Polítiques Digitals

El Govern impulsa mesures de flexibilitat horària i de conciliació de la vida laboral i familiar per al 2014

query_builder   30 desembre 2013 16:24

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa mesures de flexibilitat horària i de conciliació de la vida laboral i familiar per al 2014

La Secretaria d’Administració i Funció Pública, a més de les mesures de flexibilitat horària, habilitarà un dia addicional de permís per assumptes personals i ampliarà fins a set els dies de vacances que es podran gaudir de manera aïllada i independent durant tot l’any

 
La Secretaria d’Administració i Funció Pública ha impulsat la implantació d’un seguit de mesures de flexibilitat horària i de conciliació de la vida laboral i familiar d’aplicació al personal del seu àmbit competencial (personal funcionari i interí d’administració i tècnic i personal laboral).
 
L’absència d’acord amb els representants sindicals en el marc de la Mesa General de Negociació dels empleats Públics de l’Administració de la Generalitat implica que algunes de les mesures ara impulsades no puguin aplicar-se amb data d’entrada en vigor a 1 de gener de 2014 com havia proposat l’Administració. Concretament, la manca d’acord impedeix l’aplicació immediata de les mesures de flexibilització de la jornada i de flexibilitat horària recuperable i les referides a les tardes anteriors a les festes locals i de Reis a les vacances.
 
Aquestes són les mesures aprovades, algunes de les quals afecten el règim de jornada i els horaris.
 
Tardes anteriors a les dues festes locals i a la festivitat de Reis
 
Les tardes no recuperables anteriors a les dues festes locals i a la festivitat de Reis poden gaudir-se durant tot l’any i amb els mateixos criteris de gaudiment que el permís per assumptes personals.
 
Ampliació dels dies de vacances que poden gaudir-se aïlladament
 
S’amplien a set dies, els dies de vacances que podran gaudir-se de manera independent i aïllada durant tot l’any natural, sempre d’acord amb les necessitats dels serveis.
 
Durada mínima de la llicència per assumptes propis sense retribució 
 
La durada mínima de la llicència per assumptes propis sense retribució s’estableix en un dia.
 
Mesures de flexibilització de la jornada
 
Tenint en compte que l’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada del personal de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, el temps restant de jornada diària, 2 hores i 30 minuts, podrà ser objecte de recuperació en còmput setmanal, supeditat a les necessitats del servei.
 
D’altra banda, s’amplien els supòsits de flexibilitat horària establerts en els casos següents:
 
·         Fins a trenta minuts després de l’inici de l’horari de permanència obligada, per als empleats que tinguin al seu càrrec un familiar, fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb discapacitat legalment reconeguda.
 
·         Fins a una hora diària després de l’inici de l’horari de permanència obligada, per als empleats que tinguin la condició legal de discapacitat.
 
Flexibilitat horària recuperable
 
S’estableixen 25 hores anuals de flexibilitat horària recuperable per assumptes personals sense justificació i supeditades a les necessitats dels servei. Aquestes hores es gaudiran amb els mateixos criteris que el permís per assumptes personals i s’hauran de recuperar, d’acord amb les necessitats dels serveis, dins els quatre mesos següents al seu gaudiment i, com a màxim, fins el 15 de gener de l’any següent.
 
Interpretació del permís per cura de fill amb càncer o altre malaltia greu
 
En el supòsit de fills amb càncer o altra malaltia greu, la continuació del tractament o la cura del menor després de l’alta hospitalària tindrà la consideració d’ingrés hospitalari.
 
Compensació d’un dia festiu de l’any 2014 que coincideix amb dissabte 
 
Es podrà gaudir d’un dia de permís retribuït i no recuperable que compensa el fet que l’1 de novembre de 2014 coincideix en dissabte.
 
Pròrroga de la data màxima de gaudiment dels dies d’assumptes personals corresponents a l’any 2013
 
Els dies d’assumptes personals de l’any 2013 es podran gaudir fins al 30 d’abril de 2014.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia