•    La nova regulació podria comportar la vulneració de la competència de la Generalitat en matèria de medi ambient, d’acord amb el que disposa l’art. 144 de l’Estatut
El Govern de la Generalitat ha acordat sol•licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 239/2013, sobre la participació voluntària d’organitzacions en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

El reial decret té com a objectius incorporar les novetats que es deriven del sistema europeu de gestió i auditoria i el règim jurídic d’actuació i supervisió dels verificadors mediambientals. Dins del primer objectiu, la confusa redacció d’alguns articles que regulen els efectes de la presentació defectuosa de la documentació així com l’òrgan de l’Estat que ha de resoldre les sol•licituds i els efectes de la falta de resolució i notificació de la inscripció, planteja dubtes sobre quina és l’Administració que n’ha d’establir el procediment. Pel que fa al segon objectiu, d’altres articles disposen que l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) sigui l’únic organisme nacional que pugui acreditar verificadors ambientals.

El procediment d’inscripció en el Registre EMAS i la funció d’acreditació de verificadors mediambientals que es reserven a l’ENAC són funcions executives que s’emmarquen en la matèria competencial de medi ambient. Per tant, totes dues regulacions podrien comportar la vulneració de la competència de la Generalitat en aquesta matèria, d’acord amb el que disposa l’art. 144 de l’Estatut. Pel que fa a la reserva a l’ENAC de la facultat d’acreditar verificadors mediambientals també podria comportar la vulneració de la doctrina del Tribunal Constitucional, reconeguda a través d’una sentència de l’any 2005,  que analitza un conflicte anàleg també plantejat per la Generalitat, i que admet que aquesta funció es tracta d’una competència executiva que correspon a la Generalitat.  

En resum, l’Estat es reserva tot un seguit de funcions de caràcter executiu que s’emmarquen en la matèria competencial de medi ambient que una altra vegada podrien comportar una vulneració de les competències de la Generalitat d’acord amb la distribució constitucional i estatutària establerta. La regulació de l’acreditació dels verificadors mediambientals ni té contingut econòmic, ni té una incidència directa i significativa sobre l’activitat econòmica general, requisits imprescindibles perquè l’Estat pugui operar amb aquest títol segons la doctrina del Tribunal Constitucional.