La seguretat dels pacients pediàtrics exigeix un disseny assistencial diferenciat dels adults
 
Com podem reduir riscos i promoure una pràctica clínica més segura?
 
Gairebé 500 professionals sanitaris debaten la seguretat en l’assistència pediàtrica
 
Acte inaugural Jornada Seguretat Pediàtrica
Si bé la majoria d’estudis relatius a la seguretat dels pacients es focalitzen en persones en edat adulta, els infants també són susceptibles de sofrir esdeveniments adversos i necessiten una pràctica assistencial diferent dels adults. L’anàlisi de la situació actual i la difusió de coneixements sobre la matèria ha estat l’objectiu de la jornada que ha tingut lloc avui, organitzada pel Departament de Salut, adreçada tant a professionals sanitaris com a les organitzacions que treballen en aquest àmbit.
 
Un estudi recent, dut a terme en el conjunt de l’Estat espanyol sobre una mostra de 665 històries clíniques de pacients pediàtrics (menors de 16 anys) ingressats en centres hospitalaris, indica que el 3.6% van patir un esdeveniment advers. D’altra banda, de la mateixa manera que en els adults, el tipus d’esdeveniment advers més freqüent és el relacionat amb medicaments.
 
En el marc de la "VII Jornada per a la Seguretat dels Pacients Pediàtrics. Jornada monogràfica de Pediatria" s’han exposat bones pràctiques i diferents accions claus per disminuir el risc d’esdeveniments adversos en aquelles àrees identificades de major risc de l’atenció sanitària en els infants. I, en aquest sentit, s’han celebrat tres taules rodones que han versat sobre Radiologia pediàtrica, UCI pediàtrica i neonatològica, Àrea d’Urgències, transport sanitari, aplicació de sang i administració de medicaments. Una de les qüestions de relleu ha estat evidenciar la necessitat de promoure la Radiologia pediàtrica, com a subespecialitat dintre de la Radiologia, per la gran importància de la prevenció dels excessos de radiació en la població infantil. El nens són més sensibles a les radiacions que les persones adultes, per la qual cosa el fet de ser-ne exposats a edats molt primerenques els pot provocar efectes nocius. De fet, estudis recents vinculen l’ús de la Tomomografia Computaritzada en infants amb un increment del risc de patir leucèmia o tumors cerebrals, quan la dosi de radiació impartida supera determinats valors.
  
Tal i com ha destacat en l’acte inaugural de la Jornada la directora general d’Ordenació i Regulació Sanitàries, Roser Vallès, "la seguretat del pacient, entesa com la dimensió de la qualitat assistencial que cerca reduir i prevenir els riscos associats a l’atenció sanitària, és un aspecte clau dins l’àmbit assistencial inclòs avui en l’agenda de tots els sistemes sanitaris del món, però, a més, la seguretat del pacient pediàtric exigeix un disseny específic i diferenciat del de l’adult".