Direcció General de Comunicació

Modernització de la justícia

#07

Línies estratègiques per a la modernització de l'Administració de justícia

query_builder   14 juny 2012 08:18

event_note Nota de premsa

#07

Línies estratègiques per a la modernització de l'Administració de justícia

Modernització de la justícia
Per què s’ha de modernitzar la justícia?
 
Els ciutadans perceben el món de la justícia com a lent, ineficaç, obsolet, incert, incomprensible, car i aïllat del les noves tecnologies, amb munts de paper sobre les taules. I, si tenim en compte que, des que naixem, la majoria dels actes de la vida són actes jurídics, com els naixements, lesions, defuncions, contractes, delictes, indemnitzacions, etc., la necessitat  de millora esdevé urgent.
 
Aquesta necessitat de modernitzar la justícia és una fita del Departament de Justícia i dels operadors jurídics que hi intervenen per poder donar una millor qualitat de servei a la ciutadania. Així, el Govern de la Generalitat s’ha marcat com un dels objectius principals d’aquesta legislatura la implantació de la nova organització de l’Administració de justícia. I el repte, que el Departament de Justícia considera prioritari i inajornable, s’ha començat a afrontar aquest any, després d’un període dedicat intensament a la definició del projecte i al disseny de la seva estructura.
 
 
El món de la justícia, molt complex
 
S’ha de tenir en compte que el món de la justícia, on intervenen múltiples factors i administracions, és molt complex. A tall d’exemple, durant l’any passat hi van haver als jutjats catalans 1.559.461 assumptes judicials que van tractar 612 òrgans judicials i 898 jutjats de pau per una població de 7.539.000 ciutadans.  En aquests assumptes, hi participen també altres operadors relacionats amb la justícia com policies locals, mossos d’esquadra, forenses, advocats fiscals, advocats, procuradors, notaris, registradors, graduats socials, jutges, magistrats, secretaris judicials, etc. També hi intervenen diverses administracions amb diferents graus de competències com són el Ministeri de Justícia, el Consell General del Poder Judicial i la Generalitat de Catalunya. Aquestes dades ens donen una idea de la complexitat del món judicial.
 
Dins de l’àmbit competencial català, la Generalitat de Catalunya té la responsabilitat d’administrar adequadament l’Administració de la justícia.
 
 
Com es farà?
 
La modernització d’aquest servei públic fonamental s’executarà mitjançant el desenvolupament del model d’oficina judicial introduït ja l’any 2003 a la reforma de la Llei orgànica del poder judicial, que deixarà enrere el tradicional esquema de treball dels jutjats.
 
La nova oficina judicial permetrà l’organització de serveis comuns, que assumiran, de manera centralitzada i amb uns mateixos criteris, les tasques de tramitació i execució de tots els òrgans judicials, perquè el jutge pugui dedicar-se a impartir justícia de manera ràpida i eficaç. Al llarg d’aquest 2012 ja està previst que part d’aquest procés es posi en marxa amb la inauguració de la nova Audiència de Girona, a la tardor.
 
Per dur a terme aquesta transformació que ara s’inicia, i que revertirà en un millor aprofitament dels recursos materials i personals, el Departament de Justícia aposta decididament per la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació, les anomenades TIC, que seran la peça clau del nou sistema.
 
En aquest sentit, des de principis de maig, el Jutjat d’Instrucció núm. 37 de Barcelona és el primer de l’Estat espanyol que opera exclusivament amb el nou sistema processal telemàtic e-justícia.cat, tot substituint  el que s’utilitzava fins ara, el Temis2. Aquest sistema de treball telemàtic aplega, entre altres tràmits i funcions:
 
-       l’expedient electrònic
-       la signatura digital
-       la interoperalibitat amb altres sistemes
-       el tractament d’imatges i gràfics
-       l’explotació estadística de dades 
-       la digitalització de documents
 
Catalunya inicia així el canvi que permetrà la substitució progressiva dels expedients en format paper, mitjançant la implantació de l’expedient judicial electrònic que, a més, es podrà consultar a través d’Internet.
 
La nova organització judicial i l’ús de les noves tecnologies inicien així el camí cap a una justícia eficaç, propera al ciutadà i pròpia del segle XXI.
 
 
El nou model organitzatiu de l’Administració de justícia
 
Aquest nou model organitzatiu suposarà una gran trasformació en la manera de treballar de l’Administració i incidirà sobre quatre grans àmbits de modernització: l’organització, els recursos humans, les TIC i les infraestructures.
 
-       L’organització: es parteix d’una situació d’organització atomitzada, amb poca flexibilitat i amb sobrecàrrega de tasques administratives i repetitives. S’aposta per la transversalitat de funcions concentrades en serveis comuns, en dotar i organitzar els recursos humans i desenvolupar nous processos de treball i en millorar el suport a la funció jurisdiccional.
 
-       Els recursos humans: es canvia el sistema de plantilles pel de relació de llocs de treball, s’estableix una carrera professional i motivadora, es crea una nova estructura de comandaments intermedis per donar suport al secretari judicial, s’ordena l’activitat professional, es fomenta el treball en equip i es protocol·litzen tasques i activitats.
 
-       Les TIC: el nou sistema d’informació judicial, l’e-justícia.cat, convertirà les TIC en l’instrument principal de treball, comunicació i interoperabilitat,  l’expedient judicial electrònic serà l’eina principal de treball; permetrà l’adaptació a nous models organitzatius i canvis legislatius; posibilitarà la innovació tecnològica, i minimitzarà l’ús del paper a l’Administració de justícia.
 
-       Infraestructures: es disposarà d’espais i edificis judicials adaptats a les noves necessitats, que permetin l’adaptació a les noves modificacions legislatives i que garanteixin la funcionalitat i la seguretat.
 
 
Quines millores aportarà el canvi?
 
-       Econòmiques: posarà  en el circuit productiu 40.000 milions d’euros que estan retinguts als jutjats, cosa que fa augmentar la desconfiança dels inversors; reactivarà el nivell econòmic del país i abaratirà els costos del procés judicial
 
-       Socials: canviarà la percepció social de la justícia i oferirà un servei públic de qualitat.
 
-       Organitzatives: agilitzarà la resolució dels procediments; millorarà el funcionament dels jutjats i farà els serveis més eficients.
 
-       TIC: serà el referent tecnològic en l’àmbit de l’Administració; implementarà l’expedient judicial electrònic i assegurarà la compatibilitat i la interoperabilitat del sistema.
 
L’objectiu de la modernització de la justícia és oferir un millor servei i una justícia més propera als ciutadans, una justícia més ràpida, eficaç i de millor qualitat que doni resposta a les necessitats de la societat del segle XXI. És la justícia que ens mereixem, a la qual tots, treballadors i usuaris, hi tenim dret.

1  

Fitxers adjunts

PDF sobre la modernització de la justícia

PDF sobre la modernització de la justícia
PDF | 126