El conseller Homs
 • El Consell Executiu pren aquesta decisió després que el Gabinet Jurídic de la Generalitat hagi considerat la militància del president del Tribunal Constitucional al Partit Popular una causa objectiva de pèrdua d'imparcialitat
 
El Govern ha acordat avui demanar la recusació del president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en els procediments de recurs d'inconstitucionalitat i de conflicte de competències en els quals és part el Govern de la Generalitat de Catalunya i que es troben en procés de tramitació davant aquest òrgan.
 
La decisió del Consell Executiu arriba després que el Gabinet Jurídic de la Generalitat hagi considerat que la militància del president del TC al Partit Popular permet apreciar una causa objectiva de pèrdua d'imparcialitat i d'interès en les causes quan ha d'intervenir en procediments que afecten el Govern de la Generalitat de Catalunya, especialment en tots els processos de recurs d'inconstitucionalitat plantejats pel president del Govern de l'Estat mentre ha estat també president del Partit Popular, els presentats pel mateix partit i els recursos d’inconstitucionalitat i conflictes de competència plantejats pel Govern de la Generalitat.
 
Concretament, el Govern demana la recusació de Pérez de los Cobos en els recursos d’inconstitucionalitat següents:
 
Recursos d’inconstitucionalitat plantejats pel president del Govern de l’Estat
 
 • Contra l'article 114 de la Llei de Catalunya 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
 • Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
 • Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
 • Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
 • Contra diversos preceptes del Decret llei de Catalunya 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció.
 • Contra el Decret llei de Catalunya 5/2012, de 18 de desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.
 
 
 
Recursos d’inconstitucionalitat plantejats per diputats o senadors del Parlamentari Popular
 
 • Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 12/2009, de 10 juliol, d'Educació.
 • Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 20/2010, de 7 de juliol, del cinema.
 • Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.
 • Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
 • Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
 • Contra l'article 1 de la Llei de Catalunya 28/2010, de 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.
 
Recursos d’inconstitucionalitat plantejats pel Govern de Catalunya
 
 • Contra diversos preceptes de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012.
 • Contra diversos preceptes del Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu.
 • Contra diversos preceptes del Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.
 • Contra diversos preceptes del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 • Contra diversos preceptes del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
 • Contra diversos preceptes de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.
 • Contra l'article 19 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica.
 • Contra diversos preceptes de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.
 • Contra diversos preceptes de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
 
 
Conflictes de competència plantejats pel Govern de Catalunya
 
 • Contra diversos preceptes del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual.
 • Contra diversos preceptes del Reial decret 189/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
 • Contra diversos preceptes del Reial decret 239/2013 de 5 d'abril, pel qual s'estableixen les normes per a l'aplicació del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió.