Direcció General de Comunicació

Transport animals vius

El Govern simplifica els tràmits dels transportistes d'animals vius

query_builder   8 maig 2012 13:50

event_note Nota de premsa

El Govern simplifica els tràmits dels transportistes d'animals vius

  • El Consell Executiu aprova la regulació del Registre de transportistes i mitjans de transports d’animals vius i el Registre d’operadors comercials de bestiar
 
El Govern ha aprovat avui la nova regulació del Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius i del Registre d’operadors comercials de bestiar, amb l’objectiu de simplificar i reduir les càrregues administratives d’aquest sector. La nova regulació estableix les normes d’autorització, inscripció i funcionament d’aquests professionals.
 
L’ús de les noves tecnologies ha comportat un avenç continuat del sector ramader, amb unes explotacions més viables des del punt de vista econòmic i més competitives dins d’un mercat intracomunitari sense fronteres. L’ampliació de mercat ha incrementat les relacions comercials i, en conseqüència, el transport d’animals, cosa que pot suposar un risc per la difusió de les epizoòties i per al benestar dels bestiar transportat.
 
El nou decret respon a un doble objectiu. En primer lloc, a la voluntat de simplificació i de reducció de càrregues administratives, d’acord amb el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica. En aquest sentit, s’han eliminat tràmits i s’ha simplificat la documentació que se sol·licita als operadors. En concret, queda suprimida l’autorització necessària perquè els operadors comercials sense instal·lacions s’inscriguin al Registre d’operadors comercials de bestiar. A partir d’ara serà suficient el tràmit de comunicació, un sistema més àgil i, per tant, menys restrictiu.
 
Així mateix, els transportistes d’animals i els operadors comercials de bestiar que no tinguin el domicili social a Catalunya i que realitzin operacions de transport o comercials al país hauran de tenir l’autorització expedida per l’autoritat competent. Per tant, no caldrà una inscripció al registre.
 
En segon lloc, el decret aprovat també té com a objectiu adaptar la normativa que regula el transport de bestiar (el Reglament 1/2005, de 22 de desembre, relatiu a la  protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes) a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, relativa als serveis en el mercat europeu i que implica una major seguretat jurídica. El nou text suposa la derogació del Decret 268/2006, de 20 de juny, que va crear el Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius i el Registre d’operadors comercials de bestiar, i que n’establia les normes d’autorització, inscripció i funcionament.
 
El règim sancionador és el que preveu la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, sens perjudici d’altres normes que en aquest sentit siguin aplicables.
 
L’àmbit d’aplicació del decret són els transportistes d’animals, els seus mitjans de transport i els operadors comercials de bestiar que comercialitzin amb animals vius i tinguin el domicili social a Catalunya. Afecta el transport d’èquids domèstics i animals domèstics de les  espècies bovina, ovina, cabruna i porcina, els ocells de corral, ocells domèstics i conills domèstics, a més de gossos i gats domèstics, així com altres mamífers, ocells, animals vertebrats i de sang freda.