Justícia

Davant les mancances d'un sistema obsolet

El Departament de Justícia inicia el desplegament tecnològic del futur als jutjats catalans

query_builder   4 maig 2012 13:46

event_note Nota de premsa

Davant les mancances d'un sistema obsolet

El Departament de Justícia inicia el desplegament tecnològic del futur als jutjats catalans

 
La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, amb el director de Modernització de l'Administració de Justícia, Xavier Fabregat, durant la presentació d'avui
La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, amb el director de Modernització de l'Administració de Justícia, Xavier Fabregat, durant la presentació d'avui
Per primer cop, un jutjat de Catalunya, el Jutjat de 1a Instància núm. 37, començarà a treballar amb el nou sistema per a la gestió processal, l’e-justícia.cat, que substituirà el que s’utilitzava fins ara als òrgans judicials, el Temis 2
 
El nou sistema aplegarà, entre altres tràmits i funcions, l’expedient electrònic, la signatura digital, la interoperabilitat amb altres sistemes, el tractament d’imatges i gràfics, l’explotació estadística de dades i la digitalització de documents
 
 
A partir del proper dilluns, el Jutjat de 1a Instància núm. 37 de Barcelona començarà a operar amb el nou sistema e-justícia.cat.
 
És la primera vegada que en un jutjat de Catalunya es posa en funcionament aquest nou sistema processal, després que durant un any s’hi hagi dut a terme una prova pilot.
 
Durant el període de prova, aquest Jutjat ha compaginat l’ús del nou sistema amb el Temis 2, el sistema informàtic per a la gestió processal amb el qual treballen actualment els jutjats catalans. 
 
L’e-justícia.cat és un sistema informàtic orientat a la tramitació electrònica dels processos judicials, basat en la gestió de documents electrònics i la utilització de la signatura electrònica. Un cop implementat, els jutjats catalans tindran disponibilitat per treballar sense papers.
                               
Configurat per mòduls, el nou sistema permet conformar l’expedient judicial electrònic ja que disposa d’un gestor documental on queden arxivats tant els documents rebuts en qualsevol moment del procediment com els que han estat emesos pel jutjat, tots els tràmits que hi estan associats, així com les gravacions de les vistes que s’hagin celebrat.
 
Així, es podrà substituir el volum de documents en paper per arxius informàtics que contindran totes les parts de l’expedient judicial en un mateix suport telemàtic, amb el consegüent estalvi de temps i paper. L’eina informàtica també serà capaç, per exemple, de detectar quan s’acosta la data de venciment en un expedient i, per tant, oferirà més seguretat i fiabilitat  a l’usuari respecte del seu procediment.
 
El projecte es va iniciar l’any 2006 amb les fases d’anàlisi i disseny, per continuar amb la construcció i prova pilot del conjunt dels mòduls de l’e-justícia.cat que conformen la gestió processal.
 
Durant aquests sis anys, el cost aproximat ha estat d’uns 5 milions d’euros, que inclouen el desenvolupament, no solament dels mòduls específics per a la jurisdicció civil, sinó d’altres, l’ús dels quals, serà aprofitat per a la resta de jurisdiccions quan s’iniciï la seva construcció.
 
 
Principals característiques de l’e-justícia.cat
 
Els mòduls incorporen les funcionalitats següents:
 
Canvi tecnològic:
 
-          Es canvia l’entorn tecnològic per un de més avançat que permet treballar en un entorn web, més actual i modern. També acull el tractament d’informació electrònica, tant d’entrada (demandes, escrits...) com de sortida (requeriments, notificacions...), la incorporació de sistemes per interoperar amb altres entitats o organismes, el tractament d’imatges i gràfics, la incorporació de documents digitalitzats, etc. Això permetrà disposar d’un sistema preparat per a l’expedient judicial electrònic.
 
-          L’expedient judicial electrònic és un conjunt de dades de l’assumpte que conté tots els documents d’entrada i sortida en format electrònic. Les interaccions amb els diferents operadors –demanda, escrits, interlocutòries, decrets, notificacions, són molt diverses i constants i, per això, la materialització real de l’expedient judicial electrònic dependrà, en gran part, de l’automatització progressiva de tots els processos que hi intervenen, tant des de l’Administració de justícia com des de tercers, com, per exemple, correus. L’e-justícia.cat també permet digitalitzar els documents, incorporar-los i vincular-los al procediment judicial, formant l’expedient judicial electrònic.
 
-          Permet utilitzar programari tecnològic estàndard. Els usuaris utilitzaran com a editor i compositor dels documents i tractament de textos l’OpenOffice, de programari lliure, és a dir, no subjecte a llicència i compatible amb la majoria de tractaments de textos estàndards del mercat, que compta amb majors prestacions, cosa que possibilita la inserció d’imatges gràfiques per exemple. L’e-justícia.cat disposa també d’un gestor documental per emmagatzemar tota la documentació electrònica que es generi o es rebi.
 
-          S’incorpora la signatura electrònica per als documents emesos des del jutjat i el codi segur de verificació (CSV), que permet comparar els documents originals que estan a disposició de l’Administració amb les còpies electròniques.
 
-          Es crea una base de dades nova que conté una informació molt més precisa i fiable de tots els expedients, d’abast per a tot el territori català i que es podrà compartir entre tots els jutjats. Les dades es podran remetre també a la resta de sistemes de gestió processal de l’Estat i a la resta de comunitats autònomes que, com Catalunya, s’hagin adaptat al Test de compatibilitat del Consell General del Poder Judicial. Pel que fa al Jutjat de Primera Instància núm. 37,  s’han migrat tots els assumptes vius, és a dir, els assumptes que encara no estan tancats, amb una antiguitat de 18 mesos. La resta d’assumptes d’aquest Jutjat seguiran dipositats a la base de dades antiga i es podran recuperar quan es necessitin.
 
 
Eines de gestió:
 
-          S’incorporen eines de gestió per a l’organització de l’oficina judicial en funció del model organitzatiu que s’esculli. Així, cada responsable de l’oficina pot establir la seva organització en funció de les necessitats, cosa que permetrà controlar l’estat dels procediments, quin funcionari els té assignats, la seva reassignacíó i control dels assenyalaments, les vistes, etc. D’altra banda, el secretari judicial pot determinar que s’executi un tràmit o encarregar-ho a un funcionari en concret. El sistema permet també configurar l’escriptori en funció de l’especialitat: execucions, assumptes declaratius, etc.
 
Tramitació guiada i sistema d’alarmes:
 
-          S’implanta la tramitació guiada i un sistema d’alertes. El sistema és capaç de proposar quins són els següents passos a seguir en la tramitació processal i mantenir així més control sobre els assumptes. D’altra banda, el sistema d’alertes automàtic advertirà l’usuari de l’existència de termini en algun tràmit, de quin tipus és, quan és el seu venciment o la seva caducitat, per exemple.
 
Col·lecció única de documents:
 
 -          S’implanta la col·lecció única de documents per a la jurisdicció civil. Això vol dir que, quan el sistema s’hagi completat, tots els jutjats civils de Catalunya disposaran de la mateixa col·lecció de documents estàndard (uns 1.700 aproximadament) que abastaran tota la casuística pròpia de la jurisdicció civil. Es disposarà de versió en català i en castellà. Per tant, els jutjats no podran crear lliurement documents propis, com ara es feia en el Temis-2, fet que ha provocat que s’hagin arribat a tenir fins a 420.000 models de documents diferents per resoldre 1.700 possibles actuacions de la jurisdicció civil.
 
Sistema integrat i automatització de funcions:
 
 -          S’integren en el sistema i s’automatitzen una sèrie de mòduls que abans s’havien de fer de forma manual i expressa. Així, per exemple, quan l’usuari fa una citació a judici, se li activa de forma automàtica la gestió per a la reserva de sales disponibles per al dia i hora assenyalats. A més, podrà triar, en funció de les característiques del judici, quina sala vol (amb més estrada, amb videoconferència, etc.) i també quins recursos necessitarà (traductor, pèrit, etc.).
 
 
Estadístiques:
 
-          S’implanta una gestió pròpia per a l’obtenció d’estadístiques. Es poden obtenir, de forma ràpida i fiable, tant estadístiques de caire judicial (per completar els butlletins estadístics i remetre’ls al Consell General del Poder Judicial) com estadístiques de control de l’activitat de les oficines judicials. També s’incorpora una nova prestació per a l’examen de l’estat de tramitació dels assumptes del jutjat.
 
Interoperabilitat amb la resta d’operadors jurídics:
 
L’e-justícia.cat podrà transmetre, rebre, compartir, enviar o tractar informació amb qualsevol operador jurídic, tant intern com extern.
 
-          Com a exemple d’operador intern, la fiscalia s’incorpora al nou sistema. Així, si, per exemple, cal demanar l’emissió d’un informe o dictamen a la fiscalia, aquesta rep la petició en el seu escriptori, pot accedir a les dades de l’assumpte, elaborar el dictamen i remetre’l de tornada al jutjat. En tot aquest procés no ha calgut imprimir ni un sol paper ni ha calgut que la fiscalia torni a introduir les dades provinents del jutjat al seu sistema com fins ara.
 
-          Com a exemple d’operador extern, els procuradors que ja presenten les demandes de forma telemàtica, en el cas del Jutjat 37, ja les poden tractar de forma totalment telemàtica. Aquesta és, doncs, ara per ara, l’aproximació més gran a l’expedient judicial electrònic.
 
 
 
 
Alguns mòduls de l'e-justícia.cat que ja estan implantats:
 
 
- La presentació telemàtica d’assumptes (TTA). Aquest mòdul permet presentar telemàticament els escrits que inicien un procediment judicial amb tota la documentació que l’acompanya, garantint la identitat de qui presenta l’escrit i la inviolabilitat del seu contingut amb la utilització de la signatura electrònica. Des de principis d’aquest any els procuradors tenen l’obligació de presentar les demandes als jutjats de Barcelona de forma telemàtica.
 
- Gestió de requeriments policials (GRP). Aquest sistema de comunicació telemàtica entre els jutjats de Catalunya i els cossos policials permet que un jutjat pugui conèixer el contingut d’una ordre de crida i cerca o una ordre de protecció emesa per qualsevol altre òrgan judicial. Ja està implantat a tot Catalunya.
 
- Registre i repartiment (RiR). Aquests dos mòduls registren els assumptes i els distribueixen entre els diferents òrgans judicials. El mòdul de registre s'ha dissenyat de manera que respongui a les necessitats de les diverses jurisdiccions.
 
- Gestió d’efectes (GEF). El mòdul de gestió d’efectes permet controlar les peces de convicció i els efectes que són als dipòsits judicials: entrades, sortides, trasllats, inventaris, etc. Tanmateix, assumeix el control dels dipòsits judicials, tant externs com interns, les seves ubicacions, despeses i els comunicats entre jutjat, dipòsit i gerències o serveis territorials, a més d'alertes generades de la custòdia de les peces.

1  

Fitxers adjunts

presentació e-justicia.cat

presentació e-justicia.cat
PDF | 933