Justícia

Presentació del Pla de treball 2012 per impulsar accions d'ús del català entre els notaris, registradors i procuradors

query_builder   27 març 2012 11:09

event_note Nota de premsa

Presentació del Pla de treball 2012 per impulsar accions d'ús del català entre els notaris, registradors i procuradors

Signatura entre els Consellers de Justícia i Cultura
Avui s’ha signat una addenda de col·laboració entre el Departament de Cultura, el Departament de Justícia i els col·legis professionals de notaris, registradors i procuradors
 
L’addenda recull els respectius plans de treball 2012, amb tres objectius: millorar les competències lingüístiques, facilitar l’ús de la llengua catalana en la documentació i en la xarxa i utilitzar-la normalment en les tasques professionals
 
 La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, i el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, han signat avui una addenda per fomentar l’ús, la difusió i el coneixement del català amb el degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya, Antonio Giner; el president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ignacio López, i el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, en la qual es fixa el nou pla de treball per a 2012.
 
Tant en el cas del Col·legi de Registradors de la Propietat com del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya es tracta d’una addenda als convenis marc signats el 13 de juliol i el 19 d’octubre de 2010, respectivament. Per la seva part, el Col·legi de Notaris va signar el conveni de col·laboració el 29 de juliol de 2011.
 
El document s’adapta al nou marc normatiu que regula l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que en el seu article 50 estableix que “els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement”. Així mateix, respon a la necessitat de donar un impuls renovat a la normalització lingüística en aquest sector professional, que, segons la normativa, té com a llengua pròpia el català, d’ús normal i preferent.
 
Les parts signants han incorporat un pla de treball per a 2012, amb les actuacions previstes que s’han dissenyat en funció de tres grans objectius generals:
 
 
Pla de treball 2012
 
Objectiu 1. Millorar la competència lingüística en català dels registradors, procuradors i notaris.  
 
Es vol incrementar la presència del català en el llenguatge jurídic, actualment força deficitària, i alhora augmentar la formació que reben aquests professionals en l’ús d’aquest llenguatge, tant oral com escrit, en el context professional i social. Amb aquest objectiu s’han definit tres accions:
 
Actuacions
 
- Oferir cursos de català als procuradors dels tribunals de Catalunya perquè tinguin un millor coneixement de la llengua i adquireixin més seguretat en l’ús del llenguatge jurídic i millorar la competència lingüística en català de les notaries, dels notaris i dels registradors.
 
- Difondre i promoure la formació en llengua catalana que ofereix la Generalitat de Catalunya als seus col·legiats.
 
- Millorar la competència oral. Promoure el programa Voluntariat per la llengua entre els col·legiats que ja tenen coneixements de llengua catalana, però que necessiten practicar-ne la parla.
 
 
Objectiu 2. Facilitar l’ús del català en la documentació dels registradors i dels notaris i proveir els procuradors d’eines i recursos en línia que facilitin la seva feina en català.
 
Es vol fomentar que el català sigui la llengua de treball intern. Es tracta de millorar la qualitat lingüística dels professionals que ja treballen en català, facilitar l’assessorament i la formació als que volen treballar en aquesta llengua i posar a l’abast de tothom recursos lingüístics en línia.
 
Actuacions
 
-  Oferir formació en eines i recursos lingüístics i terminològics en línia i, pel que fa als procuradors, posar a la seva disposició l’accés lliure i gratuït d’un traductor automàtic castellà-català i català-castellà de textos jurídics.
 
- Difondre la terminologia registral i notarial en català i, pel que fa als procuradors, oferir-los formació en eines i recursos lingüístics i terminològics en línia.
 
- Garantir la disponibilitat de la legislació en versió catalana, fomentar la disponibilitat de formularis en català i la difusió de la terminologia jurídica en català.
 
Objectiu 3. Sensibilitzar els professionals sobre la manca d’obstacles en l’ús del català i la possibilitat d’utilitzar-lo de manera normal i ordinària i oferir el servei professional en català als ciutadans i ciutadanes que ho sol·licitin
 
Cal avançar en la sensibilització pel que fa al dret de l’ús del català com a llengua de treball, sense que s’associï aquesta opció lingüística a un eventual perjudici per a la persona representada, a un prejudici en les relacions del professional amb l’Administració de justícia, ni tampoc a dilacions ni càrregues econòmiques addicionals. Resulta cabdal en aquest punt el paper dels col·legis professionals en la sensibilització del col·lectiu.
 
Actuacions
 
- Impulsar mesures de sensibilització i foment de l’ús del català entre els professionals.
 
- Difondre les accions d’acolliment lingüístic per a notaries i notaris que puguin optar a una plaça a Catalunya
 
 
El Departament de Justícia ofereix cursos de català als registradors, procuradors i notaris
 
El Departament de Justícia ofereix cursos de nivells B, C i llenguatge jurídic per a procuradors, registradors i notaris gràcies als acords signats entre la Generalitat de Catalunya i els col·legis professionals d’aquests col·lectius. Aquests cursos ofereixen la possibilitat d’accedir a un examen amb certificat oficial del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
 
Els cursos es basen en un sistema d’autoaprenentatge, el seguiment del qual comporta una dedicació total de temps equivalent a 80 hores lectives. Cada alumne té assignat un tutor (tècnic lingüístic del Departament de Justícia) que lliura cada setmana, per correu electrònic, les unitats didàctiques, corregeix els exercicis i resol per correu electrònic els dubtes que els alumnes plantegin. A més a més, es programen unes sessions presencials, de dues hores de durada, de repàs de les unitats treballades, l’assistència a les quals és voluntària.
 
El nombre total de professionals inscrits, per col·lectiu i nivell, durant el 2012 és el següent:
 
 
B
C
J
Total
Notaris
36
12
4
52
Procuradors
5
36
11
52
Registradors
9
3
 
12
 

1  

Imatges

SignaturaConselleriaJustíciaICultura

SignaturaConselleriaJustíciaICultura 524