• Anuncia l’aprovació de cinc projectes de llei i de nombroses iniciatives per fer efectiva aquesta reforma
  • Joana Ortega: “Vull que l’Administració catalana sigui coneguda pels cinc qualificatius de transparent, eficient, professional, capacitada i compromesa”
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha pronunciat aquesta tarda la conferència "L'agenda del Govern per a la reforma de l'Administració", al Fòrum ESADE, amb motiu de la celebració del 10è aniversari del Màster en Direcció Pública (EMPA), del 20è aniversari de l'Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP), i del 30è aniversari del Programa de Gestió Pública d'ESADE.
 
La vicepresidenta ha exposat en aquesta conferència el full de ruta del Govern per a la reforma de l’Administració catalana, una administració que, ha dit, vol que sigui coneguda pels cinc qualificatius de “transparent, eficient, professional, capacitada i compromesa”. També ha explicat que el Govern prepara cinc projectes de llei i diverses iniciatives per fer-ho possible.
 
“Avui estem immersos en un profund canvi conceptual de les administracions”, ha dit Joana Ortega, “un canvi que ha de comportar un salt qualitatiu en la forma que els ciutadans perceben l’administració i la forma en què es relacionen amb les institucions públiques”. En aquest sentit, la vicepresidenta ha explicat que el Govern fa tres anys que treballa per construir i consolidar un nou model de governança i uns models organitzatius que assegurin un conjunt de valors.
 
“Estem parlant de construir una administració més transparent, que faciliti al seus ciutadans l’accés a tota la informació publica, i per tant els faciliti el control i supervisió de les seves activitats, i el retiment de comptes. D’una administració més eficient, que asseguri l’òptima utilització dels recursos públics. Una administració més professional, en la qual quedi garantit que els gestors públics disposen de la preparació professional necessària, i que seran supervisats adequadament. I, finalment, una administració amb més i majors capacitats, més intel·ligent, més preparada per enfrontar els nous reptes de les societats globalitzades, molt interrelacionades i amb importants desafiaments tecnològics i ambientals”.
 
Transparència, rendiment de comptes i accés a la informació
 
La vicepresidenta ha destacat la transparència com un dels principals àmbits en els quals ha d’incidir la reforma. En aquest sentit, Joana Ortega ha dit que el desenvolupament i implementació de les actuacions han d’estar vinculades al principi de transparència. “Sota aquest principi, volem garantir l’accés dels ciutadans a tota la informació sobre l’administració pública i les seves actuacions”, ha assegurat. “Actualment, està en tramitació parlamentària, a partir d’una ponència conjunta, un projecte de llei de transparència. A més, la vicepresidenta ha recordat que el Govern també està impulsant iniciatives com ara el Portal de Transparència.
 
Nou marc normatiu de la funció pública: més flexibilitat i mobilitat
 
Un altre dels àmbits d’actuació és l’eficiència. “Per fer una administració més eficient, cal un nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi majors graus de flexibilitat i faciliti els processos de professionalització i mobilitat”, ha dit. “Ens cal modificar el marc normatiu de la funció pública, i en aquests dies estem iniciant els processos previs de consulta i negociació”.
 
També la simplificació de la tramitació administrativa ha d’incidir en l’augment de l’eficiència. “L’administració electrònica ha de ser una eina fonamental en aquest procés, i per això el Govern ja ha donat un fort impuls a la posada en funcionament de la Finestreta Única”. La vicepresidenta ha explicat que cal aconseguir que els ciutadans puguin iniciar qualsevol tràmit administratiu amb la Generalitat per mitjans electrònics, simplificar els tràmits que afecten l’activitat econòmica i el món local, fomentar els mitjans electrònics en la contractació pública i en el tractament de les factures de proveïdors i revisar el procediment de subvencions. Per a això es preveu disposar dels esborranys redactats el gener del 2014.
 
D’altra banda, la propera aprovació del Projecte de llei d’organització i funcionament de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats, prevista per al segon semestre de 2014, permetrà avançar en la racionalització i simplificació de l’organització departamental de la generalitat i del seu sector públic.
 
Pel que fa al sector públic, la vicepresidenta ha recordat que des del 2011 es du a terme un procés de racionalització i simplificació que ha permès reduir un 21,25% d’entitats fins a la data d’avui, i que preveu que el 31 de desembre d’aquest any s’hagi assolit la reducció d’un 25% d’entitats amb participació majoritària de la Generalitat.
 
En l’àmbit de la professionalitat, la vicepresidenta ha remarcat la necessitat que la gestió de l’ètica en el sector públic de la Generalitat s’estengui de manera àmplia. “Cal aconseguir l'aprovació d’un codi o codis ètics, per a la qual cosa està prevista la constitució pràcticament immediata d’un grup de treball i que l'esborrany del seu contingut pugui estar redactat en el termini màxim de sis mesos des de la seva constitució”, ha assegurat.
 
Professionalització dels càrrecs directius
 
D’altra banda, l’aposta per la professionalitat també ha de portar a l’elaboració de la Llei de la direcció pública professional, “una norma que asseguri la idoneïtat professional i l’adequada supervisió de les persones que, prèvia convocatòria pública, accedeixin a aquests càrrecs directius”, ha explicat Joana Ortega, que ha anunciat que el Govern podria aprovar en els propers tres mesos el projecte de llei.
 
Un dels principals elements que tindrà en compte aquest projecte de llei, ha explicat la vicepresidenta, és la necessitat de crear un espai intermedi entre els àmbits estrictament polítics i els de la funció pública. “Els professionals que desenvolupin les seves tasques en aquest espai intermedi s’han d’ocupar de la direcció i gestió de les polítiques publiques que tinguin assignades. Aquests professionals han de caracteritzar-se tant per la professionalitat tècnica i la confiança que puguin proporcionar en el àmbit polític com, alhora, la capacitat de direcció, de lideratge i de motivació que puguin oferir davant la part funcionarial”.
 
Segons la vicepresidenta, “aquests canvis beneficiarien els ciutadans, que s’asseguren que al capdavant d'una unitat gestora hi ha una persona que ha acreditat la seva competència per exercir com a directiu públic. Així mateix, també es dóna seguretat al directiu professional, perquè si desenvolupa les seves tasques adequadament no es veurà afectat o cessat necessàriament per un canvi derivat del cicle polític-electoral. Finalment, també aconseguim un  benefici addicional mitjançant l’avaluació periòdica d’aquest directiu, normalment anual, cosa que implica a la vegada la revisió del funcionament dels serveis sota la seva responsabilitat”.
 
Gestió del talent
 
Un altre àmbit que cal treballar, ha dit la vicepresidenta, és el de la intel·ligència i l’adaptabilitat i això significa dissenyar i posar en marxa un pla corporatiu d’innovació i talent, que permeti aprofitar, potenciar i reconèixer les capacitats del personal de l’administració.
 
“Un dels factors clau de la capacitat de l’administració per a generar valor públic, és la seva capacitat per utilitzar i gestionar el talent del seu personal. El talent que hi ha a l'administració, que n'hi ha i molt, cal identificar-lo, desenvolupar-lo i reconèixer-lo adequadament”, ha destacat la vicepresidenta. “La gestió del talent i la generació d’entorns de treball que fomentin la creativitat impliquen una sèrie de canvis organitzacionals tant en la gestió dels recursos humans com també en la gestió del coneixement. A més, les noves tecnologies i les conegudes eines 2.0 ofereixen un ampli ventall de recursos que cal aprofitar”, ha assegurat Joana Ortega.
 
Tot aquest nou escenari, ha dit, implica la reprofessionalització de la funció de recursos humans. “Són necessaris nous estils de lideratge i passar de la gestió de subordinats a la gestió d’equips, del control i l’administració del personal al lideratge sobre els col·laboradors, de l’eficiència administrativa, a l’eficàcia en els resultats”.
 
Per aconseguir-ho, la vicepresidenta ha anunciat l’aprovació d’un pla de formació en innovació i la modificació de la Llei de l’escola d’Administració Pública de Catalunya per adaptar els processos de selecció i de provisió de llocs de treball. Pel que fa al calendari, es preveu l’aprovació dels avantprojectes normatius necessaris el juny de 2014.
 
Finalment, la vicepresidenta ha destacat també la necessitat de potenciar els processos de col·laboració entre els àmbits públic i privat. “Hem d'assegurar els estàndards mínims de qualitat, i enfortir les capacitats internes de l’administració per gestionar-los de forma adequada, i ens cal la participació dels ciutadans en el seu seguiment. Per al desenvolupament d’aquesta actuació es comptarà amb la col·laboració del món empresarial i del tercer sector”, ha dit.

1  

Fitxers adjunts

Conferència "L'agenda del Govern per a la reforma de l'Administració"

Conferència "L'agenda del Govern per a la reforma de l'Administració"
PDF | 54