• El conseller de Justícia ha presentat aquest matí al Parlament el Projecte de llei de modificació del llibre V del Codi civil de Catalunya relatiu als drets reals i destaca la “bona predisposició dels grups parlamentaris per tirar endavant aquesta iniciativa legislativa”, que inicia el seu tràmit parlamentari sense esmenes a la totalitat
  • L’objectiu d’aquest text és posar al dia questions relatives a la propietat horitzontal com ara la delegació del vot i la representació o aclariment de la sol·licitud de supressió de barreres arquitectòniques
  • El nou text actualitza, entre d’altres, les notificacions de les convocatòries i els acords -amb la introducció de mitjans telemàtics que facilitaran la gestió i el funcionament de les comunitats de propietaris-, elimina la segona convocatòria i potencia l’arbitratge
 
 
 
 
El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha afirmat avui, en la presentació al Parlament del Projecte de llei de modificació del llibre V del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que la nova regulació de la propietat horitzontal pretén ser una “eina que serveixi perquè les comunitats de propietaris siguin més àgils, per donar solucions als conflictes entre veïns –millorant la seva administració– i permetre als operadors jurídics disposar de millors instruments per aplicar”.  
 
Germà Gordó ha assegurat que “amb aquesta modificació s’evitaran conflictes d’interpretació en l’àmbit de les comunitats de propietaris, com ara la delegació de vot i la representació o l’aclariment de la sol·licitud de supressió de barreres arquitectòniques”.  
 
Tanmateix, el titular de Justícia ha destacat que aquesta modificació legislativa “afavoreix la resolució extrajudicial dels conflictes sorgits, fent menció explícita a l’arbitratge, i s'aclareixen dubtes interpretatius en relació amb el règim i terminis d'impugnació dels acords comunitaris”.
 
Gordó ha agraït la “bona predisposició dels grups parlamentaris per tirar endavant aquesta iniciativa legislativa”, que inicia el seu tràmit parlamentari sense esmenes a la totalitat.
 
Principals modificacions
 
L’aprovació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, l’any 2006, va representar un pas molt important en el camí iniciat cap a l’elaboració d’un codi civil català, ja que va ser el segon llibre que es va aprovar. Al llarg d’aquests set anys s’han detectat regulacions difícils de dur a la pràctica. A l’inici de l’anterior legislatura, el Parlament de Catalunya va instar el Govern a reformar aquests preceptes inclosos en el capítol III del títol V del llibre cinquè, per posar-lo al dia i adaptar-lo a les necessitats actuals.
 
El Govern, a través del diàleg amb els diferents col·legis professionals, advocats, administradors de finques, notaris i tots els operadors jurídics i experts en la matèria, va recollir les aportacions necessàries per superar aquestes deficiències i disfuncions, basades en l’aplicació diària de la legislació i en els problemes que suscita en el seu treball quotidià.
 
El nou text actualitza qüestions relatives a la propietat horitzontal, com ara la delegació del vot i la representació o aclariment de la sol·licitud de supressió de barreres arquitectòniques. 
 
També es posen al dia aspectes com ara les notificacions de les convocatòries i els acords -amb la introducció de mitjans telemàtics que facilitaran la gestió i el funcionament de les comunitats de propietaris-, s’elimina la segona convocatòria i es potencia l’arbitratge