Direcció General de Comunicació

Governació

El Govern flexibilitza l'horari del personal d'administració i tècnic

query_builder   29 maig 2012 14:37

event_note Nota de premsa

El Govern flexibilitza l'horari del personal d'administració i tècnic

  • El Consell Executiu aprova el decret de jornada i horaris de treball del personal funcionari, que estableix un nou horari ordinari, permet reduir en mitja hora la pausa obligatòria per dinar i possibilita gaudir de la reducció de jornada per interès particular, entre d’altres
  • La norma té com a objectiu afavorir la conciliació de la vida personal i laboral, tot garantint un nivell òptim dels serveis públics
 
El Govern ha aprovat avui el decret sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, a través del qual es flexibilitzen al màxim els horaris dels treballadors per facilitar la conciliació de la vida personal i laboral, tot garantint el nivell òptim dels serveis públics.
 
 
Nou horari ordinari
 
En aquest sentit, el decret estableix un horari ordinari, que substitueix l’horari partit i l’horari continuat actuals. El nou horari marca una permanència obligada de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. La resta es pot desenvolupar entre les 7.30 i les 19 hores. A la vegada, el decret possibilita que el personal pugui sol·licitar anualment l’horari que vol fer, sempre respectant els paràmetres obligatoris. La jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu en còmput setmanal. Una altra mesura és la reducció en mitja hora de la pausa obligatòria per dinar, que fins ara era d’una hora.
 
El decret també estableix el caràcter excepcional de les hores extraordinàries, que no es podran autoritzar si no és per motius excepcionals o de força major. Així mateix, la compensació horària en hores lliures de servei és sempre prioritària a la gratificació dels serveis extraordinaris.
 
Els horaris establerts en aquest decret resten subordinats a les necessitats i al bon funcionament dels serveis públics i es poden realitzar sempre que se’n garanteixi una prestació adequada.
 
 
Vacances i permisos
 
El còmput total de vacances és de 22 dies hàbils per cada any complet de servei o la part proporcional (23 si es fan de manera fraccionada), que s’han de gaudir durant l’any natural. Cadascuna de les diferents fraccions ha de ser com a mínim d’una setmana natural. No obstant això, i com a novetat, 3 d’aquests dies de vacances es podran gaudir de manera independent i aïllada al llarg de l’any, sempre d’acord amb les necessitats dels serveis.
 
També s’adequa el permís per a assumptes personals, que queda reduït a 6 dies, als quals se n’afegeixen 2 més a partir del compliment del sisè trienni. A la vegada, se suprimeixen els dies addicionals de vacances per anys de serveis prestats.
 
 
Reducció de jornada per interès particular
 
El personal pot sol·licitar, per interès particular, la reducció de la jornada d’un 15%, d’un terç i de la meitat en relació amb la jornada ordinària  o parcial, amb la reducció proporcional de les seves retribucions. La concessió d’aquesta mesura també queda subordinada a les necessitats dels serveis i subjecta al règim d’incompatibilitats.
 
El decret també desenvolupa reglamentàriament l’acord aprovat el 8 de maig passat pel Govern, segons el qual es pot gaudir de forma compactada del primer any de la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada laboral amb el 80% o el 60% de les retribucions per tenir cura d’un fill o fills menors de sis any.
 
Aquestes mesures s’apliquen al personal funcionari i interí d’administració i tècnics. En resten exclosos els cossos de bombers, mossos d’esquadra i  agents rurals i el personal amb funcions docents, sanitàries, assistencials, veterinàries i penitenciàries. No obstant això, les mesures referents al permís per a assumptes personals i a la possibilitat de reducció de jornada afecten tot el personal funcionari d’administració i tècnic, sense cap exclusió.