foto recurs
foto recurs
  
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí,  en resposta a una pregunta oral d’ERC sobre  la distribució dels recursos de la PAC per part de l’Estat, ha defensat “una regionalització dels fons de la PAC que tingui en compte l’especificitat de l’agricultura mediterrània com la catalana, que no serveixi d’excusa a l’Estat per intentar recentralitzar competències que són exclusives”, i ha demanat que es corregeixin els percentatges de cofinançament que penalitzen Catalunya pel que respecta als percentatges de cofinançament que toca assumir a cadascú (Estat- Generalitat-Comissió Europea) del nou Pla de Desenvolupament Rural (PDR 2014-2020)
El Departament d’agricultura ha treballat de manera estreta amb el sector l’elaboració d’un posicionament conjunt que permeti la defensa dels interessos propis del sector agrícola i ramader de Catalunya. Fruit d’aquesta reflexió en comú, el 5 de març 2012 es va aprovar per la Comissió de seguiment de la PAC (creada amb aquest objectiu) i per la Taula de Concertació Agrària i referendat per la Comissió d’Agricultura del Parlament, un document de posicionament del sector català davant la proposta de reforma de la PAC.
Tal com ha senyalat el conseller, “el govern es va comprometre a defensar el posicionament comú davant les instàncies comunitàries i així ho ha fet”. En efecte, va presentar 136 esmenes als textos reglamentaris en el marc de la comissió d’agricultura del Parlament europeu i ha participat a les reunions del consell consultiu d’agricultura per a assumptes comunitaris, prèvies a les reunions del Consell de ministres de la UE.
Un cop assolit l’acord polític del Consell i l’acord conjunt entre el Consell, el Parlament europeu i la Comissió, en el marc del procediment de codecisió, el Govern “ha estat treballant amb les entitats més representatives del sector per donar resposta adequada a les qüestions que es plantegen sobre la distribució dels fons agrícoles segons criteris apropiats a la nostra realitat”.
 
 
En relació amb les mesures concretes que es pensa emprendre per la distribució dels recursos, Pelegrí ha remarcat que “el govern rebutja els criteris generals que planteja el ministeri quant a la nomenada regionalització dels recursos, en particular pel que fa a la seva distribució en base a un model en el que no ha tingut cap opció a participar en el seu disseny”. 
Per això, “el govern defensa una distribució que s’emmarca en la gestió de la competència exclusiva en matèria agrícola, basada en una distribució adaptada a les característiques agronòmiques de l’agricultura i ramaderia a Catalunya i en els propis tipus de superfície. Defensa també un tractament específic per al sector ramader de vaquí i oví-cabrum sense base territorial i una distribució dels fons destinats al desenvolupament rural basada en criteris i prioritats pròpies, amb un co-finançament comunitari superior al 27% actual” ha senyalat el conseller d’Agricultura..