Reduir un 30% les víctimes mortals respecte al 2010, objectiu principal del Pla de seguretat viària 2014-2016

query_builder   19 març 2014 14:38

event_note Nota de premsa

Reduir un 30% les víctimes mortals respecte al 2010, objectiu principal del Pla de seguretat viària 2014-2016

FOTO
  • El Pla inclou la promoció de l’elaboració de plans de seguretat viària laboral a les empreses i l’impuls de mesures per potenciar que els joves tinguin les competències necessàries en educació viària a les escoles ampliada també a motocicletes
  • El Servei Català de Trànsit planteja avaluar els seus sistemes de gestió d’acord amb la Norma ISO 39001 de seguretat viària 
 
La Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (CCTSV), presidida pel conseller d’Interior, Ramon Espadaler, ha informat favorablement aquest migdia sobre el Pla de seguretat viària (PSV) 2014-2016, impulsat pel Servei Català de Trànsit (SCT). L’objectiu principal fixat en aquest pla triennal és reduir la sinistralitat viària, com a mínim, fins al 30% dels morts enregistrats l'any 2010, quan hi va haver 381 víctimes mortals a 30 dies per accident de trànsit a Catalunya.
 
El document, que posteriorment ha de ser aprovat pel Govern de la Generalitat, constitueix la primera concreció del Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020 i, en consonància amb aquest, representa un primer pas en l’objectiu de donar compliment a les fites de la Unió Europea (UE) per a l’any 2020. Així doncs, l'assoliment global de l'objectiu sobre la reducció de la sinistralitat per al final d’aquesta dècada (del 50% respecte de l'any 2010) implica que l'any 2016 el nombre de morts a 30 dies a Catalunya hauria de ser inferior als 267, mentre que per a l'any 2020 aquesta xifra s'haurà de reduir almenys fins a 191.
 
El PSV per a aquest trienni, el qual ha incorporat més d’una setantena d’aportacions dels membres de la CCTSV, també preveu una sèrie d’objectius específics per a diferents col·lectius d’usuaris de reducció de la sinistralitat viària, en relació amb l’any 2010, de:
 
 
-            24% de ferits greus amb seqüeles per a tota la vida

-           36% del nombre d'infants morts

-           12% del nombre de morts i ferits greus en motoristes
 
-           18% del nombre de morts per atropellament
 
-           12% del nombre de morts i ferits greus in mission i in itinere

-           6% del nombre de morts en gent gran

-          I promoure l'ús de la bicicleta sense que n’augmenti l'accidentalitat
 
 
En el Pla estratègic 2014-2020 es concreten i marquen aquests sis objectius principals:
 
1.      Protegir els usuaris de la mobilitat i control eficaç de les conductes de risc
2.      Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes) i crear entorns de mobilitat transversals
3.      Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura
4.      Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària que permetin la consecució de resultats
5.      Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital
6.      Recerca + desenvolupament + innovació en la seguretat viària
 
 
Accions destacades del PSV 2014-2016
 
Quant a les accions del PSV 2014-2016, més d’un centenar, estan agrupades en funció d’aquests sis objectius. Les més destacades són:
 
-          Ampliar l’educació sobre conducció segura de ciclomotors i motocicletes a secundària i formació professional: actualment, l’SCT dóna suport als centres educatius mitjançant els parcs infantils de trànsit que desenvolupen activitats didàctiques i de conducció amb bicicletes a primària i ciclomotors a secundària. Ara, tenint en compte l’ascens de l’accidentalitat en el grup de motoristes, l’SCT també realitzarà un programa educatiu sobre conducció segura de motocicletes que s’oferirà als joves escolaritzats a partir de 16 anys de secundària, batxillerat i cicles formatius que disposin de permís de conduir.
 
-          Crear l’Observatori de Seguretat Viària: amb aquest ens es vol promoure el posicionament de l’SCT a escala internacional així com analitzar la informació i investigar sobre el trànsit i la seva seguretat, especialment en l’àmbit urbà.
 
-          Donar suport a les empreses per a l’elaboració de plans de seguretat viària laboral en els plans de prevenció de riscos laborals: actualment els plans de prevenció de riscos laborals no preveuen d'una manera específica la seguretat viària, o bé ho fan d'una manera generalista. Per facilitar la tasca dels professionals de la prevenció l’SCT, juntament amb la resta d’agents implicats, dissenyarà una guia per realitzar plans de seguretat viària laboral a les empreses dins dels seus plans de prevenció de riscos.
 
 
-          Impulsar Plans Locals de Seguretat Viària en els municipis amb menys de 20.000 habitants, així com fer-ne el seguiment, l'avaluació i actualització: Des de l’any 2006, en l'àmbit local el Servei Català del Trànsit realitza Plans Locals de Seguretat Viària (PLSV) que tenen com a objectiu reduir el nombre de víctimes per accident de trànsit, reduir el nombre d’accidents amb víctimes, coordinar diferents àrees de l’Ajuntament en tasques contra la sinistralitat, concretar un eix d’actuacions a favor de la seguretat viària i elaborar mesures per tal d’aconseguir els objectius plantejats. Fins a l'any 2013 s'han elaborat un total de 156 PLSV, que inclouen tots els municipis de més de 20.000 habitants, capitals de comarca i d'altres municipis que ho han sol·licitat. En total, els municipis on s'ha realitzat PLSV representen el 81,4% de la població catalana. Per al trienni 2014-2016 es preveu dotar de PLSV tots aquells que tenen població entre 10.000 i 20.000 habitants i encara no han elaborat el seu pla, així com també tots aquells municipis que ho demanin.
 
-          Realitzar campanyes d'informació i sensibilització sobre els riscos del consum d'alcohol, drogues i psicofàrmacs en la conducció: per tal d'arribar als usuaris més vulnerables per edat (joves de 16 a 25 anys), es faran campanyes específiques en coordinació amb el Departament d'Ensenyament i amb els establiments de lleure nocturn (especialment discoteques i altres equipaments nocturns als quals només es pot accedir en vehicle privat). D’altra banda, per fer arribar el missatge a la resta de la població, també es proposa crear una campanya específica en coordinació amb el Departament de Salut.
 
-          Crear nous grups de treball per abordar problemàtiques específiques en matèria de seguretat viària: a l’objectiu estratègic de reduir el 50% de víctimes mortals l'any 2020 respecte de l'any 2010 hi van associats un conjunt d’objectius específics per a diferents col·lectius d’usuaris. Per assolir aquests objectius es preveu la creació de grups de treball específics per a temes concrets, com ara: GT de seguretat laboral viària, GT de mobilitat segura i sostenible (col·lectius vulnerables), GT de comunicació de la seguretat viària, GT de qualitat dels centres de formació de conductors, GT de Salut, GT sobre ITV, GT Fundació del SIAVT, GT d'Ensenyament, GT d'avaluació dels processos formatius i tots aquells que siguin necessaris per abordar problemàtiques específiques.
 
-          Implantar l’ISO 39001 en el Servei Català de Trànsit: publicada l’octubre de l’any 2012, aquesta norma estableix els requisits per a la seguretat viària i les millors pràctiques de gestió, la superació dels objectius i la millora de la coherència entre organitzacions implicades en la millora de la seguretat viària. Amb l’objectiu d’assolir un model de gestió orientat a l’excel·lència, es proposa implantar l’ISO 39001 i elaborar el full de ruta per adaptar el sistema de gestió a la norma.
 
Responsabilitat compartida
 
El Pla de seguretat viària, que es renova cada trienni, és el document clau que revisa i proposa les línies d’actuació que s'han de seguir per aconseguir els objectius generals de seguretat viària. Així, l’SCT ha elaborat al llarg d’aquests anys plans de seguretat viària per reduir l’accidentalitat, en els quals ha establert objectius genèrics de reducció del nombre de víctimes mortals que s’han anat complint abastament.
 
Si bé l’SCT és qui lidera i coordina el Pla, assumint el paper d’impulsor principal en l’acompliment de les accions establertes en el document, per tal de poder-les executar es compta amb la participació activa de la resta d’agents implicats en la seguretat viària, tant en l'àmbit institucional com de la societat civil i del sector empresarial. Així, el Pla promou que tots els agents amb capacitat d’influir en la seguretat i la prevenció de l’accidentalitat treballin sota un marc estratègic comú en un sistema de responsabilitats compartides.
 
*ADJUNTEM PDF

1  

Fitxers adjunts

NOTA EN PDF AMB GRÀFICS

NOTA EN PDF AMB GRÀFICS
PDF | 102

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined