La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, es va reunir ahir amb el Síndic d’Aran, Carlos Barrera, per signar l’Acord de Finançament entre la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran per a l’any 2013 per un import total de 21.728.236 euros. Durant la signatura, van estar acompanyats del secretari general de Governació, Lluís Bertran, i el vicesíndic primer, Luis Carlos Gordillo.
La vicepresidenta, Joana Ortega, i el síndic d'Aran, Carlos Barrera, després de la signatura de l'Acord de Finançament del Conselh Generau d'Aran
El finançament del Conselh ha estat garantit durant aquest any mitjançant l’avançament de bestretes successives fins a la formalització final d’aquest Acord que es podrà prorrogar anualment mitjançant una addenda.
 
L’Acord signat també reconeix l’existència, en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya, d’altres consignacions pressupostàries a favor del Conselh Generau d’Aran, com a conseqüència de previsions legals específiques, de la subscripció de contractes-programa i convenis de col·laboració i de l’impuls per part de la Generalitat d’accions singulars de foment.
 
El seguiment i l’avaluació d’aquest Acord resten encomanats a la Ponència permanent de treball en matèria de traspassos i convenis creada en el si de la Comissió Govern de la Generalitat - Conselh Generau d’Aran.
 
Finançament i accions de suport
 
La signatura de l’acord de finançament entre la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran per a l’any 2013 té el seu fonament en el règim especial de l’Aran, regulat a la Llei 16/1990 de 13 de juliol, que actualment és objecte de revisió i modificació.
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals té el compromís de donar el màxim suport jurídic i tècnic a la Ponència conjunta del Parlament per a l’elaboració de la Proposició de llei sobre el règim especial de l’Aran, constituïda en compliment de la Moció sobre l’exercici de  l’autogovern del poble aranès, aprovada pel Ple del Parlament el 23 de maig de 2013. Aquesta llei, que  té el caràcter de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut, constitueix, per al Govern, una actuació prioritària d’aquesta legislatura
 
Al llarg de 2013, el Govern també ha aprovat una transferència interdepartamental del fons de contingència al Departament de Governació i Relacions Institucionals per atendre el finançament les actuacions d’emergència arran de les pluges torrencials del 18 de juny que van registrar una especial incidència a l’Aran. La distribució d’aquests fons es va dur a terme de manera urgent amb bestreta del 100%, prèvia sol·licitud dels ens locals afectats.

2  

Imatges

La vicepresidenta amb el síndic d'Aran

La vicepresidenta amb el síndic d'Aran 1395

La vicepresidenta i el síndic d'Aran durant la signatura, acompanyats del secretari general de Governació i el vicesíndic primer

La vicepresidenta i el síndic d'Aran durant la signatura, acompanyats del secretari general de Governació i el vicesíndic primer 3328