Direcció General de Comunicació

#08

Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública: mes eficiència i transparència

query_builder   21 febrer 2013 22:02

event_note Nota de premsa

#08

Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública: mes eficiència i transparència

Mongràfic OSACP
Amb la voluntat política d’incrementar la transparència i la concurrència en la contractació pública i de millorar la seva eficiència econòmica i social, el Govern va crear el 18 de gener de 2011 l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP). D'aquesta manera, es va atendre una demanda ciutadana i s'ha dotat la contractació pública dels següents principis rectors:
 
  • Eficiència:  Desenvolupar una tasca de supervisió i avaluació continuades de les licitacions públiques dels Departaments de la Generalitat i del seu sector públic, amb l’objectiu de garantir que s’està duent a terme una gestió eficient dels recursos públics.
  • Transparència: Vetllar perquè l’activitat dels òrgans de contractació del seu sector públic sigui transparent i les actuacions, principalment les referides a les adjudicacions contractuals, es fonamentin en criteris objectius i respectuosos amb la lliure concurrència i la igualtat d’oportunitats.
  • Proximitat i accessibilitat: Desenvolupar l’activitat de seguiment de la contractació pública mitjançant una comunicació fluïda i continuada amb totes les unitats i amb tots els agents implicats en els procediments contractuals, escolta les diferents parts i mira d’adaptar l’activitat administrativa als interessos generals.
  • Simplificació: Vetllar per reduir la complexitat dels processos contractuals i per remoure aquells obstacles que dificulten la participació en les licitacions, en especial a determinats subjectes (petites i mitjanes empreses o ens del Tercer Sector).
  • Informació: Vetllar per tal que les empreses i les persones interessades disposin de la màxima informació per presentar-se a les licitacions i per tal que puguin tenir accés a tota la informació que determina les adjudicacions contractuals.
  • Legalitat: La contractació pública de la Generalitat de Catalunya es desenvolupa amb estricta subjecció al marc legal vigent.
 
Un dels reptes de l’OSACP ha estat i és la implantació de les tecnologies de la informació en els processos de contractació pública atesos els avantatges que ofereixen, ja sigui en termes d’eficiència administrativa o mediambiental, de reducció de costos o d’increment de la transparència en termes de gestió. Cal recordar que el Comitè Econòmic i Social Europeu ha confirmat recentment que aquells països que han adoptat la contractació pública electrònica han aconseguit un estalvi que es situa entre el  5 i el 20%.
 
Entre aquests instruments, ha adquirit un protagonisme específic el Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC), el sistema per a la gestió electrònica dels expedients de contractació de la Generalitat de Catalunya. Possibilita la tramitació electrònica de les diferents actuacions i documents dels diversos procediments de contractació, tot oferint un ampli ventall d’avantatges respecte a la tramitació tradicional.
 
El GEEC va ser introduït l’any 2008 i inicialment va ser implantat a tres Departaments i dues entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba en funcionament a totes les Conselleries i a les següents entitats del sector públic de la Generalitat: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Consorci AOC-Administració Oberta de Catalunya, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTITI), Agència Tributària de Catalunya (ATC), Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) i Institut Català del Sol (INCASOL)
 
El 98% dels expedients de contractació dels Departaments i entitats que tenen implantat el GEEC hagin estat tramitats el 2012 mitjançant aquest instrument.
 
Una de les tasques que també té atorgades l’ OSACP és la realització d’un informe de seguiment de la contractació dels dictàmens segons la Disposició addicional segona del Decret 309/2011, de 12 d’abril de 2011. Amb les dades recollides en els darrers anys per l’OSACP es desprèn que el Govern ha anat reduint considerablement la despesa en estudis i dictàmens. De l’any 2010 al 2011, el nombre d’estudis va quedar reduït a una tercera part. La reducció ha estat del 68%.
 
Entre altres objectius que persegueix l’acció de l’OSACP hi  ha el foment de la publicitat de les licitacions. Així, 841 poders licitadors (Generalitat i altres Administracions catalanes) publiquen les seves licitacions a  la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat.
 
En el marc de la promoció de la concurrència  s’ha aconseguit incrementar en un setanta per cent les adjudicacions fetes per procediments oberts a tots els licitadors.
 
A més a més, l’OSACP persegueix objectius destinats a la incorporació de clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la reactivació econòmica fomentant la participació de les Pimes en aquests processos o l’impuls de l’R+I+D.

1  

Fitxers adjunts

Infogràfic sobre l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública

Infogràfic sobre l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública
PDF | 202