• El Govern vol que la reforma de l’Administració local que impulsa l’Estat incorpori un redactat clar de la disposició que respecta la competència exclusiva en matèria de règim local
  • El Govern considera que el Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local envaeix en l’actual redactat les competències exclusives de la Generalitat en règim local
 
El Govern ha aprovat avui demanar al Senat la convocatòria de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, als efectes de l’article 56 del Reglament del Senat, en relació amb el Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL).
 
El Govern considera que cal sol·licitar la convocatòria d’aquesta comissió, ja que el contingut d’aquest projecte de llei, que va entrar el 7 de novembre passat al Senat, introdueix canvis profunds en el model de distribució de competències sobre règim local entre l’Estat i les comunitats autònomes que s’ha desenvolupat durant més de vint anys i que l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 recull en el seu articulat.
 
Així, l’article 160 de l’Estatut disposa com a competència exclusiva pròpia de la Generalitat el règim local. Consegüentment, a Catalunya la Llei de bases del règim local i, per tant, qualsevol norma que la modifiqui ha de respectar els límits constitucionals previstos i l’Estatut d’autonomia, llei orgànica que conforma el bloc constitucional en l’àmbit competencial.
 
La LRSAL amplia més enllà dels límits constitucionals els àmbits en els quals l’Estat es reserva la facultat d’establir normativa bàsica sobre el règim jurídic de l’Administració local, com també el seu abast, de tal manera que es redueixen notablement les competències autonòmiques de desenvolupament i d’execució.
 
També modifica àmbits competencials com l’educació, la salut, els serveis socials, el medi ambient i l’urbanisme, així com els mecanismes de finançament de la comunitat autònoma perquè no s’acompanya dels instruments i mesures d’equilibració procedents.
 
Funcions de la Comissió
 
 La Comissió General de Comunitats Autònomes té diverses funcions, entre les quals destaca la d’elaborar un dictamen per al posterior debat en el plenari sobre temes de transcendència autonòmica, com ara els projectes de llei de modulació de les competències autonòmiques. La Comissió, aprovada el 1994 arran d’una reforma del reglament del Senat, es va crear per adaptar la tasca del Senat a l’estructura de l’estat autonòmic i per tal de facilitar la funció territorial de la institució.
 
La comissió és un òrgan parlamentari format per 50 senadors amb dret a vot. També hi poden assistir i intervenir els senadors designats per les comunitats autònomes que no en siguin membres. Hi podran estar presents i intervenir en els debats tant els membres del govern espanyol, com els dels Consells de Govern de les comunitats autònomes, que en poden sol•licitar la convocatòria, com ara ha fet el Govern català.
 
Reunió a Barcelona de representants autonòmics
 
D’altra banda, el divendres passat, 8 de novembre, representants de les comunitats autònomes amb competència exclusiva en matèria local de Catalunya, Andalusia, Aragó i el País Basc es van reunir al Palau de la Generalitat per analitzar les repercussions de la LRSAL i estudiar mesures de resposta. En la reunió, a la qual va assistir la vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, els participants van coincidir en la necessitat de demanar la convocatòria d’aquesta Comissió.