Direcció General de Comunicació

El Govern desenvolupa el Consell per a l'impuls i l'ordenació de la reforma de l'Administració

query_builder   12 abril 2011 13:57

event_note Nota de premsa

El Govern desenvolupa el Consell per a l'impuls i l'ordenació de la reforma de l'Administració


 
  • El Consell té com a finalitat avaluar la situació de l’Administració de la Generalitat, i planificar i definir actuacions per a la seva racionalització i per a l’optimització de recursos
  • L’ens promourà una política de personal racional i objectiva que garanteixi una prestació adequada del servei públic
  • També fomentarà la supressió o la millora de funcionament d’ens instrumentals sota paràmetres d’eficiència i economia
 
El Govern ha aprovat avui la regulació del Consell per a l’impuls i l’ordenació de la reforma de l’Administració, la creació del qual va ser aprovada pel Decret 21/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Algunes de les funcions principals del Consell són:
 
-          La modernització de l'Administració de la Generalitat, concretament la seva organització i la qualitat de les activitats i els serveis que presta als ciutadans.
-          La simplificació i agilitació dels processos administratius i el desenvolupament de l'administració electrònica de la Generalitat.
-          Els criteris generals que han d'orientar les accions relacionades amb la planificació i la gestió dels recursos humans.
-          La creació, la supressió o la modificació d'ens en l'àmbit del sector públic de la Generalitat.
-          La definició del model i l'estructura de relacions laborals de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
 
El Consell respon a la necessitat d’optimitzar dos àmbits d’actuació administrativa per garantir el dret de la ciutadania a una bona administració: l’ocupació pública i el sector públic. En relació amb el primer, s’ha de dur a terme una política de personal racional i objectiva que, amb un dimensionament adequat, garanteixi una prestació adequada del servei públic.
 
Pel que fa al segon àmbit, s’ha de procedir a la reforma i racionalització del sector públic, amb la supressió d’ens instrumentals que no responen a la finalitat per a la qual van ser creats o en els quals existeixen duplicitats, i amb la millora del funcionament dels ens existents sota paràmetres d’eficiència i economia. Això tan sols és possible amb una actuació coordinada dels departaments de la Generalitat que, sota la presidència del departament competent en matèria d’Administració i Funció Pública, traslladi unes directrius clares aplicables a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i, simultàniament, dugui a terme la necessària reforma de l’Administració que la realitat econòmica ens imposa. 
 
El Consell, presidit per la vicepresidenta del Govern, estarà format, inicialment, per tres comissions:
 
-          La Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, que tindrà per objecte coordinar i garantir que les actuacions dels departaments de la Generalitat i el seu sector públic en matèria retributiva i de despeses de personal s’ajustin a les directrius del Govern sobre política retributiva.
 
-          La Comissió del Sector Públic, que tindrà per objecte coordinar les actuacions que es portin a terme en matèria de dimensionament, organització, coordinació, funcionament, recursos humans, formes de prestació dels serveis, contractació i avaluació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i garantir que s’ajustin a les directrius del Govern sobre les polítiques afectades.
 
-          La Comissió per a l’Impuls dels Mitjans Electrònics a l’Administració, que tindrà per objecte la supervisió estratègica i la definició de prioritats en relació amb els projectes corporatius que s’implementin, el seguiment de la planificació estratègica aprovada, i la coordinació entre els departaments de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes públics per racionalitzar l’impacte de les tecnologies de la informació i unificar els criteris i les metodologies emprades.