• El Consell de Ministres de l’òrgan europeu avala la política lingüística i el model d’immersió lingüística de Catalunya
  • Emet un conjunt de recomanacions a l’Estat espanyol de cara al compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries
  • Entre les recomanacions també es demana que el personal de l’administració de l’Estat tingui un domini suficient de les llengües cooficials i que s’asseguri la presència de les llengües regionals en els serveis públics de l’Estat i en la sanitat
 
El Consell de Ministres del Consell d’Europa ha emès el 24 d’octubre la Recomanació CM/RecChL(2012)6 sobre l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàriesa Espanya, en què es detallen un conjunt de recomanacions a l’Estat espanyol de cara al compliment de la Carta. El Consell de Ministres ha fet aquestes recomanacions tenint en compte l’informe fet per un comitè d’experts independents que controla el compliment de la Carta.
 
El Consell d’Europa recomana que l’Estat espanyol prengui en consideració el conjunt de les observacions i recomanacions del Comitè d’experts i, de manera prioritària, les següents:
 
1.    Que modifiqui el marc normatiu per garantir que en els processos judicials, penals, civils i administratius es pugui atendre en les llengües cooficials a demanda d’una de les parts.
 
2.       Que prengui les mesures jurídiques i pràctiques necessàries per garantir que una proporció adequada del personal judicial de les comunitats autònomes tingui un domini suficient de les llengües d’aquella comunitat.
 
3.    Que revisi l’organització de la selecció i de la formació del personal dels serveis de l’administració de l’Estat per tal de vetllar que una proporció adequada del personal de les comunitats autònomes tingui un domini suficient de les llengües de les llengües d’aquella comunitat.
 
4.    Que asseguri la presència de totes les llengües regionals o minoritàries en els serveis públics de l’Estat.
 
5.    Que asseguri la presència de totes de totes les llengües regionals o minoritàries en l’oferta dels serveis de sanitat.
 
 
La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries és la convenció del Consell d’Europa per a la protecció i la promoció de les llengües utilitzades per les minories nacionals. A Espanya la Carta va entrar en vigor l’any 2001.
 
 
L’informe del comitè d’experts
 
L’informe del comitè d’experts sobre el compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries s’elabora a petició del Consell d’Europa cada quatre anys.  Es tracta del tercer informe emès per aquesta institució en relació a l’Estat espanyol.
 
Específicament pel que fa a Catalunya, l’informe esmenta entre les principals conclusions:
 
·         Considera correcta la política educativa de conjunció lingüística, essent coneixedor de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010. 
 
·         Elogia la tasca feta per a l’aranès i la significació de la Llei de l'occità, aranès a l’Aran, Llei que el Govern de l'Estat va recórrer. El Consell n’és coneixedor. Felicita per la presència de l’aranès a l’educació primària i secundària i demana que es consideri també l’etapa preescolar.
 
 
Pel que als altres territoris de llengua catalana, l’informe destaca:
 
·         Alerta sobre l’anunci de modificació de la llei de llengües d’Aragó i demana mantenir el grau de protecció de la llei de 2009.
 
·        Denuncia el baix nombre d’hores d’ensenyament del català a la Franja d’Aragó (2 hores setmanals).
 
·        Demana garanties d’oferta de català en l’ensenyament primari i secundari a les Illes Balears.
 
·        Demana que el valencià sigui el centre de tot el sistema educatiu del País Valencià, i alerta sobre l’ensenyament trilingüe, ja que pot posar en perill o fer retrocedir en l’ensenyament del valencià.
 
·        Denuncia els problemes per rebre el senyal de TV3 al País Valencià.
 
·        Denuncia la manca de canals de televisió i ràdio en valencià, i que les privades autoritzades a penes incorporen valencià.
 
·        Lamenta la falta de dades sobre el català a la regió del Carxe (Múrcia) i demana la presència del català en l’ensenyament primari i secundari en aquesta regió.