Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el projecte de llei que permet transformar les caixes en fundacions de caràcter especial per preservar l'obra social

El Govern aprova el projecte de llei que permet transformar les caixes en fundacions de caràcter especial per preservar l'obra social

query_builder   3 juliol 2012 15:51

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el projecte de llei que permet transformar les caixes en fundacions de caràcter especial per preservar l'obra social

•    Les fundacions seran presidides per un patronat majoritàriament privat

•    Els patrons seran personalitats del món de la cultura, la ciència, l’economia o de qualsevol àmbit relacionat amb l’activitat de la fundació
El Govern ha donat avui llum verd al Projecte de llei de modificació del Decret legislatiu 1/2008 del text refós de la llei catalana de caixes, que permet convertir aquestes entitats financeres en fundacions de caràcter especial. L’objectiu del Govern és dotar del marc legal necessari perquè, d’acord amb el que preveu el Reial decret llei 2/2012, de 3 de febrer, les caixes que participin en un SIP (Sistema Institucional de Protecció), o que estiguin participades pel FROB, i que hagin reduït la seva participació en l’entitat bancària que s’encarrega de l’activitat creditícia, puguin transformar-se en fundacions de caràcter especial i desenvolupar la seva obra social i cultural.

D’acord amb el text aprovat avui, aquesta conversió en fundació suposarà la pèrdua de la seva condició d’entitat de crèdit i  els recursos per poder realitzar la seva activitat procediran de les entitats financeres en les quals participen i  d’altres transferències.

Les  fundacions tindran com a màxim òrgan de govern un patronat format per una vintena de membres amb una representació que haurà de ser en un 75% de caràcter privat. Els patrons seran: entitats fundadores, públiques o privades amb tradició al govern de la caixa; entitats privades aportadores de recursos; entitats privades o públiques que promoguin activitats similars a les que desenvolupa l’obra social; i, finalment, persones de reconegut prestigi proposades pel patronat. La durada del mandat dels membres del patronat la fixaran els estatuts de cada fundació però, en qualsevol cas, no podrà ser superior als 6 anys.

Amb l’objectiu de preservar l’esperit de l’obra social de les antigues caixes, el text suggereix que els patrons siguin entitats i persones d’especial rellevància relacionades amb el món de la cultura, la ciència, l’economia o amb aquells camps amb els quals la fundació vulgui desenvolupar l’activitat. La Fundació també tindrà un director general, escollit pel patronat, que tindrà veu però no vot en el màxim òrgan de govern de la Fundació.
 
Finalment, el projecte de llei designa com a òrgans supervisors de les noves fundacions el Departament d’Economia i Coneixement, que té la tutela de les caixes d’estalvis, i elDepartament de Justícia, com a organisme responsable en matèria de fundacions. D’acord amb la disposició addicional primera del text, els òrgans de govern de les entitats financeres tindran un període de sis mesos des de la publicació de la llei al DOGC per acordar la transformació de la seva obra social en fundacions de caràcter especial.

El projecte de llei aprovat avui pel Govern consta d’un preàmbul, dos articles, dues disposicions addicionals, dues disposicions transitòries i una disposició final.

`