•    El tipus impositiu es fixa en el 10% i s’equipara a la de l’IVA que s’aplica als habitatges nous

•    La mesura augmentarà la recaptació anual en uns 150 milions d’euros

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui l’avantprojecte de llei pel qual s’aprova el tipus de gravamen aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles, que eleva del 8% al 10% el tipus impositiu aplicable a la transmissió d’immobles i a la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre aquests. En el cas d’operacions que afectin famílies nombroses, joves fins a 32 anys i persones amb discapacitat, i també en el cas dels habitatges de protecció oficial, es mantindran els actual tipus reduïts del 5% i del 7%, respectivament.

Amb aquesta modificació, la tributació de les transmissions patrimonials oneroses s’equipara a la de l’IVA que s’aplica al lliurament d’habitatges nous. La mesura també permetrà augmentar els ingressos tributaris de la Generalitat i cobrir així una part de les seves necessitats de despesa. El Govern estima que la recaptació anual augmentarà en uns 150 milions d’euros i que aquest any tindrà un impacte d’uns 50 milions, tenint en compte que la mesura entrarà en vigor l’1 d’agost del 2013.

L’increment de l’impost sobre Transmissions Patrimonials és una de les mesures en matèria d’ingressos incloses a l’acord d’estabilitat parlamentària subscrit per Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya el desembre del 2012.