Direcció General de Comunicació

El Govern inicia la transformació del SOC per adaptar-lo a les necessitats del mercat de treball

El Govern inicia la transformació del SOC per adaptar-lo a les necessitats del mercat de treball

query_builder   24 maig 2011 14:15

event_note Nota de premsa

El Govern inicia la transformació del SOC per adaptar-lo a les necessitats del mercat de treball

 
 
  • La reconversió es basa en tres eixos: innovació, integració i internacionalització
  • El SOC dissenyarà una xarxa territorial d’ocupació que garanteixi que tota la Cartera de Serveis arribi a totes les persones i empreses del país
  • Impulsarà programes a mida, flexibles i integrals que s’ajustin a la diagnosi social, ocupacional i econòmica del territori
 
El Govern ha iniciat un procés de transformació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per adaptar-lo a les necessitats actuals i futures del mercat de treball. L’objectiu del procés, endegat pel Departament d’Empresa i Ocupació, és oferir un servei orientat a les persones i a les empreses per millorar el mercat de treball i la qualificació de les persones.
 
La transformació del SOC es basa en tres eixos principals que li permetran afrontar els reptes actuals i futurs del mercat laboral: innovació, internacionalització i integració. En els propers mesos s’establirà una nova organització del Servei d’Ocupació, i es definirà i implantarà un nou model d’oficines arreu del territori.
 
 
Eix 1. Innovació
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya dissenyarà i reformularà les polítiques actives d’ocupació perquè siguin més flexibles i pròximes a les necessitats de les persones i les empreses. L’objectiu és garantir una atenció personalitzada i eficaç a través d’una carta de serveis adaptada a cada cas particular i contribuir així a millorar tant l’ocupabilitat de les persones com la competitivitat de les empreses.
 
El Departament d’Empresa i Ocupació elaborarà l’Estratègia Catalana d’Ocupació 2011-2020, el Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives i la Carta de Serveis per garantir una resposta eficient del SOC davant les necessitats de la ciutadania i les empreses.
 
El SOC redefinirà la metodologia dels serveis d’orientació per identificar adequadament les competències de les persones sol·licitants d’ocupació i articularà processos de reconversió professional cap a sectors emergents que generin ocupació. A més, impulsarà una plataforma tecnològica que integrarà l’activitat d’orientació de les oficines de treball i les entitats col·laboradores per garantir la traçabilitat de les polítiques actives, la seva utilitat, l’impacte i el seguiment de les entitats que integrin la Xarxa d’Ocupació de Catalunya.
 
Pel que fa al sistema d’intermediació, s’integraran les ofertes d’ocupació a través de la cooperació amb empreses, agències de col·locació i entitats locals per assolir una major eficiència.
 
El SOC dialogarà de manera permanent amb el sector privat i les empreses per atendre les seves demandes i necessitats. La col·laboració i el compromís mutu són fonamentals per a la creació d’ocupació i la millora de la competitivitat del teixit empresarial, objectiu primordial del Govern de la Generalitat.
 
Es redefinirà i reforçarà la formació professional per a l’ocupació amb l’objectiu de millorar i mantenir l’ocupabilitat de les persones i s’adaptarà a les demandes de qualificació de les empreses, en el marc del procés d’integració de la formació professional.
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya impulsarà un canvi profund de l’oferta formativa per a persones en atur. Els objectius són trencar l’atomització de l’oferta; racionalitzar-la; garantir una major integració entre formació-intermediació-inserció; adaptar-la a les necessitats de les empreses, i millorar l’ocupabilitat de les persones. Alhora, participarà en el procés d’integració dels subsistemes de formació professional (l’inicial i el professional) davant les mancances de connexió existents actualment.
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya treballarà per assolir un major equilibri i vinculació entres les polítiques actives i les polítiques passives (assistencial i contributiva) de manera que la seva combinació permeti la reactivació de les persones aturades i eviti taxes d’atur estructural no corregides per les polítiques passives. És urgent, doncs, la necessitat de reforçar la despesa en formació de les persones en situació d’atur, per a la qual cosa cal reequilibrar la despesa en polítiques actives i les polítiques passives.
 
El SOC establirà conjuntament amb el Servicio Público de Empleo Estatal l’agilització de tots els mecanismes sancionadors que recull la normativa vigent per tal de garantir el compliment d’activitat del qual són coresponsables la persona que rep una prestació, vinculada al seguiment d’una política activa, i el SOC. El Departament d’Empresa i Ocupació ha denunciat el Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal de 1998.
 
El SOC vol establir un nou marc de relació, en el qual el protagonisme sigui assumit pel Govern de Catalunya, a través de l’establiment d’un seguit d’indicadors quantitatius i qualitatius que permetran fer un seguiment dels beneficiaris de les prestacions d’atur i diferenciar la intensitat de les accions en funció del període de prestació que se’ls hagi reconegut.
 
El Departament d’Empresa i Ocupació proposarà un sistema de finançament a càrrec del fons de Conferència Sectorial, que permeti cobrir suficientment les despeses generades per la millora en la qualitat dels serveis de polítiques actives en cada territori, però que alhora estableixi un sistema de millora en funció de la contribució que les comunitats hagin fet a la reducció de la nòmina estatal de prestació d’atur.
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya establirà objectius estratègics i operatius per saber què i com es vol aconseguir respecte a l’eficiència de les polítiques actives d’ocupació que després té l’obligació d’avaluar.
 
 
Eix 2. Internacionalització
 
El Govern té com a objectiu impulsar, a través del SOC, la mobilitat professional en l’àmbit europeu, atreure talent nou per donar suport al procés d’establiment d’empreses a Catalunya i millorar la professionalització en un mercat de treball global. El SOC aposta per comptar amb el suport de l’Administració mitjançant un sistema d’ajuts i beques que incentivi els joves a formar-se en els països de l’Espai Econòmic Europeu amb un compromís de retorn perquè el país capitalitzi la inversió feta.
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya aprofundirà la integració de la Xarxa Eures, millorant l’atenció que es facilita en aquest àmbit als demandants d’ocupació i dedicant més esforços a l’atenció a l’empresa i als processos de reclutament. Alhora, intensificarà les xarxes d’intercanvi entre els diferents serveis de col·locació i entre els governs regionals europeus per fomentar la mobilitat transnacional de persones aturades i ocupades.
 
 
Eix 3. Integració
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya dissenyarà una xarxa territorial d’ocupació que garanteixi que tota la Cartera de Serveis arribi a totes les persones i a les empreses de Catalunya. A més, impulsarà programes a mida, flexibles i integrals, que s’ajustin a la diagnosi social, ocupacional i econòmica que permetin el desenvolupament de la planificació estratègica del territori.
 
L’objectiu és que l’actuació del SOC no quedi únicament circumscrita a la concessió de subvencions als agents locals o territorials, sinó orientar els seus recursos cap a l’aportació de serveis de major valor afegit.
 
  
Convocatòries de formació del SOC
 
Enguany el Departament d’Empresa i Ocupació ha aprovat a través del SOC convocatòries de formació valorades globalment en 98,5 milions d’euros de les quals es podran beneficiar 177.000 persones en situació d’atur. En total s’han programat més de 10.200 accions formatives.
 
En concret, s’han aprovat sis convocatòries de formació: la formació d’oferta en àrees prioritàries per a centres col·laboradors; la formació d’oferta en àrees prioritàries per a entitats locals; la formació en Centres d’Innovació i Formació per a l’Ocupació (CIFO 2011); el programa Forma i Contracta; el Projecte CerTIC, i la formació a distància 2011 (e-Formació).
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia