Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agricultura incrementa el pressupost amb una despesa financera de 13 M d'euros addicionals per al sector productiu

query_builder   26 novembre 2013 16:43

event_note Nota de premsa

Agricultura incrementa el pressupost amb una despesa financera de 13 M d'euros addicionals per al sector productiu

 
 
 
Incloent la despesa financera (+13 M €) en préstecs al sector productiu i recursos finalistes (+23 M €), el pressupost global puja un 4,3%
moment de la compareixença
moment de la compareixença
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí,  ha comparegut avui al Parlament per informar sobre el pressupost del Departament per al 2014.
 
Pelegrí ha posat en valor el fet que es manté la despesa del pressupost prorrogat del 2013 i fins i tot s’incrementa en un 4,3 % si s’afegeix la despesa financera prevista en aquest pressupost 2014 (13 milions d’euros destinats a l’atorgament de préstecs als sectors productius per a la realització d’inversions que coadjuvin al creixement econòmic i la creació de llocs de treballs) i la despesa finançada amb recursos finalistes (23,1 milions d’euros provinents  de la Unió Europea per al foment del sector agrari).
 
Així, els trets fonamentals del Pressupost 2014 del Departament es resumeixen en els següents punts:
 
1        El pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el seu import global, tenint en compte tant la despesa financera  com la finançada amb recursos finalistes, ascendeix a 314,9 milions d’euros la qual cosa representa un increment del 4,3 % respecte del prorrogat 2013.
 
2        S’estima que s’obtindran recursos addicionals que aniran directament al sector d’entre 400 i 500 milions d’euros procedents d’altres administracions i de taxes i altres ingressos, la qual cosa implica que el sector podrà disposar d’uns recursos per al 2014 d’entre 715 i 800 milions d’euros.
 
3        S’han consignat 13 milions d’euros destinats al finançament d’inversions de les empreses del sector amb interessos totalment bonificats per tal de millorar la seva capacitat productiva i possibilitar la creació d’ocupació.
 
4        Es dóna un impuls a les inversions destinades als regadius del Segarra-Garrigues amb l’objectiu d’assolir el 2017 les 24.195 hectàrees regables
 
5        Es continuen garantint les aportacions del Departament al Programa de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu de la Pesca amb l’objectiu de modernitzar i millorar l’activitat productiva d’aquests sectors assegurant l’obtenció dels recursos provinents de la Unió Europea.
 
6        Es reforçaran les actuacions destinades a la prevenció d’incendis forestals, que s’incrementen en 5 milions d’euros.
 
7        Es vetllarà el màxim possible per la prevenció i control de la sanitat animal i vegetal.
 
8        Es fa una aposta especial per al desenvolupament de projectes de recerca i innovació.
 
9        Es dóna prioritat a la promoció del consum i a l’exportació de productes catalans i a la internacionalització de les empreses donant el màxim suport a la indústria agroalimentària i al cooperativisme.
 
10     Es mantindran les actuacions destinades a la protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat fent possible que això sigui compatible amb el manteniment i la millora de les activitats productives en el territori.
 
El conseller ha remarcat l’esforç del pressupost del Departament per mantenir la contenció màxima de la despesa corrent i per prioritzar les línies d’acció orientades a l’impuls de les activitats del sectors agroalimentari, de pesca i forestal com s’ha vingut fent durant els dos darrers anys.  “No es pot pas afirmar que el sector agroalimentari no hagi experimentat els efectes de la recessió, però sí que és cert que l’impacte rebut és sensiblement inferior al d’altres segments de l’economia i que en el seu conjunt es troba en una millor situació que d’altres per a encarar de manera decidida la via de la represa;  així ho avalen els indicadors en els àmbits de l’ocupació i les exportacions en el sector agroalimentari i per això els nostres eixos prioritaris d’actuació estan orientats a la millora de la liquiditat i la competitivitat de les explotacions i a la internacionalització ”.
 
Pelegrí ha alertat, però, dels endarreriments reiterats de l’Estat en les aportacions que els pertoca fer des del Ministerio pel que respecta al PDR i que  “hem hagut d’avançar des del Departament, tot i les dificultats pressupostàries que patim, amb l’objectiu de minimitzar l’afectació al sector”.
 
 
Context del sector i evolució a curt termini
 
Pelegrí ha senyalat que “tot i que no es podrà parlar de reactivació fins que la demanda hagi experimentat un creixement de certa entitat, tanmateix, les perspectives del nostre sector per al 2014 no són dolentes, ja que es preveu que la producció final agrària augmentarà, com a conseqüència de la recuperació en distints segments, com ara l’oli d’oliva, el vi, els cereals o el porcí”.  I ha afegit que per al 2014 “confiem que el sector agroalimentari pugui tenir un paper important en la sortida de la recessió gràcies al bon clima exportador i a la devaluació interna que ens ha permès guanyar competitivitat en els mercats forans, i això fa que, d’uns quants mesos ençà, anem incrementant la nostra taxa de cobertura i, conseqüentment, reduint el dèficit comercial en els intercanvis amb l’exterior”.
 
El conseller ha senyalat entre els reptes de futur immediat que haurà d’afrontar el sector “caldrà anar preparant el sector lleter per a encaixar l’impacte de la supressió de les quotes de producció, previst per al 2015. Una més gran bonança econòmica hauria de permetre a les explotacions la posada en marxa d’iniciatives dirigides a augmentar l’oferta de productes amb més valor afegit (formatges, mantegues i derivats lactis en general), emparats amb distintius de qualitat.”
 
“Si es confirmen les tendències apuntades, podem preveure un augment de la demanda interna d’aliments i, singularment, de les produccions qualitativament diferenciades” ha remarcat Pelegrí, i ha afegit que  “aquest és el context a partir del qual s’han elaborat els pressupostos per al 2014 que cal entendre dins els objectius generals del pressupost de la Generalitat” per al 2014 que ha d’assolir la fita marcada de l’1 % del dèficit sobre el PIB i el manteniment com a prioritats de la despesa social i el suport a l’activitat productiva i a la recuperació econòmica.
 
Programes i eixos estratègics d’acció per al 2014:
 
 
 
Programa de desenvolupament rural (PDR)  48 milions d’euros
 
El Programa de Desenvolupament Rural vigent que cobreix el període 2007-2013, en funció de la regla n+2 es continuarà executant al llarg dels exercicis pressupostaris de 2014 i 2015. Per a l’exercici 2014, aquest programa continua sent prioritari per al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural tenint en compte que finança actuacions destinades a:
 
·         Fomentar la competitivitat del sector agrícola i forestal, mitjançant ajuts a la modernització de les explotacions, la incorporació de joves i a les produccions de qualitat.
·         Millorar el medi ambient i l’entorn natural mitjançant la protecció de la gestió forestal sostenible i l’impuls d’activitats agràries amb un elevat grau de sostenibilitat.
·         Millorar la qualitat de vida i de l’economia en les zones rurals impulsant l’establiment de noves activitats i la implantació d’un teixit de microempreses, que generin la creació de nous llocs de treball.
·         Impulsar la cooperació entre les diferents activitats i  agents del món rural.
 
A més, la aportació de la Generalitat a aquest programa permet obtenir fons de la Unió Europea (fons FEADER) i, en menor mesura, de l’Administració General de l’Estat, per a aquestes mateixes actuacions. Cal destacar que, per tal d’aprofitar al màxim els fons europeus destinats al Programa de Desenvolupament Rural, dins del segon semestre d’enguany s’ha proposat a la Unió Europea una modificació dels percentatges de cofinançament, la qual cosa permet assegurar l’obtenció de la globalitat de fons europeus assignats inicialment.
 
Els imports continguts en el projecte de pressupost de 2014 de les diferents línies del PDR pugen un total de 48,5milions d’euros, dels quals 25,6 corresponen a les línies d’ajuts incloses en el  Contracte global d’explotació i la resta als ajuts Leader, ADF’s,  Comunitats de regants, R+d+i vinculat a qualitat i nous productes, cessament anticipat, actuacions en espais naturals i prevenció d’incendis.(veure detall en annex en pdf)
 
En la majoria d’aquestes línies s’ha mantingut l’import en relació al pressupost executat el 2013. Pel que fa al PDR 2007-2013 cal remarcar que fins el tercer trimestre de 2013 es porta executat un 65,5 % del fons FEADER i, tenint en compte la modificació del percentatge de cofinançament  de  la  Unió Europea ja  aprovada  per  a  l’any vinent, es preveu executar el 100 % en els períodes que manquen per al compliment, és a dir el quart trimestre de 2013 i els exercicis 2014 i 2015.
 
 
Fons europeu de pesca (FEP)
 
Dins del projecte de pressupost per a l’exercici de 2014 s’ha fet també una aposta molt important en els ajuts cofinançats per la Unió Europea destinats a la modernització del sector pesquer, amb un import de 3,7 milions d’euros.
 
Aquest projecte incorpora una sèrie d’actuacions les més importants de les quals són les següents:
 
·         Inversions en vaixells pesquers
·         Paralització definitiva d’activitats pesqueres
·         Compensacions socioeconòmiques per a la gestió de la flot
·         Accions col·lectives
·         Desenvolupament sostenible de zones de pesca
·         Foment de l’aqüicultura
·         Transformació i comercialització dels productes de la pesca
 
 
Programa de recerca i innovació en ciència i tecnologia agroalimentària
 
En el projecte de pressupost per a l’exercici 2014 es preveu donar continuïtat als projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica en el sector agroalimentari, bàsicament a través de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
 
 
Programa de promoció del consum i de  l’exportació de productes agraris catalans i de la internacionalització de les empreses
 
Un dels objectius estratègics del departament és la promoció dels productes catalans i la internacionalització de les empreses. Per a dur a terme aquestes actuacions, a banda de determinats ajuts per a les indústries agroalimentàries ja especificats dins del Programa de Desenvolupament Rural, el departament  disposa de dues entitats que  duen  a terme  una
tasca molt important,  la Promotora d’Exportacions Catalanes, S,A (PRODECA) i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). Aquestes dues entitats preveuen un pressupost per al 2014 de 7,0 milions d’euros en el seu conjunt, dels quals 4,3 milions d’euros corresponen a aportacions del DAAM.
 
Finançament a empreses del sector
 
Atès que un dels problemes principals que es troben les empreses és l’accés al mercat financer, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en col·laboració amb l’Institut Català de Finances, s’ha posat a disposició dels sectors econòmics que es troben dins del nostre àmbit competencial una sèrie d’instruments financers:
 
·         D’una banda, ja durant l’any 2013, s’han obert unes línies específiques de finançament a través de l’Institut Català de Finances, adreçades a les empreses del sectors agrari, pesquer, forestal i agroalimentari amb avals d’AVALIS destinats a atendre les necessitats financeres tant per a inversions com per a circulant.
 
·         D’altra banda, en el pressupost de 2014 es preveu novament una línia de préstecs (capítol 8) mitjançant l’Institut Català de Finances per a inversions amb interessos totalment bonificats per un import total de 13 milions d’euros destinats a cobrir necessitats específiques per a inversions en explotacions agrícoles (xarxes antipedres), adequacions d’explotacions ramaderes, modernització del sector pesquer i ampliacions i millores d’indústries agroalimentàries.
 
 
 Infraestructures per al desenvolupament rural i millora d’estructures de regadius
 
Per a l’exercici 2014 es preveu rellançar les inversions destinades al regadiu Segarra-Garrigues, però sempre amb l’acompanyament dels regants que es comprometin a acollir-se al sistema de reg, un cop es vagin executant les infraestructures principals.
 
Per tal d’assegurar el finançament d’aquestes actuacions, el Govern va aprovar, el 30 de juliol de 2013, l’actualització del Pla Economicofinancer de l’empresa Infraestructures de la Generalitat, SAU pel que fa a les inversions en el Segarra-Garrigues.
 
En aquest pla es preveu l’execució i posada en regadiu de 12.137 hectàrees regables en el període 2013-2017, la qual cosa suposa arribar a les 24.195 hectàrees. Per a l’any 2014, les aportacions previstes en el projecte de pressupost per part del Departament d’Agricultura a l’empresa Infraestructures de la Generalitat per a finançar aquesta inversió és de 21,7 milions d’euros. Així mateix, per al 2014 es preveu l’execució d’altres inversions en infraestructures de camins i regadius. En concret, es preveu avançar de forma important en l’execució de les obres de regulació i distribució del regadiu Segrià Sud i en les obres de la xarxa de distribució dels regs de l’entorn de l’embassament de Rialb als termes municipals de Peramola i Bassella a l’Alt Urgell.
 
 
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat. especial èmfasi en la prevenció d’incendis forestals.
 
En el projecte de pressupost per al 2014 es preveu mantenir respecte  el  2013  les  dotacions  destinades  a  la  protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat amb un especial èmfasi en les actuacions destinades a la prevenció d’incendis. Amb aquest objectiu, al marge de les dotacions previstes de suport a les Agrupacions de Defensa Forestal, s’han consignat 5 milions d’euros per a dur a terme inversions directes destinades especialment a la prevenció d’incendis, dins del Programa de Desenvolupament Rural, tal com s’ha indicat anteriorment. Una part molt important d’aquestes actuacions es materialitzaran mitjançant Forestal Catalana, S.A.
 
En l’àmbit forestal, cal destacar especialment el Pla General de Política Forestal per als propers 10 anys que s’està elaborant amb els objectius següents:
 
·         Promoure la gestió activa dels terrenys forestals
·         Recolzar la propietat i la indústria forestal com a principals agents del sector econòmic
·         Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure l’ús dels seus productes
·         Promoure el desenvolupament, la innovació i la transferència tecnològica i la tecnificació dels processos productius del sector forestal
·         Promoure una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la coordinació i la incorporació dels valors econòmics i ambientals forestals en altres planificacions sectorials per a fomentar sinèrgies
 
Per a l’exercici 2014 es mantenen les dotacions destinades a la gestió dels parcs i espais naturals. Dotarem a tots els espais protegits de Catalunya de les eines de planificació i gestió capaces de garantir la conservació de la seva biodiversitat, cercant la màxima implicació dels agents socials que viuen al territori.
 
En aquest àmbit també està en marxa el desenvolupament dels plans de recuperació d’espècies amenaçades i s’està treballant en una normativa de desenvolupament de la llei de protecció dels animals. Així mateix es preveu continuar amb la vigilància, seguretat i reforç de la fauna cinegètica i piscícola per tal de garantir un aprofitament sostenible.
 
 
Sanitat vegetal i animal
 
Es mantenen com a prioritats del departament per al 2014 les actuacions encaminades a vigilar, controlar i preservar la sanitat animal i vegetal en el benentès que tenen una importància cabdal pel seu impacte econòmic i social i per la seva incidència sobre la salut de les persones.
 
Per al 2014 es preveu una dotació de 4,7 milions d’euros en aquest programa, la qual cosa permetrà entre d’altres actuacions sanejar 450.000 caps de bestiar, incrementar un 25% el nombre de controls de camp en l’ús de productes fitosanitaris i expedir 30.000 documents de trasllat d’animals.
 
Un apunt a part mereix en aquest apartat la lluita contra el caragol poma que s’ha introduït al Delta de l’Ebre i en el qual el DAAM porta ja diversos anys de lluita  contra aquesta espècie invasora  i  les dificultats  per a contenir  la seva expansió són molt grans, però s’estan duent a terme actuacions de forma continuada per a frenar-la. “Aquí vull fer notar que no hem rebut el suport necessari de l’Administració General de l’Estat, per la qual cosa hem d’encarar amb molta solitud aquesta problemàtica” ha  lamentat Pelegrí.
           
 
Suport al sector agrari       
 
Al marge de les mesures identificades en el Programa de Desenvolupament Rural i de les que provenen del Primer pilar de la PAC, hi ha una sèrie de mesures previstes al pressupost 2014 destinades especialment a donar suport al sector agrari:
 
·         Ajuts a les explotacions agràries per a cobrir les assegurances. Pel 2014 es manté la dotació de 8,9 milions d’euros.
 
·         Continuen els ajuts per a la bonificació d’interessos de préstecs per a explotacions agràries i els ajuts a la reconversió de l’agricultura i la ramaderia
 
·         Es mantindran en relació al 2013 el manteniment de les aportacions a les organitzacions professionals agràries i a les cambres agràries territorials.
 
 
 
Suport al sector pesquer
 
Al marge de les mesures incloses en el Fons Europeu de Pesca indicat anteriorment i les de finançament a través de l’ICF, hi ha també altres actuacions previstes en aquest àmbit, com són la regulació de l’activitat pesquera i la protecció dels hàbitats marins amb l’objectiu d’ordenar els sectors productius per a orientar-los a les necessitats del mercat, com també altres ajuts per a la modernització de les embarcacions.
 
També es mantenen les aportacions a les confraries de pescadors, com a eines fonamentals per a la cohesió del sector.
 
 

1  

Imatges

moment de la compareixença

moment de la compareixença 1908

1  

Fitxers adjunts

nota ampliada

nota ampliada
DOC | 145

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia