OCUPACIÓ

El Servei d'Ocupació de Catalunya aprova els primers programes de polítiques actives d'ocupació d'enguany amb un pressupost previst de 37 milions d'euros

query_builder   17 març 2015 16:00

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

El Servei d'Ocupació de Catalunya aprova els primers programes de polítiques actives d'ocupació d'enguany amb un pressupost previst de 37 milions d'euros


  • Els programes són “Treball als Barris”, “Suport al Desenvolupament Local” i “Forma i Insereix”
 
La Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, ha aprovat avui en el decurs de la reunió del Consell de Direcció del SOC, els primers tres programes de polítiques actives d’ocupació de 2015, que compten amb un pressupost previst de 37 milions d’euros.
 
Els tres programes que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha aprovat avui són “Treball als Barris”, amb un pressupost previst de 26 milions d’euros, “Suport al Desenvolupament Local (AODL, Planificació estratègica i 7 Comarques)”, amb 7.250.000 euros previstos, i “Forma i Insereix” amb un pressupost previst de 4 milions d’euros.
 
“Treball als Barris”
 
El SOC té previst destinar 26 milions d’euros a la nova edició del programa Treball als Barris, que, per tercer any consecutiu, incorpora l’objectiu específic d’afavorir les persones en atur i risc d’exclusió social al mercat de treball a través d’accions que combinen formació i treball amb contractació
 
El programa ‘Treball als Barris’ busca contribuir a l’equilibri social i territorial dels barris que presenten necessitats ocupacionals i necessiten una atenció especial pel que fa al suport de la seva cohesió social. Les accions previstes en aquesta convocatòria d’ajuts afavoreixen la inserció laboral de col·lectius amb dificultats d’inserció, la qualificació professional i els programes mixtos de formació i treball.
 
Amb aquest conjunt de programes i actuacions, el SOC presta atenció especial als barris i àrees urbanes que per les seves característiques requereixen d’estímuls per crear activitat econòmica, generar ocupació i desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que hi resideixen.
 
“Suport al Desenvolupament Local”
 
El SOC té previst destinar enguany 7.250.000 euros a la implementació de diferents programes de desenvolupament local a Catalunya.
 
El desenvolupament local és concebut com un conjunt d’iniciatives o projectes integrats proposades des del territori que tenen com objectiu afavorir un procés re-activador de l’economia i dinamitzador de las societats locals.
 
Es pretén que mitjançant l’aprofitament dels recursos existents en el territori i la cooperació público-privada, s’estimuli, fomenti i diversifiqui l’activitat econòmica, creant ocupació, renta i riquesa, i així es millori la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals.
 
D’acord amb això per tal de facilitar la seva accessibilitat a les entitats locals de Catalunya, l’ordre de Programes de suport al desenvolupament local conté el Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica; el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL); i el Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte “Treball a les 7 comarques”.
 
  • Projecte “Treball a les 7 comarques”
El SOC preveu destinar 2 milions d’euros al Projecte “Treball a les 7 comarques”, una iniciativa que posa a disposició de les entitats locals de les comarques de Terra Alta, Ribera d’Ebre, Montsià, Baix Ebre, Anoia, Ripollès, i Pallars Jussà una Cartera de serveis que permet la formulació de projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local dirigides a:
 
a) Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori.
b) Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment els sectors estratègics del territori.
c) Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la ciutadania.
 
Aquest Programa es caracteritza per la seva flexibilitat per tal de donar una resposta des del territori a les dificultats sociolaborals existents.
 
  • Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local
Amb 4.500.000 euros previstos de pressupost, el SOC subvenciona la contractació de personal tècnic que  executa un o alguns dels projectes inclosos al Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de les entitats sol·licitants, amb l’objectiu de dinamitzar socioeconòmicament el territori d’actuació, reforçant el potencial endogen del mateix i propiciant la seva diversificació productiva, per tal de generar activitat econòmica i ocupació.
 
Els agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) tenen per missió dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori (empreses, agents socials i econòmics i d’altres), les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d’actuació.
 
 
  • Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
Amb una previsió de 750.000 euros de pressupost, el SOC ofereix suport tècnic i financer per a la realització, amb mitjans aliens, de projectes de diagnosi i planificació estratègica que tenen per objectiu la generació i diversificació de l’activitat econòmica territorial i la creació i/o manteniment d’ocupació.
 
Així mateix, ofereix el suport a noves formes de gestió i promoció de les economies locals; la innovació i el desenvolupament del teixit productiu local; la identificació, diagnosi i planificació dels sectors i dels projectes estratègics pel territori; i la identificació, diagnosi i planificació del desenvolupament social i ocupacional del territori.
 
“Forma i Insereix”
 
Amb un pressupost previst de 4 milions d’euros, el SOC ofereix, mitjançant el programa Forma i Insereix, una línia de finançament per a les empreses que necessitin contractar treballadors. El finançament es destina a la formació de persones treballadores, prioritàriament en situació d'atur, amb el compromís per part de l'empresa de contractar, com a mínim, el 60%
 
El lloc de treball ofert a l’alumne/a que hagi realitzat, almenys el 75% de l’especialitat o itinerari formatiu, ha d’estar vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda i complir els requisits que estableix la convocatòria.
 
A més de les empreses, poden ser beneficiàries d'una subvenció per a la realització de les accions formatives associacions empresarials, gremis i altres entitats amb establiment operatiu a Catalunya, així com centres o entitats de formació inscrits al corresponent Registre de centres i entitats de formació del SOC.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined