Direcció General de Comunicació

Pla general de seguretat de Catalunya 2012-2013

El Govern aprova el Pla general de seguretat de Catalunya 2012-2013

query_builder   6 març 2012 13:35

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla general de seguretat de Catalunya 2012-2013

 • Recull les previsions de riscos, actuacions i mitjans en matèria de seguretat ciutadana, emergències i seguretat viària que afectin la convivència i la seguretat de les persones i els béns a Catalunya
 
 • Fixa 28 objectius i 158 actuacions en els àmbits del servei a la ciutadania, la planificació, la coordinació i la formació
 •  
El Govern ha aprovat avui el Pla general de seguretat de Catalunya 2012-2013, un programa que recull les actuacions que el Govern portarà a terme per garantir la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient. El Pla integra les previsions generals de riscos, actuacions i mitjans (inclosos els de seguretat privada) en matèria de seguretat ciutadana, emergències, seguretat viària i altres que afectin la convivència ciutadana, la seguretat de les persones i els béns a Catalunya.
 
Aquesta planificació suposa una doble tasca de detecció i priorització. En primer lloc, implica analitzar la situació de la seguretat en el moment actual amb atenció especial als punts més vulnerables, a les problemàtiques que cal atendre per resoldre o millorar, identificar els perills i avaluar els riscos per determinar les necessitats futures, i els recursos per fer-hi front. Comporta també fixar i prioritzar els objectius i ordenar les actuacions.
 
El Pla recull les actuacions que es duran a terme juntament amb diversos departaments de l’Administració de la Generalitat, els municipis i diferents representants de la societat civil, i estableix mecanismes de comunicació amb la ciutadania, que fomentin el coneixement de les necessitats ciutadanes i la coresponsabilització en la tasca de creació d’una societat més segura.
 
Per a l’elaboració del Pla, que és coherent amb el Pla de Govern 2011-2014, s’han tingut en compte les orientacions del Departament d’Interior que el conseller Felip Puig va exposar en la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya el 17 de febrer de 2011, les recomanacions del Consell de Seguretat i l’anàlisi de l’estat de la seguretat de les diferents unitats.
 
 
Objectius distintius del període 2012-2013
 
A diferència del Pla de seguretat anterior, dissenyat per a quatre anys (2008-2011), el document actual recupera la periodicitat biennal, que estableix la Llei 4/2003, en l’article 15.3.
 
D’entre els objectius i actuacions programats, destaquen aquells que pretenen aconseguir alguns canvis rellevants en el model de seguretat de Catalunya com els següents:
 
 • Reforçament del cos normatiu mitjançant tres iniciatives legislatives: tramitació de la llei d'ordenació de l'espai públic; tramitació de la llei d'espectacles i activitats recreatives, i actualització i modernització de la legislació del sistema de seguretat, de la policia, dels bombers, de la protecció civil i de la seguretat viària.
 
 • Optimació de la coordinació i la cooperació de les unitats de seguretat pública i de seguretat civil de la Generalitat i de les administracions locals a través de les sales centrals de comandament, dels sistemes d'informació i de les infraestructures de comunicació.
 
 • Consolidació del rol del CECAT com a centre màxim de coordinació i de comandament en els estats d'emergència.
 
 • Instauració de la regió única d'emergències.
 
 • Integració del servei del 112 i les funcions de protecció civil.
 
 • Desplegament del GEM, en coordinació amb el SEM, en tot el territori.
 
 • Ordenació de la seguretat a les platges.
 
 • Generalització del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica.
 
 • Exclusió de les activitats de comerç sexual dels espais públics.
 
 • Disseny de solucions específiques per a la seguretat viària en els àmbits de les motocicletes, les interseccions i els atropellaments.
 
 • Expansió dels trams de velocitat variable a la Regió Metropolitana de Barcelona.
 
 • Implantació del control d'excés de velocitat per trams.
 
 • Participació dels Mossos d'Esquadra a l’Europol i a la Interpol.
 
 • Impuls del registre de faltes.
 
 • Restitució de l'Escola de Policia i l'Escola de Bombers i de Seguretat Civil en el marc de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 
 • Establiment dels plans de carrera professional.
 
 • Articulació de la presència activa de les diverses instàncies del Departament d’Interior a les xarxes socials.
 
 • Assentament del Servei d'Informació i Atenció a la Víctima dels Accidents de Trànsit.
 
 
Objectius estratègics
 
Els objectius estratègics del Pla general de seguretat de Catalunya 2012-2013 es concreten en 28 objectius i 158 actuacions:
 
 
1.  Servei a la ciutadania
 
 
 • Combatre la delinqüència. Lluitar contra el crim organitzat amb la creació, per exemple, d'una unitat especialitzada en delictes econòmics com el blanqueig de capitals i l'evasió fiscal; lluitar contra la delinqüència amb impacte elevat en l'activitat econòmica amb el desenvolupament d'una oficina d'atenció al ciutadà virtual, i lluitar contra la delinqüència especialitzada amb la implantació de mesures per tal d'evitar l'ocupació d'immobles, i agilitzar-ne la desocupació, amb actuacions de prevenció del cibercrim adreçades a l'àmbit educatiu, al familiar i a l’empresarial, i amb el desenvolupament d'un qüestionari de risc per detectar delictes de pornografia infantil a la xarxa.
 
 • Reforçar la convivència social. Garantir la convivència ciutadana i el gaudi de les zones públiques i el dret a la seguretat en els espectacles públics i les activitats recreatives, a través de l'elaboració de l'ordre per a la creació del fitxer de dades del personal de control d'accés.
 
 • Protegir i assistir la víctima. Desenvolupar el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica i posar en marxa i desenvolupar el Servei d'Informació i Atenció a la Víctima de Trànsit.
 
 • Reforçar el model de servei de la PG – ME. Assumir competències de vigilància i salvament marítim i de protecció de la fauna i la flora i modificar els acords amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat de 2007. També, treballar perquè el cos de Mossos d'Esquadra esdevingui un referent en polítiques de prevenció amb actuacions organitzatives, formatives i de divulgació per impulsar la cultura de la prevenció, la resolució de problemes i la gestió alternativa del conflicte. Elaborar instruments deontològics que permetin un enfortiment de la cultura corporativa amb la reforma del règim disciplinari de la PG-ME.
 
 • Incrementar el prestigi dels Mossos d’Esquadra. Establir mecanismes que incrementin la confiança que el ciutadà diposita en la Policia de la Generalitat.
 
 • Millorar l’organització i la gestió del cos de Bombers de la Generalitat. Elaborar el Pla de carrera professional de tots els col·lectius adscrits a Bombers, desplegar el Grup d'Emergències Mèdiques a tot el territori, incrementar el nombre de bombers funcionaris, reforçar l'estructura de comandament i participar a la taula de treball de traspàs de la competència de salvament marítim.
 
 • Impulsar la prevenció en l'àmbit de les emergències. Desenvolupament normatiu i reglamentari sobre mesures de prevenció i seguretat en cas d'incendi als edificis.
 
 • Millorar els desenvolupaments i aplicacions tecnològiques per a la prevenció operativa, la gestió i la resposta de l’emergència. El Departament d’Interior ha creat la Plataforma integrada de resposta a la seguretat i emergència de Catalunya (PISE) per renovar funcionalment i tecnològicament els sistemes TIC de gestió dels cossos d’emergència. També, la recerca de noves tecnologies adaptades a la prevenció, extinció d'incendis i salvaments com l'estudi de la substitució dels punts de guaita per càmeres de vigilància, l'estudi dels sistemes de detecció d'incendis forestals per comparació d'imatges, la recerca de sistemes de transmissió de dades en espais confinats, l'estudi per introduir sensors als equips de protecció individual dels bombers per a la posterior transmissió de dades a través de la xarxa de telefonia mòbil i la recerca de sistemes de defensa als vehicles de la flota de Bombers en cas d'atrapament per incendi.
 
 • Dotar de l’equipament i els mitjans necessaris el cos de Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat.
 
 • Millorar l’autoprotecció de la ciutadania en situacions d’emergència. Realitzar noves campanyes de sensibilització davant dels diferents riscos. Estudiar i treballar conjuntament amb el Departament d'Ensenyament per incorporar els missatges preventius i l'autoprotecció en els processos educatius.
 
 • Reduir l’accidentalitat. Implantar la velocitat variable als accessos de  Barcelona i incorporar el control de velocitat mitjana per trams.
 
 • Incrementar els canals de comunicació amb la ciutadania, amb l'obertura de diferents comptes a les principals xarxes socials i la creació d'un web d'atenció i suport als ajuntaments en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.
 
2.  Planificació
 
 • Adaptar el marc normatiu de l’àmbit de la seguretat als canvis socials. Elaboració de l’avantprojecte de llei de regulació de l’ús de l’espai públic, elaboració de l’avantprojecte de llei de regulació dels espectacles públics i les activitats recreatives i impuls de l’actualització i modernització de la normativa de diferents àmbits de la seguretat (policia, bombers, protecció civil i seguretat viària).
 
 • Desenvolupar eines de planificació, anàlisi i valoració. Proposar la creació d'un arxiu de faltes i elaborar el Pla de dades 2012-2014 (amb la definició d'indicadors de gestió i anàlisi de l'àmbit de la seguretat i definició de criteris de qualitat de l'aire) i el Pla d'enquestes 2012-2014 (amb l'edició anual de l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya i l'estudi anual sobre un àmbit específic de la seguretat).
 
 • Sectoritzar, concretar i implantar territorialment els plans d’emergència Infocat, Inuncat, Plaseqcat, Neucat... i programant i executant un calendari global de simulacres.
 
 • Impulsar la planificació en l’àmbit local, col·laborant en l'elaboració de plans locals de seguretat i plans de seguretat viària als municipis de més de 20.000 habitants.
 
3.  Coordinació
 
 • Enfortir el sistema integral de gestió de les emergències mitjançant la integració, de forma coordinada i eficaç, dels cossos operatius i les administracions públiques, en especial les locals. Una d'aquestes accions és elaborar el decret sobre la seguretat a les platges i la creació d'una especialitat tècnica en protecció civil.
 
 • Garantir la resposta i l'atenció a l’emergència. S'elaborarà una nova versió del manual de formació en violència de gènere per als operadors 112.
 
 • Cooperar amb els governs locals en àmbits específics de la seguretat.
 
 • Promoure la coordinació entre els cossos de seguretat pública i els actors de seguretat privada que actuïn a Catalunya. Es preveu l'elaboració del reglament de mesures de control i requisits de formació del personal de seguretat privada i l'impuls de l'intercanvi d'informació entre la PG-ME i els cossos de seguretat privada que actuïn a Catalunya.
 
 • Promoure la projecció internacional. Desenvolupar l’Àrea de Cooperació Internacional de la Direcció General de la Policia, participar en organismes internacionals en matèria de seguretat i policia, tal com estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya, participar a Interpol i Europol, reclamar a l’Estat el compliment de l’auxili policial internacional d’aquells temes que són competència de la PG-ME a Catalunya, col·laborar amb altres policies europees i institucions de seguretat mitjançant la signatura de convenis (participant en el grup de treball d’enquestes de victimització d'Eurostat i les missions del Consell d’Europa), participar en projectes de cooperació d'àmbit internacional (Execució del Projecte LEXOP del Programa Daphne III, del Projecte COMPOSITE del 7è Programa marc, del Projecte EDPOL del Programa Drets Fonamentals i del tancament del Projecte CoPoReg CaLaRo del Programa POCTEFA), i crear una xarxa de socis potencials per col·laborar en la presentació i execució de projectes europeus.
 
 
4.  Formació
 
 • Potenciar, en el marc de l'Institut, la identitat i la singularitat de la formació com a Escola de Policia, i Escola de Bombers i Seguretat Civil, amb la revisió dels continguts de la formació policial i d'emergències.
 
 • Millorar l'adequació de la formació a les necessitats professionals dels diversos cossos i col·lectius vinculats al sistema de seguretat.
 
 • Divulgar el coneixement sobre seguretat i emergències.
 
 • Potenciar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de la formació amb la creació d'un campus de formació en línia i de continguts adequats a aquesta metodologia.
 
 • Assolir el reconeixement de la formació de l'Institut en el marc del sistema educatiu català, adequant la formació bàsica de Bombers als mòduls de formació professional.
 
 • Potenciar la recerca i la innovació.
 
 • Fomentar la seguretat viària a Catalunya.
`