Direcció General de Comunicació

govern

El Consell Executiu aprova el Pla de Govern 2013-2016, amb mesures orientades a protegir l'estat del benestar i amb indicadors de control públic

query_builder   11 juny 2013 13:35

event_note Nota de premsa

El Consell Executiu aprova el Pla de Govern 2013-2016, amb mesures orientades a protegir l'estat del benestar i amb indicadors de control públic

 
 • El document fixa 77 objectius i 355 mesures agrupades en 212 d’actuacions executives, 65 de legislatives i 78 normatives
 
 • El Pla incorpora indicadors d’accés públic per mesurar amb total transparència l’acompliment i el desenvolupament de les mesures al llarg de la legislatura
 
 • La política industrial, el crèdit a les pimes i la internacionalització de l’economia catalana són algunes de les principals apostes de l’Executiu per a la reactivació de l’activitat productiva del país
 
 • En l’àmbit de la protecció social el Govern estableix mesures per evitar els desnonaments i facilitar l’habitatge social, per protegir les persones amb més grau de vulnerabilitat i per mantenir la qualitat assistencial
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla de Govern 2013-2016, el projecte de país de l’Executiu per protegir l’estat del benestar. El document recull les tres grans potes en què s’asseu l’acció del Govern per als propers quatre anys: el manteniment de l’estat del benestar, la recuperació econòmica i el dret a decidir i la transició nacional, amb 355 mesures amb les quals vol donar resposta a les dificultats del dia a dia dels ciutadans i les empreses del país. Incorpora indicadors de control públic que permetran avaluar de manera objectiva el grau de compliment de l’Executiu.
 
El Pla de Govern és un instrument de planificació transversal de tots els departaments, que fixa els objectius, les línies d’actuació i les accions concretes, executables i avaluables que l’Executiu es compromet a tirar endavant aquesta legislatura. A banda de ser un element de planificació, també permet retre compte de l’actuació del Govern, avaluar el compliment dels compromisos adoptats i garantir la transparència en les relacions amb la ciutadania. En aquest sentit, el Pla incorpora una sèrie d’indicadors que valoraran l’acompliment i el desenvolupament de les mesures al llarg de la legislatura. Es tracta d’indicadors d’accés públic que, per tant, permeten mesurar amb total transparència el grau d’acompliment de l’acció del Govern.
 
El full de ruta aprovat avui s’estructura en 7 eixos i compta amb 77 objectius i 355 mesures, de les quals 212 són executives, 65 legislatives i 78 normatives.
 
 1. Recuperació econòmica i creació d’ocupació
 2. Cohesió social i serveis d’interès públic
 3. Dret a Decidir i Transició Nacional
 4. Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques
 5. Agilitat i transparència de l’Administració
 6. Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
 7. Projecció exterior i reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes
 
EIX 1. Recuperació econòmica i creació d’ocupació
 
Tal com va exposar el president de la Generalitat en el seu discurs d’investidura el 20 de desembre de 2012, la reducció de l’atur i la reactivació econòmica són els principals reptes que ha d’afrontar el Govern de Catalunya en aquesta legislatura per garantir la preservació de l’estat del benestar i una major cohesió social. Aquests reptes passen per garantir la sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques, configurar una Administració més àgil i transparent i consolidar el desenvolupament sostenible i l’equilibri territorial.
 
El nou impuls que l’Executiu està donant a l’Acord Estratègic per al creixement econòmic, la creació d'ocupació i la cohesió social, juntament amb els agents socials i econòmics del país, és una de les accions principals, que ha de contribuir a la recuperació econòmica i millorar l’ocupabilitat de les persones.
 
En l’àmbit de l’ocupació, es fixa com a objectiu frenar la destrucció de llocs de treball, especialment entre els joves, avançar en la creació d’ocupació i facilitar els instruments que ajudin a la recuperació econòmica. En aquest context, el Govern avançarà en la integració de la formació professional i generalitzarà la modalitat dual, que permet als alumnes combinar la pràctica professional amb els estudis. Així mateix, tirarà endavant la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i impulsarà un nou marc català de relacions laborals.
 
Pel que fa a la millora de la competitivitat empresarial, el Govern focalitzarà bona part de les seves accions en el suport a les petites i mitjanes empreses, tenint en compte que representen el 99% del teixit empresarial del país i generen el 70% de l’ocupació i, en canvi, han de fer front a uns majors costos derivats de la regulació normativa que els resta competitivitat. En aquest sentit, se’ls facilitarà instruments financers i es posarà en marxa el Programa d’atenció a les pimes i el Pla de foment de l’emprenedoria en l’ensenyament superior i universitari i s’actualitzarà el programa Catalunya Emprèn. També en l’àmbit empresarial, impulsarà un pla de polítiques actives de suport al sector industrial per potenciar els clústers i els sectors productius tractors i situar Catalunya entre els països més valorats pel que fa a la competitivitat, la creació i la innovació. Així mateix, es continuarà el procés de simplificació administrativa i es potenciaran les polítiques adreçades a la internacionalització de l’economia catalana, amb una clara voluntat d’integrar la recerca i la innovació i posar-les al servei de la capacitat productiva del país.
 
El Govern també continuarà treballant per mantenir la posició de lideratge de Catalunya com a destinació turística mundial i és en aquest sentit que acaba d’enllestir el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, que aposta per un model turístic amb criteris de competitivitat sostenible, mantenint l'equilibri entre la quantitat i la qualitat del turisme.
 
EIX 2. Cohesió social i serveis d’interès públic
 
El Govern pretén garantir la prestació de les polítiques socials vinculades a l’estat del benestar com a instrument per mantenir i reforçar la cohesió social.
 
En l’àmbit de la salut, el Govern continuarà treballant per consolidar un model sanitari propi de cobertura universal i promoure un model assistencial sostenible i d’excel·lència al servei de les persones. En aquest sentit, aquesta legislatura presentarà el document de bases del Pacte Nacional de la Salut de Catalunya, que ja està treballant amb agents polítics i del sector.
 
En el terreny educatiu, el Govern reforçarà la seva aposta per l’excel·lència en el sistema educatiu, garantint la igualtat d’oportunitats i la reducció de l’índex d’abandonament escolar. Continuarà sent una peça clau d’aquest àmbit el Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya, que pretén que el 2018 el fracàs escolar sigui igual o inferior al 15%, enfront del 21,5% en què es va situar el curs 2010-2011. Així mateix, el Govern enfortirà la immersió lingüística com a pilar fonamental de la societat catalana i, al mateix temps, treballarà per millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe. Reforçarà també un model de sistema universitari propi de Catalunya, basat en l’excel·lència i la innovació.
 
Pel que fa als serveis socials, i en clara coordinació amb les entitats del Tercer Sector, es potencia la lluita contra l’exclusió social. Conjuntament amb el sector, s’impulsarà el Pacte Nacional contra la pobresa i l’exclusió social i el Pacte per a la infància amb l’objectiu de combatre els efectes de la crisi en el benestar de les persones i lluitar contra l’augment de la pobresa d’una manera coordinada entre institucions i agents polítics i socials. En aquest terreny també s’impulsarà la futura llei de promoció de l’autonomia personal.
 
Sensible a la situació que pateixen milers de famílies, el Govern crearà el Pla del Dret a l’Habitatge, obrirà línies d’ajuts d’emergència per a les persones desnonades i donarà suport a la xarxa d’habitatges d’inclusió. Mantindrà, al mateix temps, el Pla de xoc de l’habitatge buit per continuar reduint el parc públic sense llogar.
 
EIX 3. Dret a decidir i Transició Nacional
 
El tercer gran eix del Pla de Govern és el procés de transició nacional i l’exercici del dret a decidir.
 
Al llarg d’aquesta legislatura el Govern es dotarà dels instruments necessaris per complir el mandat parlamentari i governamental de tirar endavant la consulta sobre el futur de Catalunya i el procés de transició nacional. Així, a banda de la Llei de consultes, que s’està tramitant al Parlament, el Govern ha creat el Consell Català per a la Transició Nacional, com a òrgan d’impuls, coordinació, participació i assessorament que ha de garantir l’impuls i la materialització de l’exercici del dret a decidir. En el procés de construcció d’estructures d’estat, en l’àmbit fiscal el Govern avançarà en l’assumpció de funcions i competències de l’Administració Tributària a través d’un pla directiu i d’un projecte executiu i endegarà també el Pla de disseny de l’Administració i la Tresoreria de l’Administració Social catalana.
 
EIX 4. Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques
 
La sostenibilitat i l’estabilitat de les finances públiques és també una de les línies d’actuació del Govern durant aquesta legislatura i que ha de contribuir a la recuperació econòmica del país. Fidel al compromís de garantir l’estat del benestar i la progressivitat i la sostenibilitat dels ajustos, el Govern elaborarà un contracte programa que vinculi la futura recuperació dels ingressos globals de la Generalitat a la recuperació de la despesa i la inversió pública destinades a impulsar el creixement econòmic i unes polítiques socials més justes.
 
Al mateix temps, continuarà treballant per millorar l’eficiència en la despesa de la Generalitat, amb mecanismes com la contractació centralitzada, la compra innovadora o les mesures conjuntes d’estalvi, així com la comptabilització i la denúncia de tots els incompliments i deutes de l’Estat amb Catalunya. En aquest context l’Executiu també seguirà desenvolupant el pla de reestructuració del sector públic de la Generalitat i de reducció d’entitats.
 
EIX 5. Agilitat i transparència de l’Administració
 
El Govern considera cabdal la regeneració democràtica i la transparència perquè els ciutadans recuperin la confiança en les institucions. En aquest context, es potenciarà la tasca iniciada en el marc del Pla de mesures per a la regeneració democràtica –resultat de la cimera entre Govern i representants d’institucions i de la judicatura del país– i de reforç de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, que vetlla per l'aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública.
 
Per avançar en l’agilitat de l’Administració, s’impulsarà la tramitació d’una llei de simplificació de l’activitat econòmica en l’àmbit local, que se sumarà a les anomenades lleis òmnibus que el Govern va aprovar la legislatura passada. Amb aquesta norma l’Executiu pretén facilitar l’activitat empresarial als municipis i agilitar i simplificar els processos burocràtics, a través, entre d’altres, de la finestreta única empresarial.
 
EIX 6. Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
 
Garantir el desenvolupament sostenible i la cohesió territorial és un altre dels àmbits de treball que s’ha fixat el Govern per ajudar a la recuperació econòmica del país. En aquest sentit, impulsarà un Pacte nacional sobre polítiques de sostenibilitat amb l’objectiu d’impulsar i desenvolupar l’economia verda com a àmbit estratègic. També s’elaborarà el nou Pla d’infraestructures de residus 2013-2020.
 
En l’àmbit viari, el Govern es fixa l’aprovació i el desplegament del Pla de Transports de Viatgers per Carretera (2013-2018) i del Pla Director d’Infraestructures (2011-2020). Es treballarà també per harmonitzar el sistema de peatges i s’implantarà l’eurovinyeta com a sistema de coresponsabilització dels usuaris amb el manteniment de la infraestructura.
 
EIX 7. Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes
 
El Govern potenciarà la projecció exterior de Catalunya i del procés iniciat per exercir el dret a decidir. Impulsarà també la participació de Catalunya als organismes internacionals i avançarà també en el reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes. En aquest terreny també mantindrà la seva tasca a favor de la internacionalització de l’esport català.
 

Activitat legislativa

Totes les actuacions van acompanyades d’una àmplia activitat legislativa que comportarà l’impuls de lleis tan destacades com la llei d’ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya, la llei òmnibus local, la llei de la formació professional, la llei de la ciència, la llei catalana de promoció i de l’autonomia personal, la llei de reforma de la Renda Mínima d’Inserció o la llei del voluntariat.

En el capítol del dret a decidir i la transició nacional, caldrà aprovar la llei de consultes, elaborar la llei de l’Administració tributària, la llei de la policia de Catalunya o una llei de la banca pública, entre d’altres. També està previst impulsar la llei electoral catalana, la llei de transparència i l’accés a la informació publica, la llei de l’espai públic, la llei del canvi climàtic, o la llei d’avaluació d’impacte ambiental.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia