Serveis socials

El Govern aprova l'avantprojecte de llei de provisió del sistema públic de serveis socials

query_builder   9 abril 2024 13:02

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'avantprojecte de llei de provisió del sistema públic de serveis socials

  1. La norma inclou la creació de l’Agència Pública de Serveis Socials que ha de ser el principal instrument de gestió de serveis socials
  2. Es fixa l’evolució dels salaris de les entitats socials concertades paral·lela a l’evolució dels salaris públics i s’estableix un horitzó per a l’equiparació salarial de tots els professionals de la xarxa
  3. La futura llei aposta per un model estable de concertació entre l’administració i les entitats; dóna preferència al tercer sector social i promou el català en la prestació de serveis

A proposta del Departament de Drets Socials, el Govern ha aprovat avui l’avantprojecte de llei dels instruments de provisió dels sistema públic de serveis socials de Catalunya. Un text que aposta per la promoció i la millora contínua de la qualitat com un dels principis rectors del sistema públic de serveis socials per atendre les necessitats dels infants, adolescents, gent gran, persones amb discapacitat, amb problemàtica social derivada de malaltia mental, amb addicions, famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió o persones que pateixen violències.

El Govern havia culminat tots els tràmits interns i participatius per poder aprovar la norma i, considerant-ne la necessitat i l'interès mostrat per part del sector social, l’ha aprovat formalment per tal d’enviar-la el Parlament tant bon punt s’iniciï la propera legislatura. D’aquesta manera, el Govern compleix amb la disposició addicional segona de la Llei 5/2020, del 29 d’abril que recull que el Govern ha d’aprovar un projecte de llei per revisar el marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual per a la prestació de serveis de caràcter social.

Un dels objectius més destacables de l’avantprojecte és regular els sistemes de provisió de serveis socials amb una norma amb rang de llei. Es regulen de manera sistemàtica i completa les diferents modalitats d’acció concertada i determinats elements directament vinculats a la qualitat dels serveis i a la seva planificació i avaluació.

Igualment, s’incideix en la promoció i la millora contínua de la qualitat dels serveis socials, que pren com a referència el concepte de qualitat de vida i vetlla perquè els serveis i els recursos s’adaptin a les necessitats socials i al desenvolupament de la comunitat.

Per tal de garantir la qualitat dels serveis socials, en la determinació del cost de referència de les prestacions de la Cartera de serveis socials i en les seves actualitzacions, l’avantprojecte preveu que s’ha de tenir en compte, entre altres aspectes, l’evolució dels salaris del sector públic per poder assegurar una evolució del salari del personal dels serveis socials que presten les entitats proveïdores equiparable amb la del sector públic. Així mateix, i sens perjudici de la garantia i autonomia de la negociació col·lectiva de les parts, preveu que les entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública han de repercutir en el salari del seu personal els increments retributius que s’hagin inclòs amb aquesta finalitat en el cost de referència de les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials.

L’avantprojecte potencia el paper del tercer sector social com a cooperador del sistema, sense ànim de lucre i amb finalitats de solidaritat en la prestació de determinats serveis socials.

Per donar resposta a la necessitat d’una major seguretat jurídica que permeti afrontar els reptes futurs dels serveis socials, es preveu que els acords d’acció concertada amb caràcter general puguin tenir una durada màxima de 10 anys. Així mateix, s’articulen mecanismes que facilitin la creació de nous establiments. En concret, l’avantprojecte preveu que quan es prevegi un dèficit d’establiments i instal·lacions per poder atendre adequadament les necessitats en un determinat àmbit, es podrà preveure que el concert social tingui una durada adequada al període d’amortització, sense que en cap cas pugui superar els 40 anys. En aquest cas, a més, preveu que es puguin concedir subvencions per finançar, totalment o parcialment, la construcció o adquisició dels establiments o instal·lacions de titularitat de l’entitat proveïdora.

Un dels elements fonamentals que estableix l’avantprojecte de llei és la creació de l’Agència Pública de Serveis Socials de Catalunya, com a entitat de dret públic subjecta al dret privat adscrita al departament competent en matèria de serveis socials. Aquesta Agència té com a finalitat prestar, mitjançant la gestió directa, i sens perjudici dels supòsits de gestió delegada, els serveis de titularitat pública del Sistema Públic de Serveis Socials de Catalunya que corresponen al departament competent en matèria de serveis socials. Aquesta és una estructura necessària i eficaç per optimitzar la capacitat de resposta a les necessitats actuals de les persones, en especial les que es troben en situacions amb necessitat d’atenció especial.

Una altra de les novetat que preveu la norma és la regulació de la figura del contracte d’impacte social (CIS), com a fórmula innovadora que té per objecte assolir objectius de polítiques socials i està orientat a la consecució de resultats. Es tracta d’una modalitat contractual de provisió de serveis en què es preveu el pagament per resultats, en el qual s’utilitza el finançament privat d’un inversor perquè el proveïdor de serveis estableixi i presti un servei. Aquest contracte té com a finalitat generar un impacte social positiu a través d’uns objectius de polítiques socials prèviament definits per a un horitzó temporal concret en el que el pagament es vincula a l’assoliment d’uns resultats utilitzant models de costos objectius transparents.

S’estableix en el text normatiu la garantia dels drets lingüístics de les persones usuàries dels serveis socials. En aquest sentit es preveu la capacitació lingüística en la prestació dels serveis socials mitjançant una disposició transitòria que preveu que les entitats proveïdores del Sistema Públic de Serveis Socials tenen un termini de cinc anys per capacitar lingüísticament el personal al seu servei per tal de poder prestar els serveis socials en català o en aranès a les persones usuàries que ho sol·licitin.

És rellevant destacar que l’avantprojecte de llei ha comptat, en el seu procés d’elaboració, amb la participació d’entitats socials, entitats municipalistes, sindicats, patronals i tot un conjunt d’actors que hi ha fet més de 300 aportacions; que respon a una necessitat expressada tant per les entitats socials com per treballadores i treballadors del sector social.

undefined
undefined
undefined
undefined