• La finalitat del Pla, que tindrà vigència fins al 2016, és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i contribuir a construir una societat més justa i cohesionada

  • Les accions previstes estan agrupades en tres eixos d’acció: promoció de la família com a estructura social bàsica, així com acceptació social de la diversitat familiar; suport a la maternitat i acompanyament a la família en els moments de canvis del seu cicle vital, i suport a les famílies en situacions de vulnerabilitat

El Govern ha aprovat avui el Pla integral de suport a la família fins al 2016, que té com a missió planificar i desenvolupar una acció de Govern integral amb totes les mesures que duen a terme els departaments de la Generalitat en l’àmbit de suport a la família. Impulsat per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, també ha col·laborat en la redacció del Pla l’Observatori Català de la Família, format entre d’altres per les entitats més representatives del sector.

El document fixa com a objectius estratègics:

•    Reforçar i promoure una xarxa integrada de recursos i serveis que donin suport a la família.
•    Donar suport a les noves famílies, millorant l’acompanyament, la formació i la informació.
•    Oferir suport a la família millorant els sistemes d’informació.
•    Potenciar la funció educadora de la família a través de grups de pares i mares, com a espai privilegiat en la formació i transmissió de valors.
•    Millorar el suport a les famílies amb necessitats específiques.

El Pla recupera la visió integral de les polítiques de família que havia aportat el primer Pla integral de suport a la família de 1993, pioner i referent en el seu moment. Des d’aleshores el Govern de la Generalitat no disposava d’un document de planificació estratègica que dirigís el conjunt d’actuacions en matèria de polítiques familiars.

El text estableix que les polítiques de suport a la família han de tirar endavant actuacions explícites i concretes, no només promovent determinats ajuts econòmics o serveis, sinó també de promoció i acompanyament a les famílies durant tot el seu cicle de vida.

Aquestes polítiques s’han de dirigir al conjunt de famílies, però fent especial atenció a les famílies amb característiques determinades, per raó de la seva situació econòmica (famílies vulnerables o en situació de pobresa), per raó de la seva composició (famílies nombroses i monoparentals), per raó de l’edat i les característiques dels seus membres (menors d’edat, més grans de 65 anys, persones dependents o amb problemàtiques de salut), o per raó de problemàtiques específiques (violència masclista en l’àmbit de la família, delinqüència juvenil, embaràs adolescent, etc.).

És en aquest marc que el Pla integral de suport a la família proposa una sèrie de mesures a desenvolupar per part dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Algunes de les mesures són de continuïtat, d’altres són noves fruit de l’experiència, de l’anàlisi dels dèficits existents, de les demandes ciutadanes i de les polítiques que s’estan portant a terme en altres països.


Tres eixos d’acció
Les accions previstes pels diferents departaments de la Generalitat estan agrupades en tres eixos d’acció, que presenten un conjunt de reptes, mesures i accions a desenvolupar:
 
1. Promoció de la família com a estructura social bàsica, així com acceptació social de la diversitat familiar
Aquest eix persegueix garantir la informació, l’orientació i la prevenció de les situacions de vulnerabilitat; afavorir la conciliació de la vida personal, professional i familiar; reforçar les polítiques d’habitatge en funció de les necessitats familiars; incrementar la participació de les famílies en el procés educatiu; reforçar les polítiques adreçades a donar suport a les famílies amb persones amb problemàtiques de salut o dependents; la promoció del lleure en família i del temps compartit, i el foment de deduccions fiscals i beneficis en les taxes i preus.

2. Suport a la maternitat i acompanyament a la família en els moments de canvis del seu cicle vital
Els reptes en aquest sentit són oferir suport a la maternitat i a la família que es forma; promoure l’acompanyament a les situacions de noves incorporacions a la família; oferir suport i atenció especialitzada a les situacions familiars i fomentar la participació de la gent gran activa i augmentar les relacions intergeneracionals.

3. Suport a les famílies en situacions de vulnerabilitat
Finalment, les actuacions dirigides a famílies en situació de vulnerabilitat van dirigides a millorar la protecció de les famílies en situació o risc de pobresa i exclusió social i també a atendre les situacions de violència que es produeixen en el marc de la família.