• El Consell Executiu ha aprovat els projectes de llei de simplificació i millora de regulació; d’agilitat i reestructuració administrativa, i de promoció de l’activitat econòmica
 • Les mesures han de contribuir a la reactivació econòmica del país, que és un dels objectius prioritaris de l’Executiu, fixat en el Pla de Govern 2011-2014
 
El Govern de la Generalitat ha donat llum verd avui als tres projectes de llei en què s’ha dividit l’anomenada llei òmnibus i que té com a objectiu simplificar l’Administració de la Generalitat, aprimar la legislació i agilitzar i reduir els tràmits administratius per tal de contribuir a la reactivació econòmica del país, objectiu prioritari fixat en el Pla de Govern 2011-2014.
 
En la reunió d’aquest matí el Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de simplificació i millora de regulació; el d’agilitat i reestructuració administrativa, i el de promoció de l’activitat econòmica. Atenent les peticions dels grups parlamentaris, el Govern va acordar la setmana passada tramitar la norma en tres parts per tal de facilitar-ne la negociació.
 
 
Projecte de llei de simplificació i millora de regulació
 
El Projecte de llei de simplificació i millora de regulació té com a objectiu reduir i clarificar la legislació vigent, per fer front així a la confusió generada per la proliferació normativa dels últims anys que fins i tot en molts casos havia suposat també la superposició d’òrgans i funcions en diverses branques de l’activitat administrativa. Amb aquesta finalitat el projecte introdueix mesures per agilitzar tràmits i processos que permetin assolir una administració pública eficaç, transparent i àgil, al servei de la ciutadania.
 
Proposa una doble simplificació administrativa i normativa. Es tracta de reduir els tràmits innecessaris i simplificar els procediments per facilitar l’activitat empresarial.
 
El projecte modifica 30 lleis i 2 decrets d’un total de 8 àmbits.
 
 • Agroambiental. Conté mesures que afecten el medi ambient, l’aigua, la qualitat agroalimentària i el medi natural, entre d’altres. Es permet la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats en xarxes o itineraris establerts pel Departament competent en matèria de medi natural i que podran tenir una amplada inferior a 4 metres. També en aquest àmbit se suprimeix l’Ens d’Abastament d’Aigua, les funcions del qual seran exercides per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
 • Cultural i de l’esport. Se simplifiquen els procediments per a la declaració de festes d’interès nacional o per al reconeixement de les federacions esportives (se suprimeix l’informe previ de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya) i es precisen els supòsits en què cal assegurança per a la pràctica de l’esport.
 • Dret privat. Modifica el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família. Estableix que en cas d’incapacitat l’apoderat no haurà de demanar l’autorització judicial necessària actualment per realitzar els actes considerats de major transcendència econòmica (venda d’immobles, arrendaments superiors a 15 anys...).
 • Econòmic. Estableix la presentació de comunicació prèvia per organitzar fires i exposicions; redueix càrregues administratives i documentals a les cooperatives, i suprimeix l’Agència Catalana de Seguretat Industrial; entre d’altres. S’eliminen les modificacions previstes en relació amb les inspeccions tècniques de vehicles (ITV).
 • Seguretat. La norma reconeix al personal de seguretat privada la condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya quan presti servei en infraestructures de transport públic al país. També estableix la reorganització del Centre de Gestió de Trucades d’Urgència 112 o la formació del personal responsable del control d’accés i d’aforament dels establiments oberts al públic en centres homologats, una reivindicació històrica del sector.
 • Sociosanitari. Inclou modificacions en l’àmbit de la joventut, els serveis socials o el farmacèutic. Estableix els criteris per a la instal·lació i el trasllat d’establiments farmacèutics i suprimeix el Consell de Coordinació de Benestar Social, les funcions del qual assumeix el Consell General de Serveis Socials. S’afegeixen noves modalitats d’infraccions lleus, greus i molt greus per a una major protecció dels infants i adolescents. També preveu mesures de suport al retorn dels catalans emigrats.
 • Territori. Es facilita l’inici d’activitats en el domini portuari mitjançant comunicació prèvia, sempre que no impliqui un ús privatiu del domini i la seva durada no excedeixi un mes. També s’inclou com a infracció l’incompliment per part de les empreses ferroviàries dels acords signats amb l’Administració. Serà greu quan es vegin afectades la freqüència i la regularitat del servei provocant interrupcions i retards significatius.
 • Procediment administratiu. Modifica la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya amb l’objectiu de millorar tècnicament la regulació d’alguns articles com els que fan referència a la declaració responsable i la comunicació prèvia.
 
 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
 
El Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa té com a finalitatclarificar i simplificar les estructures administratives; promoure una administració pública que atengui amb agilitat i eficàcia els requeriments de la ciutadania i les empreses, sense generar costos innecessaris o desproporcionats. El projecte proposa modificar 32 lleis i 2 decrets. Preveu la supressió d’organismes i una àmplia reordenació administrativa que suposa la simplificació dels òrgans col·legiats o de direcció; l’ampliació de funcions d’organismes que assumeixen la d’altres que desapareixen, la concreció i la reordenació de funcions; o la creació de nous organismes, amb l’objectiu de simplificar i racionalitzar l’estructura administrativa.
 
 • Supressió d’organismes i entitats. El projecte preveu la dissolució de 6 organismes i entitats per tal de racionalitzar l’estructura pública. D’una banda, se suprimeix el Consell Català de Foment de la Pau, les funcions dels quals seran assumides pel Consell Assessor Internacional de l’Institut Català Internacional per la Pau. D’altra banda, es dissolen dues entitats de l’àmbit industrial: el Laboratori General d’Assaigs i Investigació i l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil, les funcions dels quals serà assumides pel Departament d’Empresa i Ocupació. També es preveu la supressió de l’Agència Catalana de l’Esport i de les societats Viatges de Muntanya S.A. i Remodelacions Urbanes S.A.
 • Organització. El projecte preveu una àmplia reordenació administrativa, tant a nivell orgànic com funcional, que afecta una trentena d’organismes. En l’àmbit cultural destaca la modificació de les lleis que regulen el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que recuperen la seva personalitat jurídica. El primer torna a ser entitat de dret públic sotmesa al dret privat i recupera els informes preceptius sobre avantprojectes de llei i sobre responsables d’equipaments culturals. També es regulen les funcions i la composició del consell plenari, que passa d’11 a 5 membres. La ILC també recupera la personalitat jurídica i torna a ser entitat autònoma. Recupera així alguna de les funcions executives com definir i avaluar línies de suport, difusió i foment relacionades amb el fet literari.
 • Nous organismes. El projecte de llei preveu la creació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb l’objectiu de concentrar en un únic organisme funcions i competències distribuïdes en diferents ens públics. L’Agència assumirà la gestió del patrimoni cultural de la Generalitat i gestionarà el Museu d’Arqueologia de Catalunya; el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona; el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya; el Museu d’Història de Catalunya; el Museu d’Art de Girona, i el Centre de Restauració de Béns Mobles. En aquest capítol el projecte de llei també incorpora la regulació completa de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, organisme que executa les polítiques de la Generalitat en el àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d’inversions a Catalunya i la millora de la productivitat de l’empresa catalana.
 
 
Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
 
La reactivació de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació és un objectiu prioritari del Govern per a aquesta legislatura, tal com recull el Pla de Govern 2011-2014. En aquest sentit, a través d’una regulació més clara i d’una simplificació en la tramitació, el projecte de promoció de l’activitat econòmica té com a finalitat ajudar a desenvolupar l’activitat empresarial al país i impulsar diferents sectors productius del teixit català especialment castigats per la crisi. 
 
Modifica un total de 12 lleis i 4 decrets de 4 àmbits diferents:
 
 • Mediambiental. Per facilitar l’activitat del sector ramader, s’estableix amb caràcter general el règim de comunicació prèvia per a les instal·lacions de petita dimensió. Aquest mateix règim, en lloc de l’autorització, s’estableix també en el cas de la recollida i el transport de residus. Altres mesures són la simplificació del procediment i dels requisits d’atorgament de llicència ambiental o l’ampliació en 2 anys del termini perquè empreses i administracions s’adaptin a les normes d’enllumenat exterior establertes per llei.
 • Econòmic. Es modifica la Llei de turisme de Catalunya amb l’objectiu de millorar els establiments, facilitar la diversificació del sector i desestacionalitzar els recursos turístics. Així, s’inclouen a la Llei de turisme els habitatges d’ús turístic, fins ara regulats per la Llei d’habitatge, que requeriran comunicació prèvia d’inici d’activitat davant l’ajuntament corresponent i passaran a denominar-se habitatges amb activitats econòmiques. D’altra banda, se simplifica el procediment per a l’inici d’activitat de les empreses turístiques (un cop habilitades s’inclouran d’ofici al Registre de Turisme de la Generalitat). En el terreny comercial, es modifica la Llei d’horaris comercials, que permet prorrogar les excepcions de municipi turístic amb la presentació d’una declaració responsable, sempre que continuïn vigents els requisits que van determinar la qualificació com a municipi turístic. Possibilita també la llicència d’establiments comercials mitjans en nuclis de més de 5.000 habitants i de grans establiments comercials en els de més de 50.000 habitants i es permet l’obertura de nous comerços a la perifèria de les zones urbanes (zones logístiques, centres d’innovació tecnològica i de disseny...). En el capítol econòmic s’hi incorporen també més garanties per al consumidor a través de la modificació del Codi de consum de Catalunya.
 • Sanitari. Modifica la Llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència. Es concreten els supòsits de promoció de begudes alcohòliques des del punt de vista del consum responsable.
 • Territori. En primer lloc, liberalitza el mercat del transport interurbà de viatgers. S’estipula que el termini màxim de la concessió serà de 10 anys prorrogables en la meitat (anteriorment la pròrroga podia arribar als 25 anys) i s’eliminen les concessions de serveis zonals (es podran fe concessions de serveis regulars interurbans amb recorreguts coincidents i reiteració d’horaris a les rodalies de les grans poblacions). En segon lloc, aquest capítol inclou una important modificació de la Llei del dret a l’habitatge amb la finalitat d’impulsar el sector immobiliari. Així, es facilita l’accés als habitatges de protecció oficial (es redueix el termini de qualificació) i es flexibilitzen els requisits en edificis de nova construcció (supressió de l’informe preceptiu sobre determinacions del pla urbanístic).