Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pelegrí: "Els valors ambientals han de ser una oportunitat per al creixement sostenible"

query_builder   22 juny 2012 11:15

event_note Nota de premsa

Pelegrí: "Els valors ambientals han de ser una oportunitat per al creixement sostenible"

moment de la presentació
moment de la presentació
 
 
El conseller d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del President del Consell de Protecció de la Natura, Joan Domènec Ros i el director general de Medi Natural i Biodiversitat, Josep Escorihuela, ha presidit avui la presentació de l’informe “Nous reptes en la conservació dels espais naturals i de les espècies. Aportacions del Consell de Protecció de la Natura en relació als espais protegits”.
 
El document realitza una anàlisi de la situació dels espais protegits i de les polítiques que deriven de l’aplicació de la  Llei d’espais naturals i aporta una sèrie de reflexions i suggeriments vinculats al moment i al context actual en relació a l’actualització dels aspectes normatius, de  planificació, de recerca i avaluació, models de gestió i desenvolupament dels espais protegits.
 
El conseller Pelegrí ha posat de relleu la important contribució del Consell de Protecció de la Natura al llarg de la seva història en els objectius comuns de conservació i millora dels valors ambientals del territori i, en especial, dels espais protegits. “Coincideixo  amb el Consell en què és un bon moment  per reflexionar sobre el futur dels espais naturals protegits i per això, agraeixo la vostra aportació, que s’ha d’entendre com un component més del treball que aquest organisme ha anat desenvolupant d’ençà la seva constitució ara fa 22 anys, però també com un primer element de reflexió sobre els nous reptes que caldrà afrontar en la conservació dels espais naturals i de la seva biodiversitat” ha senyalat Pelegrí.
 
Pelegrí ha convidat els assistents a seguir aportant propostes des del coneixement científic expert i amb visió crítica, però també per buscar noves oportunitats a partir dels valors ambientals que cal conservar però no com un factor limitant sinó com una oportunitat de desenvolupament sostenible i de manteniment de la població i la biodiversitat de cada espai. “Hem de protegir i hem de gestionar els espais protegits, perquè el territori que no es gestiona i s´abandona, senzillament es mor. Els valors ambientals han de ser una oportunitat per al creixement sostenible” i ha apostat per un model en què la gestió s’orienti a la dinamització d’aquests espais buscant sempre l’equilibri amb la conservació dels valors que atresoren i que és responsabilitat de tots protegir i conservar.
 
Per la seva banda, el President del  Consell, Joan Domènec Ros, ha manifestat la voluntat del consell de ser més proactius encara per contribuir des del seu àmbit d´acció a cridar l´atenció sobre els problemes del medi natural i dels espais protegits i sobre la millor manera de protegir el patrimoni natural del país i ha agraït la col.laboració de la direcció general de Medi Natural i Biodiversitat per facilitar les funcions i l´activitat del consell. En referència  al Consell de Protecció de la Natura, Joan Domènec Ros ha senyalar que  ¨Són 22 anys de vetllar per la protecció de la natura al nostre país, sovint prenent la iniciativa més enllà de les funcions i dictàmens que se´ns demanen per aportar reflexions més generals sobre els problemes de la natura a casa nostra¨.
 
El Consell de Protecció de la Natura és va crear per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, com a òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i el paisatge. Les funcions del Consell de Protecció de la Natura consisteixen en l’emissió d’informes i dictàmens a requeriment del Parlament i de les administracions competents; l’emissió dels informes esmentats per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals; l’assessorament científic a òrgans gestors dels espais naturals de protecció especial; i la proposta de modificacions en el Pla d’espais naturals, declaracions d’espais naturals de protecció especial i, en general, mesures i actuacions per al millor compliment dels objectius de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
 
Atès que la Llei 12/1985, de 13 de juny no fa cap previsió expressa en relació a la naturalesa dels informes emesos pel Consell, és d’aplicació el règim general establert a l’article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per la qual cosa, aquests informes no són vinculants, però sí preceptius en el cas que la normativa sectorial així ho estableixi.
 
Els membres del Consell són nomenats pel President de la Generalitat a proposta d'entitats científiques, agràries i municipals de Catalunya entre persones de reconeguda competència en les diverses disciplines que tracten del medi natural, i són com a màxim 21 persones:

6 per l'Institut d'Estudis catalans, 3 per les universitats públiques de Catalunya, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya, 1 per la Federació d'entitats Excursionistes de Catalunya, 1 per la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural DEPANA , 1 per part de la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya, 1 per cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya, d'acord amb els resultats de les eleccions a cambres agràries i en funció del nombre de vots obtinguts, fins un màxim de tres, 1 pel Consorci Forestal de Catalunya, 1 per la federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, 1 per la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, 1 pel Consell General de Muntanya, 1 per l'Associació Catalana de Municipis, 1 per la Federació de Municipis de Catalunya  i 1 persona funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya que exerceix com a secretari/ària del Consell.

1  

Imatges

moment de la presentació

moment de la presentació 312

1  

Fitxers adjunts

doc

doc
PDF | 2794

`