funció publica

El Govern aprova un nou decret llei per fomentar la promoció interna en l'ocupació pública i agilitzar la cobertura de vacants

query_builder   8 novembre 2022 12:45

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un nou decret llei per fomentar la promoció interna en l'ocupació pública i agilitzar la cobertura de vacants

  1. Autoritza la convocatòria especial de processos de promoció interna que es faran de forma paral·lela i en els mateixos termes que els processos selectius de concurs oposició d’estabilització
  2. Preveu crear relacions d’aspirants que han superat un procés selectiu sense haver obtingut plaça per cobrir vacants de funcionaris
  3. Les mesures incloses en el decret han estat acordades amb les organitzacions sindicals en el marc de la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics de la Generalitat


El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera. Aquesta norma forma part de les actuacions del Govern orientades a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Amb aquest objectiu, preveu mesures que fomenten la promoció interna dels funcionaris de carrera i agilitzen la cobertura de vacants per persones que han aprovat un procés selectiu, però no han obtingut plaça.

Les mesures incloses en el decret han estat acordades amb les organitzacions sindicals en el marc de la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics de la Generalitat (MEPAG).

Promoció interna

El decret llei autoritza la convocatòria de processos selectius especials de promoció interna adreçats a personal funcionari dels cossos i escales d’administració i tècnic. Aquests processos selectius especials de promoció interna es duran a terme mitjançant el sistema de concurs oposició, de forma paral·lela i en els mateixos termes que els processos selectius de concurs oposició d’estabilització. El nombre de places a convocar és del 45% del total de places convocades per cada cos o escala en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal que disposin de cossos, escales o especialitats del grup o subgrup de titulació immediatament inferior de la mateixa àrea o especialitat.

Poden participar en els processos selectius de promoció interna previstos en aquest decret llei les persones funcionàries de carrera en servei actiu, en situació administrativa amb dret a reserva de lloc de treball o en excedència voluntària per incompatibilitats o per interès particular per prestar serveis en un altre lloc de l’administració o del seu sector públic. També hi podran participar els funcionaris dels cossos i escales del subgrup C2 que no posseeixin les titulacions requerides per accedir al subgrup C1, sempre que tinguin una antiguitat de deu anys en el cos o escala des del qual promocionen.

En el cas del cos superior i el cos administratiu, les persones que superin els processos de promoció interna restaran destinades, sempre que sigui possible, en el mateix lloc de treball que estaven desenvolupant i el lloc de treball serà objecte de reclassificació.

Aprovats sense plaça

Amb l’objectiu de limitar al màxim el nomenament de personal interí, el nou decret llei preveu que les convocatòries de proves selectives puguin incloure, a més de les places autoritzades a les ofertes d’ocupació pública, un nombre de places addicionals per cobrir futures vacants.

D’aquesta manera, es disposarà d’una relació de persones que han aprovat un procés selectiu, però no han obtingut plaça, i que podran cobrir les places vacants que es vagin generant i ser nomenades funcionàries de carrera. La relació d’aspirants tindrà una vigència de tres anys, a comptar a partir de la data de resolució de la convocatòria, o quedarà sense efecte quan es resolgui una nova convocatòria d’un procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat.

undefined
undefined
undefined
undefined