Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra es reestructuren per a respondre als nous reptes de la seguretat a Catalunya

query_builder   13 desembre 2011 16:36

event_note Nota de premsa

Els Mossos d'Esquadra es reestructuren per a respondre als nous reptes de la seguretat a Catalunya

 
· Es reforça la direcció professional del cos amb la Prefectura de Policia, encapçalada pel Comissari en Cap, que tindrà el suport de dues comissaries superiors de coordinació -central i territorial- i d’una comissaria general tècnica
 
· La distribució geogràfica en 9 regions policials es referma i els comandaments regionals guanyen atribucions per exercir el lideratge en l’actuació dels Mossos als seus territoris
 
· Es crea la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació per fomentar la visió integral de la seguretat, i la Divisió d’Avaluació de Serveis, que vetllarà per l’assoliment dels objectius de qualitat fixats per a la PG-ME
 
 
 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui, 13 de desembre, el decret d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia (DGP), que dota a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) d’una nova estructura orgànica i funcional en consonància amb el creixement de l’organització i la seva consolidació com a policia integral i amb plenes competències en matèria de seguretat a Catalunya. 
 
L’etapa de consolidació del cos de Mossos d’Esquadra i del sistema de policia de Catalunya, una vegada finalitzat el desplegament a tot el territori, exigeix una estructura organitzativa de la funció policial adient a les competències atorgades per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a policia integral.Amb la reestructuració es pretén projectar la PG-ME com una eina inserida i útil a la societat catalana i mereixedora de prestigi i reconeixement a escala internacional per la seva excel·lència professional i per la seva capacitat d'innovació, eficàcia i modernitat.
 
Amb el nou decret s’enceta un procés de canvi profund que persegueix aquest salt qualitatiu de la PG-ME amb tres objectius bàsics:
· Satisfer la visió de la seguretat com un pilar de l'estat del benestar i una condició inexcusable per a l'exercici dels drets i les llibertats.
· Fer front millor als canvis estructurals de l'activitat delectiva, que també s'adapta a la globalització i el canvi tecnològic.
· Aprendre de les noves concepcions del funcionament de les organitzacions (la xarxa, el coneixement, la flexibilitat estructural, l'emprenedoria interna, la millora continuada).
 
Òrgans de la Prefectura de Policia
De la reestructuració destaca la voluntat de reforçar la direcció professional del cos i el treball en equip. Per això, l'antiga Subdirecció General Operativa es reconverteix en la Prefectura de Policia, que dependrà del director general. Serà encapçalada pel Comissari en Cap, al qual se li atorga la màxima representació del cos i que tindrà el suport de dues Comissaries Superiors de Coordinació i d'una Comissaria General Tècnica. Del Comissari en Cap també dependrà la Sala Central de Comandament.
 
Aquest equip tindrà la responsabilitat de gestionar estratègicament l'organització, amb un accent especial en aspectes com la planificació operativa, la cooperació entre unitats, la gestió de les situacions de crisi, la circulació de la informació o l'assignació de recursos humans. La seva funció principal és optimitzar el funcionament del cos per donar resposta satisfactòria al nivell de seguretat que necessita el país.
 
La Comissaria Superior de Coordinació Central s'ocuparà de quatre àmbits, cadascun dels quals amb la categoria de comissaria general:
· Investigació criminal
· Recursos operatius (escortes, brigada mòbil, grup especial d'intervenció, TEDAX-NRBQ, vigilància penitenciària, subsòl, unitat canina, aquàtica i subaquàtica).
· Mobilitat, de nova creació. Aquesta comissaria durà a terme la interlocució superior i representació corporativa, la direcció tècnica, l’avaluació de l’activitat, el suport i la investigació d’il·lícits en l’àmbit dels transports aeris, portuaris i ferroviaris i la circulació viària. A més, garantirà la prevenció, persecució i investigació dels delictes que es produeixin en els transports i la circulació viària. Per això, la comissaria se subdivideix en dues divisions: la ja existent Divisió de Trànsit i la nova Divisió de Transport. Aquesta última està integrada per dues àrees:
1. Seguretat Aeroportuària, que participarà en la gestió del Centre de Gestió Aeroportuària de El Prat i que ha de garantir la seguretat de les persones i dels bens dins l’activitat ordinària de les infraestructures aeroportuàries o en situacions extraordinàries per riscos i emergències, en col·laboració amb altres organismes i institucions.
2. Seguretat del Transport Metropolità, que portarà a terme la prevenció i la persecució dels delictes en l’àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter local que s’estableixi dins els espais ferroviaris i del seu marc territorial i que realitzarà la prevenció i persecució d’aquelles conductes i activitats antisocials, molestes i incíviques que puguin donar com a resultat una acció penal o administrativa. Tot plegat en coordinació amb les regions policials corresponents i en col·laboració amb altres organismes i institucions competents.
· Informació, que passa de divisió a comissaria general, amb més atribucions, entre elles, la nova Unitat Central d’Informació en Ordre Públic. A aquesta unitat corresponen, entre altres funcions, la de realitzar la instrucció i la tramitació de les diligències relacionades amb desordres públics derivats de mobilitzacions amb col·lectius, així com garantir l’obtenció de prova per a identificar les persones autores i la seva posterior detenció, així com facilitar la coordinació amb el Ministeri Fiscal i la Judicatura en les matèries responsabilitat d’aquesta unitat.
 
La Comissaria Superior de Coordinació Territorial s'encarregarà de la direcció de les unitats territorials dels Mossos d'Esquadra i, específicament, de la coordinació de les regions policials, que continuen essent nou –Metropolitana Barcelona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Central, Ponent, Pirineu Occidental, Girona, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre- i que ara seran equiparades a comissaries generals. També en dependran les funcions de policia administrativa i de medi ambient. A més s'ha volgut reforçar el paper tant de coordinació operativa com de relació amb el territori de les regions policials. Així, amb la reestructuració es pretén que els caps de les regions policials puguin exercir un veritable lideratge sobre l'acció dels Mossos d'Esquadra al seu àmbit territorial.
 
L'atenció ciutadana, l'acció de proximitat, l’accessibilitat i la relació amb la comunitat, la coordinació de l'acció sobre el territori de les unitats especialitzades,  la cooperació i la coordinació amb les autoritats, institucions i  policies locals i la prevenció i la reacció davant l’acció delictiva seran les seves principals responsabilitats.
 
Aquestes dues comissaries superiors s'acompanyen, en l'organigrama de la Prefectura, d'una Comissaria General Tècnica responsable de la planificació de la seguretat.
 
L’estructura de comandament queda composta, al seu nivell superior, per: el Comissari en Cap, dos comissaris superiors de coordinació, un comissari general tècnic, quatre comissaris generals centrals i nou caps de regions policials.
 
Òrgans dependents del Director General
A més de la direcció i la coordinació operativa del cos, la Direcció General comptarà amb altres unitats que no dependran de la Prefectura de Policia sinó directament del director general.
D’una banda, la nova estructura pretén fomentar la visió integral de la seguretat, que va més enllà de la tasca policial i que necessita el màxim diàleg i la màxima cooperació entre els diferents actors socials. Per això, es crea la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació, amb dependència directa del director general. Les seves responsabilitats estan lligades amb les relacions amb l'administració de Justícia, amb la Sindicatura de Greuges, amb el Parlament, d'una banda, però també amb el conjunt de la societat a través de tasques diverses, entre les quals s'ha de subratllar la de mediació, de l’altra. Igualment, s'ha d'ocupar de potenciar la interrelació i la cooperació de la policia catalana amb organismes internacionals de seguretat.
 
Es crea, també dependent del director, la Divisió d’Avaluació de Serveis, amb l’objectiu d’introduir com a pràctica habitual la valoració de la qualitat en la tasca policial. És un òrgan també segregat de l'operativa policial, amb la finalitat d'avaluar l'assoliment dels objectius de qualitat que s'hagin fixat, comparar la qualitat de la PG-ME amb la d'altres cossos policials del món i formular propostes de canvi que permetin incrementar  la qualitat pròpia.
 
D’altra banda, la Divisió d’Afers Interns es potencia com amecanisme de control de les actuacions dels professionals que previngui, detecti i persegueixi aquelles accions que siguin punibles amb l’objectiu de garantir l’exemplaritat en l’actuació dels Mossos i que funcionarà amb autonomia de l'operativa policial.
 
El decret que avui s’aprova només conté una part de la reestructuració de la DGP, la que correspon a la funció policial, al qual en breu li seguirà un segon decret que abordarà els serveis administratius de suport a la tasca policial.
 
 
Àrea de Comunicació,
Barcelona, 13 de desembre de 2011