•    El Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2013-2020 té com a objectiu consolidar el sector  agroalimentari  com un dels sectors estratègics de l’economia catalana

•    El pes econòmic de la producció agrària i la indústria agroalimentària correspon a l’entorn del 3,5% del PIB de l’economia catalana

•    La indústria agroalimentària és la primera indústria a Catalunya en ocupació i la segona en termes de la xifra de negoci

El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2013-2020, amb l’objectiu de  millorar la governança del sistema d’R+D+I en tots els àmbits i establir  mecanismes de coordinació i cooperació eficaços entre les administracions que actuen en R+D+I, inclòs l’àmbit agroalimentari, per tal de consolidar-lo com un dels sectors estratègics de l’economia catalana.

El Pla està impulsat pel Departament d’Agricultura i compta amb la col•laboració dels departaments d’Empresa i Ocupació i d’Economia i Coneixement.

El document dóna continuïtat al Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI)  2010-2013, que identifica el focus Aliments de qualitat, saludables i plaents com una de les prioritats entre els reptes per a les persones i la societat, i encomana al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) liderar el desenvolupament d’aquest focus, que inclou la definició d’un pla estratègic interdepartamental d’R+D+I agroalimentari i rural català. Així mateix el pla també dóna compliment a una resolució del Parlament de Catalunya que instava el Govern a establir un pla estratègic d’R+D+I en l’àmbit agroalimentari i rural
 
El Pla estratègic d’R+D+I Agroalimentària de Catalunya 2013-2020 té el propòsit d’assolir els objectius següents:

•    Definir el posicionament estratègic en l’àmbit agroalimentari català per a l'any 2020, com a sector clau de competitivitat i generació de riquesa, començant per una avaluació de la situació de partida

•    Identificar els principals reptes de futur en matèria de generació de coneixement, foment de la innovació i creixement socioeconòmics, definint objectius finalistes en producció científica, valorització, transferència, competitivitat i ocupació
•    Alinear tots els agents del sistema (recerca, formació, transferència, internacionalització i teixit empresarial) envers els objectius prioritaris identificats, millorant especialment la interrelació empresa i centre públic de recerca
•    Captar més recursos per a l’R+D+I per al sector agroalimentari català
 
El pla s’ha redactat amb la intenció de tenir un abast ampli, que inclogui els sectors agrícoles, ramaders, forestals, pesquers i de l’alimentació, i les activitats que s’hi desenvolupen, des de la recerca fonamental i demostrativa fins a la producció i transformació d’aliments.

Per al desenvolupament del pla es preveu la realització de 42 actuacions assignades a un comitè de coordinació entre el Departament d’Agricultura, i els altres departaments implicats, Empresa i Ocupació, i Economia i Coneixement, que vetllarà per l’impuls, la coordinació i el seguiment d’aquestes mesures.

Sector estratègic
El sector agroalimentari juga un paper essencial per al desenvolupament econòmic de Catalunya i té una gran importància estratègica per a l’economia catalana. El pes econòmic de la producció agrària i la industria agroalimentària correspon a l’entorn del 3,5% del PIB de l’economia catalana.

L’agroalimentària és la primera indústria a Catalunya en ocupació i la segona en termes de la xifra de negoci: representa el 17,8% de la xifra de negoci industrial, el 14,8% del Valor Afegit Brut (VAB) i ocupa al 16,3% del sector industrial de Catalunya, garantint la producció d’aliments de qualitat, saludables i segurs.

En els darrers anys Catalunya ha assolit un grau important de sobirania alimentària, amb una taxa de cobertura en productes agraris del 88%2, fet que significa que la pràctica totalitat dels productes que importa són compensats pel valor dels productes que exporta.