L'Estat dilueix el seu dèficit centrifugant-lo cap a les autonomies
-
El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, presenta aquesta tarda al Consell de Política Fiscal i Financera el pla d’ajustament de la Generalitat per tal de reduir el dèficit. Es tracta del tercer pla d’ajustament que presenta el Govern en poc més d’un any i mig i permetrà reduir la despesa de la Generalitat en 1.500 milions d’euros. Durant la presentació d’aquest pla, el president de la Generalitat , Artur Mas, va recordar que “ho presentem perquè se’ns obliga”, tot denunciant “la sistemàtica centrifugació del dèficit” que està fent l’actual Govern espanyol i l'anterior cap a les comunitats autònomes. És a dir, el desigual esforç que estan fent les administracions públiques a l’hora de reduir el dèficit, un esforç que primordialment està recaient sobre les esquenes de les administracions autonòmiques com la catalana.
 
 
Desigual esforç entre administracions públiques a l’hora de reduir el dèficit públic
 
L’objectiu de reducció del dèficit del conjunt de les administracions públiques per aquest 2012 és passar d’un dèficit del 8,5% del PIB el 2011, a un dèficit del 5,3% el 2012. És a dir, una reducció de 3,2 punts.
 
La reducció de 3,2 punts s’ha de repartir de la següent manera: 1,6 punts els ha de reduir l’Estat, 1,4 punts els han de reduir les comunitats autònomes i els 0,2 punts restants se’ls atribueixen per meitats la Seguretat Social (0,1) i els ajuntaments (0,1).
 
És a dir, l’Estat aporta el 50% de la reducció del dèficit mentre que les comunitats autònomes n’aporten un 43,75%, un esforç molt similar. Ara bé, si mirem el pressupost de l’Estat i el de les comunitats, es veu com el pressupost de l’Estat és pràcticament el doble del de totes les autonomies; en canvi, l’esforç per reduir el dèficit és quasi el mateix. 
 
En aquest sentit, i en proporció amb el seu pressupost, les comunitats autònomes han de fer més esforç que l’Estat per contribuir a la reducció del dèficit.
 
A més cal tenir en compte un segon factor: Com s’ha de produir l’esforç de reducció?
 
Què fa l’Administració de l’Estat per reduir 1,6 punts de dèficit?
 
 • augmentar els ingressos via més impostos
 • reduir les transferències a ens territorials (Corporacions Locals i Comunitats Autònomes)
 • no afectar la seva estructura.
 
Les comunitats autònomes es veuen obligades a reduir els 1,4 punts dèficit amb:
 
 • Menys ingressos provinents de l’Estat
 • Manca d’ingressos fiscals com a conseqüència de la crisi (i sense beneficiar-se dels ingressos impositius addicionals de l’Estat)
 • Assumint més despesa social degut a la crisi
 
En conseqüència, els governs de les autonomies es veuen obligats a reduir estructura si no volen reduir les polítiques socials.
 
Les comunitats autònomes fan un doble esforç d’ajust mentre que l’Estat ho té molt més senzill.
 
 
La “centrifugació de dèficit” que exerceix l’estat sobre les comunitats autònomes denunciada pel president de la Generalitat es pot veure exemplificada en el següents casos:
 
-
 
 
1. El cost dels desplaçats en matèria de salut
 
Les comunitats autònomes tenen l’obligació de donar assistència sanitària a tots els ciutadans espanyols, amb independència del seu lloc de residència.
 
Per finançar aquests costos addicionals es va crear un Fons de Cohesió Sanitària. Ara bé,l’any 2009 Catalunya va rebre d’aquest Fons un total de 23,6 MEUR quan el cost real del tractament dels desplaçats va ser de 78,5 MEUR.
 
 
2. El finançament de la llei de la dependència
 
El finançament de la Llei de la dependència suposa un incompliment d’allò establert en la pròpia llei en la qual es preveia que l'aportació de l'Estat seria equivalent a l'aportació de les comunitats autònomes.
 
En efecte, segons dades de la Generalitat, l'any 2010, el finançament de la dependència es va distribuir de la següent manera:
 
 • 624 M€ Generalitat (60%)
 • 334 M€ Estat (32%)
 • 84 M€ Usuaris (8%)
 
L'any 2011, aquest desequilibri s'ha accentuat encara més com a conseqüència de la reducció de l'aportació estatal:
 
 • 728 M€ Generalitat (67%)
 • 258 M€ Estat (24%)
 • 98 M€ Usuaris (9%)
 
És la menor aportació de l'Estat el que obliga la Generalitat a fer un major esforç. Aquest sobreesforç a l’any 2011 ha estat de 235 M€.

 
3.  El fons per a polítiques d’integració de la immigració
 
Per tal d’atendre l’increment de necessitats econòmiques de les comunitats autònomes a l’hora d’aplicar mesures d’integració social de la immigració, l’Estat va crear un fons de 200 MEUR a repartir entre totes les administracions autonòmiques.
 
A l’any 2011, i de manera unilateral, el Govern del PSOE va retallar la dotació d’aquest fons, des de 200 MEUR fins a 67 MEUR.
 
Als pressupostos d’aquest any el Govern del PP ha eliminat el fons.
 
Per tant, en només 2 anys, Catalunya ha passat de rebre 40 MEUR, a no rebre’n cap.

 
4. Els centres especials de treball
 
El Govern del PSOE va decidir augmentar el percentatge que s’havia de pagar als treballadors dels Centres Especials de Treball del 50% del salari mínim interprofessional fins al 75% del salari mínim interprofessionaI. Ara bé, va aprovar-ho sense augmentar els fons a les comunitats autònomes, que són les que han d’aplicar aquesta norma. En conseqüència, el Govern de la Generalitat va haver d’afegir 20MEUR addicionals.
 
El Govern del PP en els pressupostos del 2012 ha reduït el percentatge del sou que s’ha de pagar fins el 50% del salari mínim interprofessionaI, però també ha reduït les transferències de fons a les comunitats autònomes. Això fa que Catalunya passi d’una dotació per als Centres Especials de Treball de 62 MEUR a una de 30MEUR.
 
A Catalunya hi ha 12.000 persones que treballen en Centres Especials de Treball. 
 
 
 
5. Els compromisos d’inversions en infraestructures de l’estat a Catalunya
 
El 13 de febrer de 2012 la Ministra de Foment reconeixia un deute amb Catalunya de 5.700 M€ en matèria d’infraestructures.
 
Com afronta l’Estat aquest deute?
 
 • Incomplint la disposició addicional 3a de l’Estatut de Catalunya. Els pressupostos no inclouen la liquidació dels 759 M€ de la disposició addicional tercera de l’Estatut al 2008, ni els 219 M€ corresponents al 2009.
 • Reduint el percentatge de participació de Catalunya en la inversió territorialitzada de l’Estat des del 18,8% fins a l’11%.
 • En matèria de transport: rebaixa l’aportació a l’Autoritat Transports Metropolitans en 20M€ pel transport metropolità; destina 20 milions d'euros dels que correspondria a Rodalies; en el pagament de rebaixes de peatges, destina menys de la meitat de la xifra compromesa. Tot això incrementa la despesa de la Generalitat o obliga a la Generalitat a fer nous ajustos.
 • Les inversions en el Corredor del Mediterrani se situen en ritme de molt baixa execució, perjudicant greument les possibilitats de millorar la competitivitat internacional de la nostra economia. En canvi, es potencia l’opció del corredor atlàntic i la continuació de la xarxa radial d’AVE a Madrid. Cal afegir que el passat divendres 20 d’abril el Consell de Ministres va aprovar una inversió de 927,4 M€ per construir 4 trams de l’AVE a Galícia, entre Zamora i Ourense).
 • L’execució del Pla de Rodalies 2008-2015 és pròxim al 6% d’una inversió inicial prevista de 4.000 M€.
 • No hi ha consignació pressupostària del dèficit d’operació de Renfe Operadora en els serveis traspassats. S’estima un dèficit operacional que pot arribar als 142 M€.
 • En relació al compliment de l’Estat del Protocol sobre la xarxa viària 2005-2012, cal precisar que mentre la Generalitat ha executat el 70% de la inversió (3.500 M€), el Ministeri de Foment només el 28% (d’un total de 3.200 M€).
 
 
6. Compliment efectiu de les obligacions econòmiques contretes per l’estat amb el centre d’alt rendiment de Sant Cugat del Vallès
 
Des de la creació del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, la Generalitat de Catalunya i el Consejo Superior de Deportes (CSD) han firmat diversos convenis de col•laboració per finançar les despeses de gestió i infraestructures del CAR de Sant Cugat, en els quals s’estableix la quantitat a aportar anualment per cada Administració.
 
El conveni corresponent a 2011 preveia les aportacions següents per part del CSD:
 
Despeses de gestió: 2.200.000€
Despeses d’inversió: 3.250.000€
 
A data d’avui, el CSD no ha transferit els 5.440.000 euros al CAR.
 
 
 
7. Grans equipaments culturals
 
En un any de crisi com el 2012, sorprèn que el Museu del Prado hagi vist augmentat el seu pressupost en quasi un milió d’euros, de 43,9 M€ l’any passat a 44,73 M€ enguany. D’aquests, 23 M€ provenen del Govern central. Per contra, el MNAC disposa d’un pressupost de 16 M€, dels quals el Govern central només hi aporta 4 M€.
 
El mateix es pot dir de les transferències entre el Reina Sofía (45 M€) i el MACBA (2 M€).
 
 
 
8. Noves prestacions sanitàries: l’estat decideix, Catalunya paga
 
L’Estat decideix incorporar noves prestacions sanitàries, que correspon a les Comunitats autònomes proveir-les i, per tant, pagar-les. Tot i així, l’Estat no dóna cap recurs a les comunitats autònomes.
 
Exemples:
 • Una ampliació per llei dels supòsits que donen dret a la interrupció voluntària de l'embaràs. Les dades disponibles fins al moment mostren, d'una banda, un notable increment dels avortaments i, per l'altra, una forta concentració d'aquests en la sanitat pública, ja que l'ampliació dels supòsits faciliten la seva cobertura per part del sector públic. L'ampliació de la prestació de la interrupció voluntària de l'embaràs s'estima que ha suposat un cost addicional de 7,8 M€ per a l'any 2011.
 • A partir de l'11 de juliol de 2010 els anticonceptius d'última generació es van incorporar a la cartera de serveis, fet que representa un cost addicional d'entre 30 i 70 M€.
 • La nova llei de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat de productes del tabac, ha suposat una modificació de la cartera de serveis que representa una despesa sanitària addicional de 13-16 M€, en concepte de farmàcia i suport psicològic.
 • El manteniment dels implants coclears que fins al moment no estaven inclosos a la cartera de serveis suposa un cost addicional de 0,5 M€.
 • Cost del Pla de Salut Bucodental que s'inicia l'any 2008 per als nens d'entre 7 i 15 anys. Fins al 2013 l'Estat finançarà el 50% dels nens que entrin anualment en el programa. Es calcula que a partir de l'any 2013 el cost total d'aquest programa serà de 4,6 M€.
 • Ampliació de les prestacions en l'àmbit de la protecció de la salut per part de la Comissió de Salut Pública -com per exemple la introducció de noves vacunes i medicaments antivirals amb un cost d'uns 18 M€- sense la intervenció de la Comissió de Prestacions.
 • Finançament del medicament Dabigatran per a la prevenció de l'ictus i de l'embòlia sistemàtica (66 M€).
 • Finançament del medicament Boceprevir per a la infecció crònica de l'hepatitis C (cost 35,5 M€).
 
9. Polítiques actives d’ocupació
 
Les partides destinades a polítiques actives d’ocupació es redueixen un 7,4%, uns 1.550 M€ dels quals 265 M€ corresponien a Catalunya, que ara veu com es redueixen els seus recursos per poder generar ocupació.
 
 
 
10. Transferències de l’estat a comunitats autònomes i corporacions locals no vinculades al model de finançament
 
Si s’analitzen les transferències de l’Estat a les administracions territorials no vinculades al sistema de finançament, és a dir, aquelles que deriven de convenis, contractes-programa o acords per a participar en el finançament de determinats béns o serveis públics prestats per les administracions territorials, s’observa com s’ha produït l’any 2012 una reducció molt intensa.
 
En efecte, les comunitats autònomes passen de rebre 9.416 MEUR a 5.257 MEUR, és a dir, es produeix una reducció del 44,2% . Pel que fa a les corporacions locals la reducció és del 36,5% al passar de 997 MEUR el 2011 a 633 MEUR el 2012.
 
 
 
11. Exemples de reduccions de programes amb recursos per a les comunitats autònomes en els pressupostos generals de l’estat 2012
 
 
 • Tribunals de Justícia i Ministeri Fiscal
  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
  A comunitats autònomes       -70,73%
 
 • Pla sobre Drogues:
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS:
  A comunitats autònomes       -35,40%
 
 • Serveis Socials de la Seguretat Social a persones amb discapacitat
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -50,00%
 
 • Altres serveis socials de l’Estat
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -43,91%
  Afecten:
  §  Desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis socials.
  Pla concertat             -37.344,31M€
 
 
 
 • Atenció a la infància i a les famílies
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -100,00%
  Afecten:
§  Programes per a menors en situació de dificultat social i maltractament
§  Programes d’execució de mesures per a menors infractors
§  Desplegament d’espais d’atenció 0-3 Minuts Menuts
 
 
 
 
 • Promoció i serveis a la joventut
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -54,24%
  Afecten:
  §  Programes per a l’emancipació dels joves
 
 • Foment de la inserció i estabilitat laboral
  A comunitats autònomes       -54,47%
  Afecten:
  §  Reinserció laboral dels treballadors que perden el seu lloc de treball
  §  Iniciatives de formació professional adreçades prioritàriament als treballadors a l’atur
  §  Iniciatives de formació professional adreçades prioritàriament als treballadors actius
  §  Orientació professional: millora en la inserció de perceptors de prestacions per desocupació
  §  Oportunitats d’ocupació i formació
  §  Oportunitats d’ocupació i foment de la contractació
  §  Oportunitats d’ocupació per a col·lectius amb especials dificultats
  §  Autoocupació i creació d’empreses
  §  Promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica i territorial
  §  Flexibilitat: Formació i requalificació
 
 • Promoció, administració i ajudes per a rehabilitació i accés a l’habitatge
  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
  A comunitats autònomes       -28,99%
  Afecten:
§  Remodelació de barris
§  Subvencions per a l’adquisició i rehabilitació d’habitatges en les diferents CCAA
 
 
 • Polítiques de Salut i Ordenació Professional
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -100,00%
  Afecten:
  §  CCAA per al desenvolupament del Pla de Salut Bucodental
 
 • Salut pública, sanitat exterior i qualitat
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -98,18%
  Afecten:
  §  Programes autonòmics derivats del Pla Nacional de la SIDA
 
 • Formació permanent del professorat d’Ensenyament
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -99,37%
  Afecten:
§  Contractes-programa de centres docents per a l’increment de l’èxit escolar
§  Activitats de formació permanent del professorat
 
 • Educació infantil i primària
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -98,79%
  Afecten:
§  Fons per a cofinançar places del primer cicle d’educació infantil del servei públic d’educació (escoles bressol)     -100.000 m€
 
 
 • Educació secundària, formació professional i Escoles Oficials d’Idiomes
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -28,76%
  Afecten:
§  Comunitats Autònomes per al desenvolupament del Sistema Nacional de Qualificacions i de la Formació Professional
§  Comunitats Autònomes per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals
§  Comunitats Autònomes per al suport a la Xarxa de Qualitat
§  Comunitats Autònomes per a l’elaboració de materials plataforma de Formació professional a distància
 
 
 •  Ensenyaments Universitaris
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -68,84%
  Afecten:
§  Comunitats Autònomes per al Campus d’Excel·lència Internacional (Cels)
§  Comunitats Autònomes per a activitats d’innovació universitària i desenvolupament de l’EEES.
 
 
 • Museus
  TRANSFERÈNCIES CORRENTS
  A comunitats autònomes       -14,33%
  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
  A comunitats autònomes       -100%
  Afecten:
§  Consorci del MACBA per a despeses de funcionament
§  Consorci del MACBA per a l’adquisició d’obres d’art
§  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat. Aportacions per al projecte del Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya.
 
 
 • Cinematografia
  A comunitats autònomes       -90,44%
  Afecten:
  §  Per l’establiment d’ajudes o crèdits a transferir mitjançant convenis en els organismes competents de les CCAA amb llengua pròpia diferent al castellà, amb l’objectiu de fomentar la producció distribució i promoció de la indústria cinematogràfica i audiovisual en llengües cooficials  -8.166,70m€
 
 • Competitivitat indústria agroalimentària i qualitat alimentària
  A comunitats autònomes       -77,04%
 
 • Programa de Desenvolupament Rural Sostenible
  A comunitats autònomes       -83,96%
  Afecten:
  §  Aportació AGE a la cofinançament dels Plans de Zona en aplicació de la llei de Desenvolupament Rural Sostenible
 
 • Desenvolupament industrial
  A comunitats autònomes       -100%
  Afecten:
  §  Campus motor de l’Anoia
 
 • Subvencions i suport al transport terrestre
  A comunitats autònomes       -30,42%
  Afecten:
§  Compensació a la Generalitat de Catalunya, per reducció de peatges, d’acord amb l’Estatut de Catalunya. Disposició addicional tercera.
§  Catalunya per al finançament del transport regular de viatgers
 
 
 • Infraestructures del transport ferroviari
  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
  A comunitats autònomes       -63,44%
  Afecten:
  §  Generalitat de Catalunya per al compliment del punt núm. 6 del Conveni de Rodalies
 
Amunt

1  

Fitxers adjunts

Infografia sobre el deute de l'Estat amb Catalunya

Infografia sobre el deute de l'Estat amb Catalunya
PDF | 176