Direcció General de Comunicació

govern

El Govern presentarà un requeriment a l'Estat perquè incompleix la Llei d'estabilitat pressupostària

query_builder   12 febrer 2013 14:53

event_note Nota de premsa

El Govern presentarà un requeriment a l'Estat perquè incompleix la Llei d'estabilitat pressupostària

 

  • Els objectius de dèficit fixats per a les comunitats autònomes contradiuen la llei orgànica aprovada pel Govern espanyol a l’abril de 2012
 
  • Si s’apliqués correctament la norma estatal, l’objectiu de dèficit imposat a les comunitats per al 2013 seria de l'1,7% en lloc del 0,7% vigent
 
El Govern de la Generalitat ha autoritzat avui el Departament d’Economia i Coneixement a formular un requeriment al Govern de l’Estat contra els objectius de dèficit fixats per les comunitats autònomes. El Govern entén que aquests objectius vulneren punts de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprovada pel Govern de l’Estat l’abril de 2012.
 
El dèficit pressupostari de les administracions públiques té un component estructural (permanent) i un component cíclic, que depèn de la posició en el cicle econòmic. La Llei orgànica 2/2012 estipula que les administracions públiques assoliran l’estabilitat pressupostària quan no incorrin en dèficit estructural.
 
En la seva disposició transitòria primera, la Llei 2/2012 fixa l’any 2020 com a límit perquè totes les administracions estiguin en situació d’equilibri o superàvit estructural. Aquesta disposició també especifica que durant el període transitori 2012-2020 els objectius de dèficit de les diferents administracions s’hauran de repartir cada any en funció dels percentatges de dèficit estructural registrats a 1 de gener de 2012. Aleshores, el dèficit estructural de les comunitats autònomes suposava el 37,7% del registrat pel conjunt de les administracions públiques.
 
La metodologia per calcular els components cíclic i estructural del dèficit pressupostari va ser aprovada pel Govern espanyol el 20 de desembre de 2012. L'aplicació d’aquesta metodologia als objectius d’estabilitat vigents per a les comunitats (dèficit del 0,7% el 2013, del 0,1% el 2014, i superàvit del 0,2% el 2015) posa de manifest que aquests objectius vulneren la Llei 2/2012 per dos motius: incompleixen el calendari i contradiuen el principi de proporcionalitat.
 
En primer lloc, els objectius fixats impliquen que les comunitats hauran d’assolir un superàvit estructural l’any 2014, sis anys abans de l’horitzó establert del 2020, i també abans que ho faci l’Administració central.
 
En segon lloc, s'incompleix l'obligació de repartir els objectius de dèficit d’acord amb la proporcionalitat del dèficit estructural a 1 de gener de 2012, ja que els objectius fixats atorguen a les comunitats una fracció decreixent del dèficit estructural cada any. Si la llei s'apliqués correctament, l'objectiu de dèficit pressupostari hauria de ser de l'1,7% del PIB per a les comunitats el 2013 i no del 0,7% actual. Els objectius per al 2014 i el 2015 haurien de ser de l’1% i del 0,7%, respectivament.
 
L'acord aprovat avui estableix que, si transcorregut el límit legalment previst el Govern de l’Estat no ha atès el requeriment del Govern de la Generalitat, el Departament d’Economia i Coneixement tindrà la possibilitat d’interposar un recurs contenciós administratiu davant per incompliment de la llei.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia