Justícia, Drets i Memòria

Presentació del Pla de treball per impulsar accions d'ús del català entre els advocats

query_builder   4 desembre 2012 14:15

event_note Nota de premsa

Presentació del Pla de treball per impulsar accions d'ús del català entre els advocats

Avui s’ha signat l’addenda per al 2012 del conveni de col·laboració entre els departaments de Cultura i de Justícia, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya
 
L’addenda recull la incorporació com a nou membre a l’Acord marc, signat el  2008, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, amb la consegüent modificació de la Comissió de seguiment, i la presentació del nou Pla de treball per al 2012
 
 
El Departament de Justícia, el Departament de Cultura, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya han signat avui l’addenda per al 2012 a l’Acord marc de col·laboració que es va subscriure el 29 de desembre de 2008 per fomentar l’ús, la difusió i el coneixement del català en el sector de l’advocacia, en la qual es fixa el nou Pla de treball per a aquest any 2012.
 
El document s’adapta al nou marc normatiu que regula l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que en el seu article 50 estableix que “els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement”. Així mateix, respon a la necessitat de donar un impuls renovat a la normalització lingüística en aquest sector professional, que, segons la normativa, té com a llengua pròpia el català, d’ús normal i preferent.
 
Entre altres qüestions, l’addenda recull la creació, el juliol de 2011, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment en matèria de cultura; i modifica també la composició de la Comissió de seguiment, que s’ajusta a la nova estructura i competències.
 
Com a marc d’actuació dels futurs plans de treball, les parts signants han incorporat a l’Acord un pla de treball amb les actuacions previstes, que s’han dissenyat en funció de quatre grans objectius generals:
 
 
 
Pla de treball 2012
 
Objectiu 1. Millorar la competència lingüística dels advocats i del personal judicial, especialment en llenguatge jurídic, tant en l’expressió oral com escrita.
 
 
Es vol incrementar la presència del català en el llenguatge jurídic, actualment força deficitària, i alhora augmentar la formació que reben els advocats en l’ús d’aquest llenguatge, tant oral com escrit, en el context professional i social. Amb aquest objectiu, s’han definit tres accions.
 
Actuacions
 
 
1a) Oferir cursos de català als advocats perquè tinguin un millor coneixement de la llengua i adquireixin més seguretat en l’ús del llenguatge jurídic.
 
1b) Promoure el programa Voluntariat per la llengua per a advocats i jutges que ja han adquirit coneixements de llengua catalana, però que necessiten practicar-ne la parla.
 
1c) Fomentar que el català sigui la llengua vehicular de la formació continuada per als professionals del dret.
 
 
 
 
Objectiu 2. Tutorització i seguiment dels despatxos adherits al Pla de Qualitat Lingüística
 
Es vol facilitar que el català sigui la llengua de treball intern dels despatxos d’advocats. Es tracta de millorar, d’una banda, la qualitat d’ús de la llengua en aquells despatxos que ja treballen en català i, de l’altra, facilitar l’assessorament i la formació necessària als que volen treballar en aquesta llengua.
 
 
Actuacions
 
 
2a) Implantar progressivament un pla de qualitat lingüística dissenyat específicament per als despatxos d’advocats, per donar-los el suport necessari perquè esdevinguin competents i autosuficients en l’ús del català com a llengua de treball.
 
2b) Formació en eines i recursos lingüístics i terminològics en línia.
 
 
Objectiu 3. Proveir els professionals del món del dret d’accés lliure i gratuït al traductor castellà-català de textos jurídics
 
 
Facilitar-los recursos jurídics i lingüístics suficients per permetre un funcionament integral en català en condicions equiparables a l’oferta existent en llengua castellana. D’aquesta manera es garanteix una autèntica llibertat en l’opció lingüística dels professionals del dret. En aquest sentit, és important l’existència d’eines i recursos jurídics en català i de recursos lingüístics en línia, però també la seva accessibilitat i visibilitat. Per això, cal ordenar l’oferta i aplegar aquests recursos en un únic portal.
 
 
Actuacions
 
 
3a) Oferir a tots els professionals del dret l’accés lliure i gratuït a un traductor automàtic castellà-català de textos jurídics.
 
3b) Garantir la disponibilitat de la legislació vigent consolidada en versió catalana, tant de nova publicació com anterior, a través de LexCat.
 
3c) Fomentar la disponibilitat de manuals de formularis jurídics en català per als advocats.
 
3d) Posar a l’abast dels professionals del món del dret un web que ofereixi de manera sistematitzada, completa i fàcilment accessible tots els recursos per facilitar l’exercici de la professió en català: traductors automàtics, LexCat, formularis jurídics en català, diccionaris terminològics específics, informació sobre cursos de llengua, etc.
 
 
 
Objectiu 4. Sensibilitzar els professionals del dret sobre la manca d’obstacles en l’ús del català i la possibilitat d’utilitzar-lo de manera normal i ordinària
 
 
Cal avançar en la sensibilització en el dret a usar el català com a llengua de treball, sense que s’associï aquesta opció lingüística a un eventual perjudici per a la persona representada, a un prejudici en les relacions del professional amb l’Administració de justícia, ni tampoc a dilacions ni càrregues econòmiques addicionals. Resulta cabdal en aquest punt el paper dels col·legis professionals en la sensibilització del col·lectiu.
 
 
Actuacions
 
 
4a) Impulsar mesures de sensibilització i foment de l’ús del català entre els professionals del món del dret.
 
 
 
El Pla de treball té vigència anual i comprèn des de l’1 de gener d’aquest any fins al 31 de desembre, i inclou totes les actuacions iniciades des de principis d’any.
 
El pla de treball, l’ha elaborat la Comissió de seguiment de l’Acord, que està formada per dos representants de cada part i es reuneix almenys dues vegades l’any.
 
 
 
Principals actuacions del Departament de Justícia establertes en aquests acords:
 
  1. Formació en llengua catalana
  2. Pla de qualitat lingüística per a despatxos professionals
 
Pel que fa al nombre d’assistents als cursos de català organitzats pel Departament de Justícia des que es va posar en marxa aquest Acord fins ara, ha estat de 986, dels quals, 616 es van inscriure a cursos corresponents al nivell C de català, 53, al nivell B i 317, al nivell J (llenguatge jurídic). Pel que fa als cursos d’oratòria, se’n van fer deu cursos presencials, en els quals es van inscriure un total de 171 persones. En total, 1.157 advocats han rebut formació en llengua catalana.
 
El primer Pla de qualitat lingüística es va posar en marxa el mes de juny de 2009 i el segon es fa aquest any. En total 178 despatxos s’han acollit al Pla de qualitat  i han rebut l’assistència del servei lingüístic que els ofereix el Departament de Justícia, que consisteix bàsicament en lliurament de materials, facilitació d’eines lingüístiques i jurídiques en català, traduccions, correccions i consultes.
 
 
 
Advocats inscrits al Pla de qualitat per col·legis
 
 
 
Col·legi
Nombre advocats
 
Barcelona
  69
 
Figueres
2
 
Girona
25
 
Granollers
10
 
Lleida
5
 
Manresa
10
 
Mataró
 4
 
Reus
5
 
Sabadell
9
 
Sant Feliu de Ll.
6
 
Tarragona
14
 
Terrassa
6
 
Tortosa
7
 
Vic
6
 
Total
178
 
 
`