament i, per tant, de la planificació corresponent de polítiques, programes i mesures, l’execució i el seguiment del seu desenvolupament, així com l'avaluació posterior. Tot plegat, amb les corresponents col·laboracions interdepartamentals, interadministratives i amb el sector privat.

Per tal que el Departament de Cultura pugui disposar de personal amb coneixements i expertesa adequats en aquest àmbit específic i, per dur a terme aquest programa, es proposa la incorporació de quatre efectius, que es desglossen com segueix:

  1. Director/a del programa. La contractació del director o la directora s’ha d'instrumentar mitjançant un contracte laboral d’alta direcció atesa la naturalesa de les funcions assignades, el grau elevat de responsabilitat, autonomia i dedicació, i el fet que les funcions atribuïdes comporten l’exercici de responsabilitats executives en el marc d’una política pública estratègica. Les retribucions anuals del director o la directora han de ser les retribucions fixes equivalents a les d’un lloc de treball de personal funcionari del cos superior d’administració, subgrup A1, nivell de destinació 28 i jornada de dedicació especial, més un 10% en concepte de retribucions variables, vinculades al grau de compliment dels objectius o resultats prèviament establerts. El contracte d’alta direcció s'ha de subscriure per períodes d’un any prorrogables successivamentpels mateixos períodes i amb una durada màxima fins a la finalització de la vigència del programa.
  2. Dos tècnics/ques superiors: cos superior d’administració general, subgrup A1, nivell de destinació 21.
  3. Un/a tècnic/a superior: cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, arquitectura, subgrup A1, nivell de destinació 21.

Aquests efectius adscrits al programa s’han d’incorporar mitjançant nomenament per períodes d’un any prorrogables successivament pels mateixos períodes i amb una durada màxima fins a la finalització de la vigència del programa.

Les tasques i les funcions assignades al personal adscrit al programa se circumscriuen exclusivament a les relacionades amb el projecte d’implantació de la Catalunya Media City.

Les necessitats de personal d'aquest programa han de ser objecte de cobertura mitjançant els sistemes de provisió que preveu la normativa vigent i de conformitat amb l'Acord del Govern, de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Les tasques que s'assignen al personal del programa no responen a necessitats permanents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sinó a necessitats específiques de naturalesa temporal per gestionar els fons i les actuacions que cal implementar. Per aquest motiu, la durada màxima del programa és de tres anys a partir de la seva creació.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined