Direcció General de Comunicació

El Govern aprova la revisió del Pla d'emergències per incendis forestals (INFOCAT) ampliant-lo i millorant-ne l'operativitat i les eines disponibles

El Govern aprova la revisió del Pla d'emergències per incendis forestals (INFOCAT) ampliant-lo i millorant-ne l'operativitat i les eines disponibles

query_builder   24 maig 2011 14:13

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la revisió del Pla d'emergències per incendis forestals (INFOCAT) ampliant-lo i millorant-ne l'operativitat i les eines disponibles

   
  • Després de la de 2003, és la segona revisió del Pla que es va aprovar el 24 d’octubre de 1994
  • S’han introduït modificacions de caire organitzatiu per millorar la capacitat de resposta dels grups operatius i dels gestors de l’emergència, evitant duplicitats i clarificant l’estructura i la gestió global del Pla i de tots els actors implicats
  • La revisió introdueix les mesures del Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan en relació amb els incendis forestals recollides en la Resolució del Parlament de Catalunya
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat la revisió del Pla d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), que s’adapta al marc normatiu de l’Estatut d’autonomia que atorga al Govern la competència exclusiva en matèria de protecció civil. La revisió introdueix les mesures del Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan en relació amb els incendis forestals. Una altra novetat és la incorporació d’un apartat de coordinació amb altres territoris limítrofs. Es tracta de la segona revisió del Pla INFOCAT, que data del 1994 i que el Govern va revisar per primer cop l’1 d’agost de 2003.
 
La revisió respon a la necessitat de millorar el Pla d’acord a les noves circumstàncies, com les adaptacions corresponents al nou títol competencial en matèria de protecció civil derivat de l’Estatut de 2006, tant en l’estructura i operativitat com, molt especialment, pel que fa a l’anàlisi de risc. També s’han corregit disfuncions pel que fa a la redacció dels plans d’autoprotecció de manera que s’ha reforçat la necessitat que no només recullin el risc d’incendi forestal, sinó el conjunt de riscos del territori.
 
Els plans de protecció civil com l’INFOCAT són les eines de planificació de què disposa la Direcció General de Protecció Civil i que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o de situacions de risc greu, ja siguin d’origen natural (com meteorològics) o tecnològic (com risc químic) que potencialment poden causar danys a la població, béns o medi ambient en territori català.
 
El Pla d’emergències per incendis forestals (INFOCAT) està qualificat com un pla especial, que són els plans que organitzen la prevenció i la resposta des del punt de vista de protecció civil davant d'un risc concret, en aquest cas els incendis forestals. Té per objecte establir el marc jurídico-funcional per fer front a les emergències per incendis forestals dins l’àmbit de Catalunya, establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat (de bombers, policials, sanitaris, logístics...), de les altres administracions públiques i també de les entitats privades que tinguin un paper rellevant en la gestió d’aquest tipus d’emergències. Inclou la quantificació i la localització dins del territori dels aspectes fonamentals per a l'anàlisi de risc, zonificació del territori, desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures per als treballs d'actuació en cas d'emergència.
 
El Pla es va revisar en el marc d’un grup de treball de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya durant l'any 2010. La Direcció General de Protecció Civil va presentar un document de treball inicial basat en la versió anterior del Pla INFOCAT. Després de recollir les esmenes de les diferents organitzacions implicades en la gestió dels incendis forestals a Catalunya, es van incorporar les que es van considerar adients i es va sotmetre el Pla a l'aprovació per part del grup de treball en la reunió del dia 27 d'octubre de 2010.
 
 
Les principals novetats
 
Les modificacions introduïdes al Pla INFOCAT són bàsicament de caire organitzatiu:
 
·         S'han introduït les mesures en relació amb els incendis forestals recollides en la Resolució 662/VIII, del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Incendi Forestal d'Horta de Sant Joan.
 
·         S’ha inclòs un apartat de coordinació amb altres territoris limítrofs en matèria d'emergències recollint allò que disposa l’Estatut d’autonomia de Catalunya per si davant d’una emergència és necessari gestionar mitjans i recursos. També s’han previst mecanismes de coordinació en cas d’un incendi forestal en terrenys confrontants amb aquests territoris. El nou INFOCAT preveu, a més, la coordinació amb el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.
 
·         S'ha actualitzat i ampliat el marc legal i la normativa de referència del Pla per adequar-lo al nou marc competencial que ofereix el nou Estatut d'autonomia de Catalunya i també, per exemple l'afectació del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. En el cas de les urbanitzacions que, d’acord amb la normativa, requereixin un pla d'autoprotecció, el document haurà de recollir el conjunt de riscos al qual estan exposats, entre ells el d'incendi forestal.
 
·         S'ha revisat la composició i definició del Consell Assessor, al qual s’han incorporat representants de les àrees de telecomunicacions d’emergència (Xarxa Rescat) i del telèfon únic d’emergència 112.
 
·         S'ha inclòs un punt específic per a la coordinació interna dels grups actuants, seguint un dels pilars d'aquesta revisió, és a dir, ordenar i clarificar el contingut del Pla. També s'han definit figures que ja eren una realitat a la pràctica però que el document encara no recollia: l'Àrea Sanitària (espai medicalitzat per atendre als afectats en una zona segura i propera al lloc de l’emergència), el Centre de Comandament de Bombers i el Comitè Tècnic de Seguiment, que és el comitè tècnic format per personal operatiu que és convocat al CECAT quan hi ha la previsió d'unes condicions meteorològiques especialment favorables per a l'inici i propagació d'un Gran Incendi Forestal, quan el Pla INFOCAT s'hagi activat en fase d’alerta per un risc extrem d'incendis forestals o a criteri de la direcció del Pla.
 
·         En la revisió s’ha inclòs gran part de les aportacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) respecte al Grup d'Intervenció (liderat per Bombers) amb l'objectiu d'augmentar la seguretat en termes generals i, molt especialment, dels actuants, en les diferents fases de l'incendi. En aquest sentit, el nou redactat esdevé més restrictiu i deixa la possible intervenció només a aquelles persones que tenen reconeguda la formació i la capacitat per extingir incendis.
 
·         S'incorpora també de forma destacada un punt dedicat als plans que han d’elaborar els consells comarcals, els anomenats Plans d'Assistència i Suport, que poden ser elements importants per a municipis petits o amb pocs recursos. En aquest sentit, també s'ha afegit la figura dels Centres de Coordinació d'Emergències Comarcals.
 
·         S'ha incorporat també les possibles actuacions de la unitat mòbil de Protecció Civil de la DGPC, un vehicle tot terreny de gran capacitat (4 metres d’alçada i 9 de llargada), equipat amb la tecnologia necessària per funcionar com un centre de coordinació d’emergències, amb antena satèl·lit que garanteix les telecomunicacions en tot moment. És un vehicle polivalent que inclou un espai per celebrar reunions directives i un altre per als cossos operatius on poden treballar operadors de tots els cossos d’emergències vinculats a la gestió de l’emergència.
 
·         Pel que fa a l'operativitat, sobretot s'ha fet una sistematització i s'ha completat el document amb els plans de recuperació i rehabilitació de l’entorn i dels serveis bàsics que es poden establir en una fase posterior a l'emergència i que es perllonga fins que s'han restablert els serveis mínims a la població de les zones afectades per l'emergència.
 
·         La revisió del Pla ha reforçat les funcions logístiques (els recursos destinats als membres dels cossos operatius d’emergències i a l'atenció als ciutadans, en especial als evacuats en cas que n’hi hagi) amb la clarificació de la composició del grup logístic i el reforç del paper de la DGPC.
 
La revisió té lloc d’acord amb l’article 24 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil, on s’indica que els plans han d’ésser adaptats als canvis de circumstàncies i han d’ésser revisats periòdicament, a fi de mantenir-ne plenament la capacitat operativa.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia