•    La futura llei pretén introduir la propietat temporal i la propietat compartida, com a noves formes d’accedir a la propietat més flexibles i adequades a les necessitats actuals

•    La nova regulació pretén facilitar, d’una banda, que les persones amb recursos limitats puguin accedir a un habitatge amb qualitat de propietat i, de l’altra, donar sortida a l’actual estoc d’habitatges i locals

•    La nova llei dotarà l’Administració d’instruments útils per organitzar i programar polítiques de promoció i accés a l’habitatge, tal com recomana l’Estatut


El Govern de la Generalitat ha aprovat avui els tràmits previs a l’Avantprojecte de llei que regula les formes alternatives d’accés a la propietat i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

L’objectiu és dotar l’Administració d’instruments que li siguin d’utilitat a l’hora d’organitzar i programar les polítiques de promoció de l’habitatge per tal de donar compliment al mandat estatutari, d’acord amb el que estableix l’article 26 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

El Govern proposa regular dues noves formes d’accedir a la propietat, que fins ara no estan regulades en el dret civil català: la propietat temporal i la propietat compartida.

-    Propietat temporal: el propietari gaudeix d’un poder jurídic idèntic al del propietari clàssic durant el temps fixat al contracte, que el legitima per actuar com a únic i exclusiu propietari, mentre que qui ha transmès la propietat és titular d’una expectativa de reversió. Transcorregut el termini fixat per les parts en el contracte, el bé reverteix al titular de l’expectativa a la propietat, lliure de qualsevol càrrega o contracte que excedeixi del termini establert.

-    Propietat compartida: afavoreix l’adquisició de la propietat a partir de l’adquisició d’una quota inicial, i el propietari material adquireix progressivament les quotes restants del propietari formal. El propietari material monopolitza gairebé totes les facultats dominicals  a canvi del pagament d’una contraprestació al propietari formal, mentre no adquireixi la totalitat de les quotes, i gaudeix d’un ús exclusiu i excloent de la propietat.

Amb la regulació d’aquestes dues figures es pretén facilitar, d’una banda, que les persones amb recursos limitats puguin accedir a un habitatge o a un local de negoci, amb qualitat de propietat i, d’altra banda, donar sortida a les empreses i altres entitats que actualment tenen en el seu patrimoni gran quantitat d’habitatges o locals de negoci per vendre.

Així doncs, aquesta proposta legislativa obre un ventall de possibilitats, tant als particulars com als professionals relacionats amb la construcció. Als primers, perquè se’ls facilita l’accés a un habitatge digne i adaptat a les seves possibilitats, i als segons, perquè se’ls dota d’una eina que els permet donar sortida a l’estoc d’habitatges i locals que tenen en cartera.

L’habitatge constitueix una necessitat bàsica de la persona, a la qual han de respondre els poders públics creant les condicions oportunes i establint les normes adequades per garantir-ne l’accés. Actualment, a Catalunya, al voltant del 80% del parc d’habitatges són de propietat i un 15% de lloguer. I un dels objectius principals del Govern és el d’aportar solucions legislatives per facilitar l’accés a l’habitatge.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, que té competències en matèria d’habitatge, va encarregar l’any passat a la Comissió de Codificació de Catalunya, adscrita al Departament de Justícia, els textos legislatius sobre les noves figures alternatives d’accés a la propietat les quals s’incorporaran al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Està previst que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya inclogui aquestes figures en el nou Pla de l’habitatge que està preparant.