Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pelegrí: "Volem convertir Mas de Melons en centre de referència de les aus estepàries"

El Departament d'Agricultura presenta el Pla de gestió de Mas de Melons, fet amb la col·laboració de Jordi Sargatal

query_builder   16 desembre 2013 16:32

event_note Nota de premsa

Pelegrí: "Volem convertir Mas de Melons en centre de referència de les aus estepàries"

El Departament d'Agricultura presenta el Pla de gestió de Mas de Melons, fet amb la col·laboració de Jordi Sargatal

monent de la presentació
moment de la presentació
 
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegri, acompanyat del director general de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares, i del director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, ha presentat, avui, les principals accions que s’iniciaran durant el 2014 a Mas de Melons, finca de 1300 ha, propietat de la Generalitat, situada en l’àmbit del Segarra Garrigues.
 
En la declaració d’Impacte ambiental del Segarra-Garrigues es preveia una sèrie de mesures compensatòries, entre elles, la gestió d’àmplies superfícies de territori per tal d’obtenir hàbitats en quantitat i qualitat suficient que garantissin la permanència de determinades aus estepàries.
 
El conseller d’Agricultura ha remarcat el “compromís del Govern amb la gestió sostenible del Segarra-Garrigues i per a garantir les millors condicions dels hàbitats inclosos en les zones ZEPA, aplicant un model d’explotació agrícola i ramadera que sigui compatible amb la conservació de les espècies estèpiques protegides”.
 
“Fidel a aquest mandat, el Departament d’Agricultura va encarregar l’any passat un projecte de gestió de la finca que assegurés aquests objectius i que fins i tot anés mes enllà i la convertís, en un futur, en un centre de referència per a l’estudi i observació de les aus estepàries típiques d’aquella zona”, ha assenyalat Pelegrí.
 
En aquest sentit, el Departament va encarregar l’elaboració del Pla a Jordi Sargatal, zoòleg, naturalista i expert de reconeguda trajectòria en els àmbits de les aus i les zones humides, ex director del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà i de la Fundació Territori i Paisatge, i amb una àmplia experiència en temes de gestió ambiental que, un cop analitzat i consensuat amb els tècnics del Departament, n’ha fet avui la seva presentació.
 
El conseller ha posat en valor l’aportació de Jordi Sargatal, que “coneix bé i a fons els conflictes i les oportunitats que es deriven de la gestió de la biodiversitat”, i ha refermat la voluntat del Departament de desenvolupar el Pla amb l’objectiu de fer compatibles les activitats agroambientals que s’hi desenvoluparan amb la preservació dels valors naturals i la biodiversitat de la zona.
 
El projecte es proposa 6 objectius bàsics, establint estratègies i calendaris concrets per a aconseguir cadascun d’ells.
 
Els objectius són:
1-    Conservar i recuperar els hàbitats naturals i pseudo-esteparis
2-    Conservar i recuperar les poblacions d’ocells estèpics protegits o en perill
3-    Definir i aplicar un model d’explotació agrícola i ramadera compatible amb la conservació
4-    Fomentar la coordinació i implicació de totes les entitats i persones implicades
5-    Potenciar les tasques de formació, divulgació i recerca
6-    Potenciar el turisme basat en l’explotació del valors naturals, paisatgístics i culturals de la zona  
 
Aquest pla de treball, que ja s’ha començat a aplicar, ha comportat la revisió dels contractes d’arrendament vigents fins ara, per a fer una nova licitació en la que ja s’explicitava que l’orientació de la finca seria bàsicament produir béns ambientals.
 
El procés de licitació dels 4 lots de la finca de Mas de Melons per a la gestió agroambiental de les hectàrees incloses està ja finalitzat i en procés d’adjudicació definitiva.
 
Aquesta gran extensió es veurà complementada amb la gestió de noves hectàrees que anirà assumint la Generalitat, amb l'objectiu inicial d'assolir 300 ha per any per tal d'anar formant un corredor biològic al llarg de tot l’àmbit d’influència del Segarra-Garrigues, adoptant, en cada cas, les tècniques de gestió més adients en funció de l’espècie a potenciar.
 
Aquesta mesura, ja iniciada també l’any passat, ja està gestionant més de 500 ha.
 
 
Estratègies de gestió a 5 anys vista
 
OBJECTIU 1: Conservar i recuperar els hàbitats naturals i pseudo-esteparis.
 
  1. Generació i/o manteniment d’un mosaic de guarets/erms
Diferenciar, en funció de l’aptitud de l’hàbitat per a la ganga, les parcel·les agrícoles de conreu herbaci de la finca en zones prioritàries i zones no prioritàries Destinar un 50% de la superfície de conreus herbacis de la finca a zones de guaret/erm, generant un mosaic de taques escampat per les zones qualificades com de prioritàries per a la ganga.
 
La mida, característiques del guaret/erm i distribució en el territori s’anirà reajustant en funció dels resultats obtinguts en els censos de seguiment de l’espècie.
 
Les zones ermes proporcionen durant tot l'any (fet especialment important en èpoques en què el cereal està segat o en primeres fases de creixement) amagatalls, cobertura per a la reproducció, i font d'aliment (llavors, invertebrats i petits vertebrats), actuant a la vegada com a reservori de llavors per a la colonització de noves àrees.
 
  1. Conservació d'arbres vells de gran port i plantacions
La majoria d'aus estepàries no utilitzen els cultius llenyosos, bàsicament d’ametllers i oliveres, que es troben a la finca. Com a norma general es tendirà a la minimització dels mateixos, no permetent noves plantacions. En cas d’eliminació d’algun camp d’ametllers i transformació en guaret o conreu herbaci. es mantindrà els arbres vells disposats en els marges dels camins i en els límits dels camps.
 
En les finques existents amb cultius d'olivera o d’ametller, es deixarà que la vegetació ruderal i herbàcia colonitzi la zona assolint un estat tipus "devesa". D'aquesta forma pot ser utilitzada per ocells com el Torlit, a més de generar hàbitat adequat per a la proliferació d'insectes (font d'aliment habitual per a polls de nombroses espècies).
 
A la vall de Matxerri es valorarà la necessitat d’efectuar alguna plantació de reforç, d’exemplars arboris de gran port (pollancres i lledoners) .
 
  1. Control de vegetació existent mitjançant la pastura controlada
En les zones de pastius arbustius es realitzarà el control de vegetació preferentment mitjançant la ramaderia.
 
L'objectiu serà esclarissar la vegetació i limitar el seu creixement tot permetent l'existència de corredors, amagatalls, etc., afavorint les poblacions d'espècies presa (conills, perdius, etcètera) i, en general, augmentant la biodiversitat.
 
Pel que fa als guarets, l’estructura vegetal objectiu serà recobriment de plantes ruderals del 10-40% (tot l’any) i alçades de 20-30 cm.
 
En cas de resultar insuficient el pasturatge per a assolir l’estructura prevista, es valorarà la possibilitat de recórrer també a realitzar alguna sega mecànica o herbicides, sempre abans del 15 d’abril.
 
 
OBJECTIU 2: Conservar i recuperar les poblacions d'ocells estèpics protegits o en perill, així com rapinyaires i d'altres grups d'interès.
 
1.     Realització d'estudis faunístics
Es realitzarà censos anuals específics (censos de primavera i hivern) per a les espècies de Pteròclids en estat crític, que permetin avaluar la situació real de les poblacions locals al llarg del temps, l’evolució d’aquestes i l’efectivitat de les mesures adoptades per a la gestió de guarets/erms i del propi Pla de Gestió.
 
També es realitzarà anualment censos d’altres espècies en estat crític: certs alàudids, esparver cendrós, xoriguer petit, gaig blau sisó....
 
Es proposa, a més, la realització d'un estudi de seguiment de les poblacions de papallones (Butterfly Monitoring System), donat el seu reconegut potencial com a bioindicadors gràcies a la contrastada correlació entre les evolucions de les seves poblacions i l'estat de conservació/degradació dels hàbitats. Cal detallar que a Catalunya, des de 1994, es duu a terme un programa de monitoreig de les poblacions de papallones (Catalan Butterfly Monitoring Scheme, CBMS) a tot el territori català.
 
També s’efectuarà seguiments de l’estat poblacional de les principals espècies cinegètiques (perdiu i conill ) i dels seus predadors.
 
2.    Manteniment o restauració de cabanes de tàpia existents
En general, es potenciarà la restauració i/o manteniment dels masos de tàpia i cabanes existents per tal d'afavorir la reproducció d'espècies com ara el gaig blau, l'òliba, el xoriguer, etc.
 
La finca disposa d'instal·lacions en molt bon estat destinades a aquesta fi, com són la Cabana de la Vall de Matxerri o la Cabana de lo Tancat Vell, on s'ubica diverses caixes nius de variades dimensions destinades a diferents espècies, a més de cartells divulgatius associats. Així mateix, es detecta altres construccions, com el propi Mas de Matxerri (en estat aparentment habitable, no restaurat) o el tancat de pedra seca existent, i en estat ruïnós, ubicat prop de la pista d'Aspa, a uns 500 metres de l'herbassar de Castelldans (Coord. UTM Ed50N 311407;4596353)
 
3.     Manteniment de les torres de nidificació existents en la ZEPA de Mas de Melons-Alfés
Dins de la ZEPA de Mas de Melons-Alfés, hi trobem la torre coneguda com del Pla del Roquís, situada dins de la finca, i les Torres de la Roca de la Guilla i Palmero.
 
Nom
Any construcc.
Muinicipi
Comarca
X
Y
Conreus del voltant
Torre Roca de la Guilla
1998
Artesa de Lleida
Segrià
308703
4599926
Cereal, ametllers,
erms, pineda
repoblació
Torre Pla del Roquís
2005
Castelldans
Garrigues
4597174
4597174
Erms, cereal,
ametllers
Torre Palmero
2005
Artesa de Lleida
Segrià
4598343,0
4598343,0
Cereal, erms
 
4.     Conservació i manteniment dels marges de pedra seca o similar
Es conservarà i preservarà els marges de pedra seca, o similar, existents entre finques, donat que es consideren reservoris estratègics i bàsics de llavors de plantes ruderals, així com refugi per a gran nombre de petits vertebrats i invertebrats.
Representen una font d'aliment alternativa de reconeguda importància per a nombroses espècies d'ocells.
 
5.     Manteniment i millora de les basses i abeuradors existents
S'identifica diversos punts d'aigua utilitzats pels animals salvatges i pel bestiar, com ara les basses de Matxerri o Mas de Melons, o bé la basseta de lo Tancat vell. També hi ha una bassa específica per a Pteròclids, de recent construcció, i petits abeuradors de formigó, que caldrà mantenir en condicions aptes per al seu ús.
- Manteniment de pendents suaus.
- Assegurar la dotació d’aigua.
- Neteja de la vegetació perimetral per tal d’assegurar una bona visibilitat. Aquest condicionant es complirà sempre que les citades basses siguin punt abeurador dels ramats, atès que aquests faran la neteja necessària.
 
6.     Col·locació i manteniment de caixes niu
Es potenciarà la instal·lació de noves caixes niu ubicades sobre les diferents construccions i en arbres de gran port. No s'ha identificat torres elèctriques amb estructura apta per a la instal·lació de caixes niu sobre les mateixes.
Paral·lelament, es portarà a terme un pla de manteniment i reposició de les caixes existents.
S'aprofitarà i potenciarà la presència d'espècies d'ocells tolerants amb l'activitat humana (com ara el xoriguer petit, mussol, òliba) per a potenciar el sentiment conservacionista en el visitant. En aquest sentit, s'instal·larà gran nombre de caixes niu en l'edifici de Mas de Melons.
 
7.     Gestió de poblacions d'espècies invasores, oportunistes i domèstiques, i recuperació d’hàbitats i espècies d’interès
Es realitzarà un seguiment de la presència d’espècies oportunistes, invasores o d’animals domèstics abandonats dins de la finca, i en cas necessari, s’adoptarà accions per al control d’aquests. També s’efectuarà campanyes d’eliminació i/o control d’espècies de la fauna i flora invasora .
 
8.     Gestió de les poblacions d'espècies presa, com conill o perdiu
Avaluar la situació actual de conill i perdiu, i adoptar, si fos necessari, mesures de gestió agrícola que garanteixi el bon estat de les poblacions juntament amb mesures de reforç de la vigilància. En aquest sentit, es valorarà l’adopció de determinades pràctiques de gestió agrícola, la sembra de determinades varietats de cereal, la creació o manteniment de vedrunes (abassegaments irregulars de pedres habitualment utilitzats com a amagatall per conills i altres mamífers).
 
      9.   Limitació dels accessos
Es limitarà l'accés als vials secundaris, permetent només la circulació de persones pels circuits marcats durant les èpoques permeses (fora dels períodes de cria si es considera oportú).
La circulació de vehicles quedarà limitada únicament als itineraris marcats excepte per a les tasques agrícoles i de gestió de l’espai.
 
      10. Reforç de la prohibició de caçar
Actualment el Pla especial dels ENP de la plana de Lleida no permet la cacera a Mas de Melons, llevat d’actuacions excepcionals de control de determinades espècies cinegètiques (senglar, garses...) nocives per a la conservació dels hàbitats i les espècies a protegir. La finca, però, encara manté la figura d’Àrea privada de caça.
Es modificarà el Decret de creació de la Reserva natural parcial per a incorporar la totalitat de la finca propietat de la Generalitat i el precepte de prohibició de la cacera que estableix el Pla especial.
Es reforçarà la vigilància per a garantir el compliment d’aquesta prohibició, es donarà de baixa la figura d’Àrea privada de caça, eliminant-ne la senyalització que caldrà substituir per senyalització perimetral de prohibició de cacera.
 
OBJECTIU 3: Definir i aplicar un model d'explotació agrícola i ramadera compatible amb la conservació.
 
        1. Aplicació de mesures agroambientals compatibles
En el context de la conservació d'aus íntimament vinculades als cicles i tècniques agronòmiques com ara les estepàries, pren un paper crucial l'aplicació de mesures agroambientals orientades a aquesta fi. L’objectiu final seria l’aplicació de tècniques d’agricultura ecològica a la finca.
En aquest sentit, s'aplicarà les següents mesures:
1. S'utilitzarà varietats de cereal de sega tardanes.
2. S'efectuarà la collita a partir de l’1 de juny .
3. Es tallarà el rostoll a una alçada de 10 cm i es mantindrà escampat fins a l'1 de setembre.
4. Creació i manteniment de franges de vegetació natural.
5. Manteniment dels marges i llindars, reservoris bàsics de vegetació ruderal,
d'invertebrats i petits vertebrats.
6. Priorització sobre els sistemes de sembra directa.
7. Regulació estricta de pesticides i fertilitzants minimitzant-ne l’ús i estudiant altres opcions més sostenibles. En qualsevol cas, no es podrà aplicar abans de l'1 de setembre.
 
        2. Gestió ramadera compatible
Es prendrà com a tractament, respectuós amb el medi i amb el desenvolupament de la finca, el pasturatge de guarets i zones ermes, així com del pastiu arbustiu. Paral·lelament, servirà com a element fertilitzant dels camps, a la vegada que vector de vital importància pel que fa a la dispersió de llavors.
L’òrgan gestor establirà les limitacions i restriccions al pasturatge, en aquelles zones i èpoques de l’any en què pugui haver-hi conflicte amb la cria de la ganga.
En l'actualitat, es disposa de dues basses ubicades a les proximitats dels corrals on es tanca el ramat.
Es potenciarà de forma prioritària, dins de les possibilitats en cada cas, espècies autòctones d'oví com les races autòctones catalanes: ripollesa o xisqueta.
 
        3. Promoure una actuació orientada a la gestió mediambiental
La gestió agro-ramadera, eina imprescindible per a la gestió de la finca, anirà indissolublement lligada contractualment a la realització de diferents accions de conservació i manteniment dels hàbitats estèpics i de la finca.
 
OBJECTIU 4: Fomentar la coordinació i implicació de totes les entitats i persones implicades.
 
        1. Creació d'un entorn obert de diàleg i participació
Es crearà un entorn obert disponible per totes les parts implicades en la conservació dels Secans i en concret de la Finca de Mas de Melons. L'esperit del Pla de Gestió pretén convidar a veïns, associacions ecologistes, administracions, amants de la natura, empreses de la zona, etc., a compartir l'espai i les idees, participar en discussions i debats, decisions sobre la finca, etc., dotant al Projecte de l'aire unificador i constructiu amb què s'ha gestat. 
 
OBJECTIU 5: Potenciar les tasques de formació, divulgació.
 
Es promourà activitats de formació i divulgació centralitzades en el Centre d'interpretació de Mas de Melons. Aquestes tindran el format de cursos, tallers, xerrades, exposicions, audiovisuals, tríptics, cartells, sortides guiades, etc., seran orientades tant a escoles de la zona com a turisme familiar o de natura, i aniran enfocades a promoure el patrimoni i valors naturals dels hàbitats pseudoesteparis dels Secans de la Plana de Lleida.
 
 
OBJECTlU 6: Potenciar el turisme basat en I'explotació dels valors naturals, paisatgístics i
culturals de la zona.
 
        1. Infraestructura d'allotjaments i serveis
Es potenciarà el desenvolupament d'una infraestructura d'allotjaments i serveis (restauració,
alimentació, etc.) en els municipis propers, destinada a donar servei al visitants que arribin a la finca i als seus centres d'interpretació associats.
Se suggereix la possibilitat d'habilitar el Mas de Matxerri com a allotjament de turisme rural.
 
        2. Centre d'interpretació i àrees recreatives
L’edifici de Mas de Melons es dotarà de l’oficina tècnica de gestió dels secans de Lleida, del
centre d’interpretació dels secans de Lleida, i del centre de recerca de la RNP.
 
L’oficina tècnica de gestió dels secans de Lleida serà el centre administratiu i de gestió de la
globalitat dels secans de la plana de Lleida.
 
El centre d’interpretació dels secans serà el punt principal d'informació i interpretació dels Secans i les ZEPAs (història, funcions, rutes, serveis, etc.). Serà la porta d'entrada i de recepció dels visitants de la reserva natural parcial de Mas de Melons, vertebrant alhora totes les activitats adreçades al visitant que es desenvoluparan dins la reserva (camps de treball, tallers de natura, visites guiades, excursions, rutes ornitològiques...). Disposarà, a més, d'una oficina d'informació, servei de botiga, d'una zona recreativa, ecomuseu, i serà punt de sortida i trobada de les diverses rutes que s'obriran dins de l'espai natural.
 
Mas de Melons també es dotarà d'una àrea recreativa que doni cobertura als visitants, equipada amb mobiliari i equipaments bàsics (bancs i taules, papereres, serveis higiènics, punt d'aigua, ...), així com arbrat que proporcioni ombra suficient.
 
L’edifici de Mas de Melons també actuarà com a centre de recerca de la RNP. Servirà com a base per a equips d'investigació, equipat amb sales de treball, laboratori bàsic, i amb instal·lacions que facilitin estades d’equips d’investigadors.
 
        3. Programa d'activitats
Es desenvoluparà un Pla d'Activitats orientat a promoure els valors naturalistes, paisatgístics i culturals dels Secans de la Plana de Lleida. Aquest comprendrà activitats variades de caire lúdic i/o divulgatiu orientades a famílies, escoles i amants de la natura en general.
Aquestes podran incloure:
- Xerrades divulgatives sobre el patrimoni geològic, cultural, florístic o faunístic dels Secans.
- Tallers diversos per a escoles o famílies.
- Exposicions temporals o fixes en els centres d'interpretació, amb temàtica variada:
- Fauna i Flora dels Secans.
- Història i sistema de vida tradicional als Secans.
- Sistemes d'agricultura tradicional, regadiu i ecològica.
 -Apicultura al Mas de Melons.
- Elaboració artesanal i ecològica de l'oli.
- Transhumància i ramaderia ovina als Secans.
- Rutes guiades per la finca (diürnes o nocturnes).
- Cursos formatius o relacionats amb la fauna i/o flora dels Secans, els cultius ecològics, etc.
- Campanyes que apropin el treball de camp que els científics estan desenvolupant al Mas, amb activitats com ara jornades d'anellament d'ocells obertes al visitant, exposició dels resultats de les investigacions dutes a terme, etc.
Se suggereix el muntatge d'instal·lacions que apropin el món de la natura al visitant, com ara un formiguer o un rusc amb una paret de cristall que permeti la visió de l'interior, una caixa niu per a xoriguer o cau per a mustèlid amb cristall opac que permeti la visibilitat des d'un costat, una webcam orientada a l'interior d'un niu de xoriguer, etc...
 
Es planteja la possibilitat d'establir relació amb la presa i municipi de l'Albagés, per tal de fomentar actuacions que promoguin la presència d'anàtides i altres espècies d'interès, ampliant el radi d'acció de les visites ornitològiques del Centre.
 
També es planteja la possibilitat d'establir relació amb El Cogul, per tal de fomentar visites a les pintures rupestres ubicades en aquest municipi.
 
        4. Difusió de l'ús públic de la finca
Amb l'objectiu de fomentar la difusió del Pla de Gestió i dels seus resultats, es realitzarà les següents tasques:
- Creació d'una pagina web de Mas de Melons, amb explicació del programa, activitats, descripció del medi, etc.
- Disseny i edició de tríptics i cartells informatius que es repartiran per diferents
administracions (ajuntaments, diputació, Medi Natural, etc.) i entitats.
 
        5. Xarxa de camins
Caldrà definir i habilitar una xarxa de camins que permeti conèixer i interpretar el patrimoni natural i paisatgístic de la finca, amb el doble objectiu de mostrar els punts d'interès al visitant, i a la vegada canalitzar el volum de visitants cap a zones concretes preservant àrees sense pertorbacions.
Els camins estaran pensats per a fer rutes no motoritzades (a peu, bicicleta, o a cavall).
S’establirà restriccions d’accés a determinats camins en èpoques de cria.
 
        6. Senyalització i col·locació de plafons informatius
La xarxa de camins anirà acompanyada per un sistema de senyalització i plafons indicadors amb informació variada: divulgativa, mapes de la finca, indicadors de serveis i localitzacions concretes, distàncies, etc.
 
       7. Servei de lloguer de bicicletes o cavalls
Es prestarà el servei de lloguer de bicicletes i cavalls per tal de possibilitar al visitant realitzar els itineraris en bicicleta o a cavall.
 
        8. Venda d'articles
Associat al Centre d'interpretació, existirà un punt de venda d'articles de record, samarretes amb dissenys associats a la finca, fotografies de fauna, etc. Així mateix, es podrà oferir productes ecològics produïts en la mateixa finca, com mostres d'oli, formatge, mel, etc.
 
Calendari
 
El Pla, que s’iniciarà a primers de 2014 a la Finca Mas de Melons (Castelldans), té una previsió de desenvolupament a 5 anys vista, moment en què s’actualitzarà a partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts, la nova situació, els mitjans i recursos disponibles, els objectius a assolir i, finalment, la definició de les noves estratègies d'actuació a dur a terme durant el següent lustre.
 
En aquesta primera fase, el Pla, que tindrà una dotació pressupostària de 450.000 euros, se centrarà essencialment en el desenvolupament i manteniment de les actuacions considerades de prioritat molt alta:
 
Prioritat molt alta:
·         Generació de mosaic de guaret/erms
·         Manteniment de zones de guarets/erms i pastius
·         Estudis de seguiment faunístics
·         Modificació del Decret de creació de RNP i eliminació de l’àrea privada de caça de Mas de Melons
·         Gestió i difusió de I'ús agro-ramader de la finca
·         Recuperació i adequació del Mas de Melons
 
Prioritat alta:
 
·         Recuperació i maneig d’espècies de la fauna salvatge, flora i hàbitat d’interès
·         Restauració de cabanes de tàpia i murs de pedra seca
·         Manteniment de torres de nidificació i col·locació de caixes niu
·         Manteniment de les basses i abeuradors existents
·         Control d’espècies invasores, oportunistes i domèstiques
·         Establiment i manteniment de la  xarxa de camins i limitació d’accessos
·         Difusió de l’ús públic de l’espai natural
·         Vigilància, suport a la gestió i suport al Pla Tècnic

1  

Imatges

moment de l 'acte

moment de l 'acte 1911

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia