Les organitzacions de productors i els productors individuals es poden acollir a les mesures d'ajut adoptades per la Comissió Europea

query_builder   29 agost 2014 09:08

event_note Nota de premsa

Les organitzacions de productors i els productors individuals es poden acollir a les mesures d'ajut adoptades per la Comissió Europea

 
Arran de la recent prohibició de Rússia d’importar productes de la Unió Europea, la Comissió ha adoptat el Reglament Delegat (UE) núm. 913/2014 de la Comissió de 21 d’agost de 2014 que estableix, amb caràcter temporal, mesures excepcionals d’ajut als productors de préssecs i nectarines.
 
Es tracta de la retirada amb destinació a la distribució gratuïta que es faci en el període de l’11 d’agost fins al 30 de setembre i les activitats de promoció fetes des d'11 d'agost fins que 31 de desembre de 2014
 
De la primera, se’n podran beneficiar tant les Organitzacions de Productors, OP, que actualment es troben reconegudes (per al préssec i la nectarina) segons la reglamentació comunitària, com els productors que no pertanyen a cap OP o bé pertanyen a una a la qual se li ha suspès temporalment el reconeixement. La segona va dirigida només a les OP.
 
Quant a les retirades per a distribució gratuïta, l’aspecte més destacable és que hi poden participar productors independents (que no són membre de cap OP). Les condicions fixades per aquesta participació són les següents:
 
- Hauran de fer-ho a través d’una OP que tingui un programa operatiu vigent, per a la qual cosa hauran de formalitzar un contracte, el qual contindrà al menys:
 
· Lloc i data
· Identificació dels contractants i dels seus representants, si s’escau
· Objecte del contracte, especificant el producte (préssec o nectarina i tipus) i la quantitat que es lliurarà per a la retirada.
· Els costos de gestió que rebrà l’OP per les despeses ocasionades de l’operació.
· Els compromisos de cadascuna de les parts contractants
 
- Com a màxim podran retirar la menor d’aquestes dues quantitats:
 
a) el 10% de la producció total del productor de 2012
b) la resultant d’aplicar al 10% de la superfície de préssec i nectarina declarada por el productor en la seva declaració única (DUN) de 2014 el rendiment mitjà de la producció per Ha de l’OP i del seus membres per aquests productes respectivament durant 2012. Si l’OP no hagués comercialitzat aquest productes durant 2012, el rendiment el determinarà l’administració.
 
- L’import de l’ajut serà de  0,1345 euros/kg, la meitat del previst per a les OP, i el rebrà a través de l’OP amb la qual contracti.
 
Pel que fa a les OP, val a dir que el reglament possibilita l’ajut financer de la Unió a les OP, encara que aquestes no hagin previst operacions de retirada del mercat en els seus programes operatives i també que preveu més flexibilitat en els límits establerts en el marc de la seva regulació: la quantitat que pot ser retirada per a distribució gratuïta és el 10% de la mitjana de les produccions dels tres últims anys, de tots els productes reconeguts (en lloc del 5% habitual); els ajuts per les retirades d’aquest període no es comptabilitzen dins del màxim del 4,6% del VPC, ni es comptabilitzaran per al límit de les mesures de gestió de crisis ( un terç del total del programa operatiu), ni per el de les modificacions  d’any en curs.
 
La participació de les OP en aquestes retirades ha de seguir el procediment habitual de notificació prèvia a la retirada (al menys dos dies d’antelació; tres, si el destí del producte es troba fora de Cataluña), per tal que es puguin programar els controls corresponents, i posterior autorització de la secció territorial, la qual és necessària perquè la retirada sigui efectiva.
 
En el cas de les OP que retirin fruita per compte productors independents, les notificacions relatives a les operacions d’aquests productors es faran separadament de les corresponents a les  de l’OP i  inclouran el seu NIF i nom i el número de contracte.
 
La sol·licitud d’ajut de les retirades fetes en les condicions que preveu aquest Reglament es farà independentment de la sol·licitud d’ajut del programa operatiu. El termini fixat és el 30 d’octubre d’enguany.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined