Direcció General de Comunicació

#48

Balanç 2013. Projectes 2014

query_builder   9 gener 2014 20:12

event_note Nota de premsa

#48

Balanç 2013. Projectes 2014

Valoració de l'acció de Govern 2013 i principals projectes per al 2014

Infografia
 
El passat dimarts el president de la Generalitat, Artur Mas, va afirmar que “s’està produint un canvi de rasant al nostre país en positiu”. El president va situar aquest canvi en el camp de l’economia i la creació d’ocupació, les polítiques públiques lligades a l’estat del benestar, la millora de la qualitat democràtica del país i la transparència, així com la celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya.

El president va fer aquestes declaracions durant la seva primera compareixença del 2014 on va aprofitar per fer balanç del 2013 i apuntar els principals projectes que marcaran el 2014. Tal i com va comentar el president Mas, el 2013 és el primer any que es tanca amb reducció de l’atur des de 2006. A més a més, s’han presentat els pressupostos amb major accent social dels darrers 10 anys. Durant el 2013 també s’han aplicat noves mesures per convertir la Generalitat en l’administració més transparent de l’Estat i s’ha aconseguit un gran acord, per ampli consens, sobre pregunta, data i procediment per a la consulta.
 
Pel que fa als principals projectes per l’any 2014, el president va situar la celebració de la consulta el proper 9 de novembre i la creació neta d’ocupació, així com continuar amb la ofensiva a favor de l’èxit escolar i amb l’impuls a la Formació Professional i garantir que la Generalitat sigui l’administració més transparent de l’Estat. Pel que fa a les polítiques socials, aprovar el pla de lluita contra la pobresa, el d’accessibilitat, el pla interdepartamental de salut pública, el pla estratègic de seguretat viària, el pla per al dret a l’habitatge, el pla nacional de cultura i impulsar el pla integral de salut mental, són alguns dels principals objectius que es fixa el Govern per l’any que acaba de començar. A més a més, consolidar la reforma de l’administració de la Generalitat i presentar el projecte de llei de la ciència o aprovar l’estratègia catalana d’innovació en el marc europeu (RIS3, Europa Creativa) són altres dels objectius de l’executiu.
 
 
BALANÇ 2013 i PRINCIPALS PROJECTES PER AL 2014
 
 
1.    Reactivació econòmica i creació d’ocupació
 
Tot i la necessària prudència hi ha indicadors que ens comencen a mostrar que el pitjor de la recessió econòmica pot haver passat i la ciutadania dóna signes de major confiança en el futur de la situació econòmica.
 
Balanç 2013
 • En el tercer trimestre de 2013 l’economia catalana recupera el creixement positiu en termes intertrimestrals (del 0,2% del PIB). És el primer creixement del PIB català en els darrers nou trimestres, donat per la continuïtat dels bons resultats de la demanda externa i la moderació de la caiguda de la demanda interna.
 • Evolució positiva de les xifres d’atur. El 2013 es redueix l’atur per primer cop des de l’any 2006. L’atur cau el 2013 un 3,4% (22.084 persones).
 • El mes de desembre ha estat el sisè mes seguit de reducció de l’atur en termes interanuals i amb una reducció creixent, des del 0,7% del juliol (4.363 persones) fins al 3,4% del desembre (22.084 persones).
 • Un pes creixent del sector exterior en l’economia catalana:
 • Creixement de les exportacions: Les exportacions en el període gener-octubre 2013 van pujar fins a 49.292,7 M€, significant un creixement del 0,9% respecte l’any anterior, que va ser l’any amb una xifra més alta d’exportacions. Les exportacions catalanes signifiquen un 25% de les exportacions de tot l’Estat.
 • Millora en la captació d’inversió estrangera: La inversió bruta estrangera productiva a Catalunya ha crescut fins un 69,7% en el període gener-setembre 2013 respecte el mateix període de l’any anterior, fins assolir un volum total de 2.258,5 M€. Aquestes dades signifiquen que el 21,8% de la inversió estrangera productiva a l’Estat es produeix a Catalunya.
 • El millor any del turisme a Catalunya:
  • 14,8 milions de turistes estrangers en el període gener-novembre 2013 (un 7,4% més que l’any anterior).
  • Increment del 13,5% de la despesa total acumulada fins a novembre 2013 (13.404M€).
  • Turisme de major qualitat que incrementa en un 5,5% la despesa mitjana per turista.
 • Constitució del clúster de l’automoció i del clúster de l’audiovisual en el marc d’una nova política industrial d’impuls als sectors prioritaris de l’economia catalana.
 • S’ha ampliat l’oferta en estudis post-obligatoris i impulsat la implantació de l'FP dual: L’ampliació de l’oferta ha suposat un increment de 3.875 places respecte el curs anterior i de 9.009 en relació al 2011-2012. La implantació de la FP dual ha permès als alumnes alternar la formació al centre amb formació i treball a l'empresa. En el darrer curs 2.116 alumnes han accedit a aquest tipus de formació.
 • S’ha desbloquejat la construcció del Corredor Mediterrani: els accessos al Port (cofinançats pel Port de BCN) utilitzaran les vies de FGC i la connexió amb ample europeu del Port de Tarragona serà una realitat el 2015. Ara el Parlament Europeu ha elegit el Corredor del Mediterrani com un dels projectes estratègics de la UE.
 • Solidesa de les polítiques d’innovació i recerca:
  • Catalunya ha rebut en fons europeus 870M€ durant el 7è programa marc (2007-2013) front els 221M€ del 6è programa marc (2000-2007).
  •  Amb l’1,5% de la població europea, Catalunya publica vora el 3% dels articles i obté el 3% dels ajuts del European Research Council i més del 2% dels fons competitius del programa marc europeu.
  • El Govern destina més de 10 M€ per estimular la transferència tecnològica a les empreses. Els receptors són 6 centres tecnològics de la xarxa TECNIO: ASCAMM, Barcelona Digital Centre tecnològic, Barcelona Media, CTM Manresa centre Tecnològic, CETEMMSA i Leitat.
 • Assoliment d’un acord històric en relació al preu de l'aigua i finançament del sistema Segarra-Garrigues, que permetrà posar en marxa 20.000ha noves el 2017 (del 2010 al 2013, s’ha passat de 800ha a 5.000ha). També s’ha aconseguit un acord per la construcció de l’embassament de l’Albagés, que amb una capacitat de 80hm3 permetrà posar en reg més de 8.000 ha.
 
Projectes 2014
 • L’any 2014 ha de ser el primer any de creació neta d’ocupació des de l’inici de la crisi.
 • Consolidació de la projecció internacional de l’economia catalana (Lideratge de la Fira de Barcelona al sud d’Europa, promoció d’esdeveniments de referència internacional, nous centres de promoció de negocis, suport PIMES).
 • Es potenciarà la política industrial de base sectorial per la via del programa de clústers i, en el marc de l’aplicació a Catalunya del RIS3, estratègia d’especialització intel·ligent europea pel que fa la recerca i la innovació, es canalitzaran actuacions de suport a la indústria, en els àmbits d’innovació, d’internacionalització i d’emprenedoria.
 • Aprovar la llei d’ocupació de Catalunya (polítiques actives, SOC).
 • Augmentar els recursos destinats a polítiques actives d’ocupació per a joves de 16 a 30 anys en el marc de  les polítiques europees de garantia juvenil.
 • Aprovar una nova llei de la Formació Professional.
 • Treballar per donar continuïtat al tram de la L9 que permeti la connexió de l’aeroport amb la zona universitària a l’any 2016.
 • L’ampliació de les línies de FGC de Terrassa i Sabadell continua avançant per a la seva posada en servei el 2015 i el 2017 respectivament.
 • Un marc regulador mes simple al servei de l’activitat productiva:
  • La implantació de la Finestreta Única Empresarial avança amb l'eliminació de 54 tràmits administratius, la millora de 135 i la integració de 73 més en el darrer any.
  • Simplificació de les regulacions sectorials en tots els àmbits de l’administració a Catalunya.
  • Implantar el test de PIMES per a tota nova regulació.
 • Increment de les polítiques d’innovació i recerca per a consolidar la reactivació de l’economia. Amb la nova dotació de fons europeus Horitzó 2020 per al període 2014-2020 Catalunya té com a objectiu doblar la captació de fons del darrer programa marc i situar-se en uns 1.600M€.
 • Donar continuïtat en els anys 2014 i 2015 al Programa de Desenvolupament Rural  com a element de suport al sector agrícola, ramader, agroalimentari, pesquer i del medi natural. (Dotació prevista: 48,5 M€)
 • Potenciació de l’Institut Català de Finances (ICF): Incrementar la dotació de crèdit públic, fins arribar als 680M€, (500 M€ el 2013) amb l’objectiu de facilitar l’accés del finançament a més de 1.300 empreses. 650M€ per a préstecs i avals i 30M€ en capital risc i préstecs participatius. Suposa un increment del 20% respecte al 2013.  En paral·lel, es consolidaran i potenciaran les sinergies entre l’ICF i Avalis, mitjançant la concessió d’avals. I per últim, es continuarà treballant per transformar, adaptar i homologar l’CF perquè pugui operar com a entitat de crèdit en el marc de la unió bancària europea.
 
 
2.    Sostenibilitat de les finances públiques i garantia de la cohesió social
 
- El Govern ha estabilitzat les finances públiques de la Generalitat, que tenien uns nivells de dèficit molt elevats, i ho ha fet en un context de greu recessió econòmica i havent de reduir molt significativament els pressupostos públics com a conseqüència de les directrius europees i de la deslleialtat del govern de l’Estat.
- L’estabilització de les finances públiques s’ha fet sense accés als mercats financers ni al crèdit exterior, assumint un injust repartiment per part de l’Estat dels objectius de dèficit i amb un elevat nivell de dèficit fiscal.
- L’objectiu del Govern ha estat el d’endreçar amb rigor una difícil situació heretada, amb la voluntat de generar una major austeritat en la despesa pública sense llastrar el creixement econòmic, una reducció de les estructures de l’administració sense fer perdre eficàcia i una major simplificació administrativa per facilitar el funcionament ordinari i diari de ciutadans i empreses.
- S’ha preservat en tot moment els fonaments de l’Estat del Benestar, augmentant els percentatges destinats a polítiques socials i garantint el valor que suposa la cohesió social al nostre país.
 
Balanç 2013
 • Major sanejament de les finances públiques de Catalunya: El dèficit ha passat d’un 4,57% del PIB en el tancament de 2010 al 2,23% al tancament de 2012, amb una política d’ajustament que s’ha vist intensificada el 2013.
 • Darrer any de l’obligada política de noves retallades.
 • Es continua la simplificació i racionalització del sector públic: Des de desembre de 2010 s’ha reduït el nombre d’entitats un 25,64%, passant de 273 a 203. Amb l’aprovació de la llei de mesures (gener 2014) la reducció arribarà al 28,21%, passant a 196 entitats.
 • Ensenyament: reducció de l’abandonament i del fracàs escolar.
  • Amb un increment significatiu del nombre d’alumnes s’ha incrementat el percentatge de graduats d’ESO i d’alumnes que finalitzen els batxillerats .
  • S’ha reduït l’abandonament escolar, que ha passat del 33,2% el 2008 fins el 24% l’any 2012.
  • Es redueix el fracàs escolar, passant d’un 81,8% d’alumnes graduats d’ESO al curs 2009-10 a un 86,5% al curs 2012-13.
  • S’ha aprovat el Pla Plurilingüe per garantir el domini d’una llengua estrangera al final de l’ensenyament obligatori. S’ha posat en marxa un programa pilot en llengua estrangera a 50 centres amb alumnat de primària, ESO, batxillerat i FP. El curs 2013-14, 1.400 centres imparteixen continguts curriculars en anglès.
 • Universitats: S’incrementa el nombre d’alumnes matriculats a les universitats catalanes. Aquest curs el nombre de matriculacions puja per sobre del 5% respecte al curs anterior.
  • Nou model de preus públics en funció de la renda familiar i programa de Beques Equitat, que ha permès finançar els estudis a més de 30 mil estudiants. Aquest curs 2013-14, a més, s’han incrementat els llindars de renda per donar cabuda encara a més estudiants.
 • Habitatge: l’Agència Catalana d’Habitatge i la xarxa d’Ofideute, han donat suport a 32.000 famílies que no podien pagar el lloguer o la hipoteca durant el 2013. També s’ha posat a disposició d’entitats socials pisos de l’Agència Catalana de l’Habitatge i a través del servei de mediació Ofideute s’ha aconseguit evitar prop de 2.000 desnonaments. Un 30% més que l’any passat.
 • Salut: Es mantenen els bons resultats estàndards en polítiques de salut i es garanteix l’atenció a tots els ciutadans malgrat el RDL 16/2012 de l’Estat.
 • S’ha reduït al 2013 respecte al 2012 el temps d’espera dels pacients d’intervenció quirúrgica de 4,61 a 4,47 mesos i el de pacients intervinguts de 6,20 a 5,45 mesos.
 • En el balanç de l’Atenció Mèdica i Sanitària Pública a Catalunya vinculat al desplegament del Pla de Salut (PdS) de Catalunya s’han incrementat el nombre de visites a domicili realitzades pels EAP i pels serveis d’atenció continuada, ha millorat el temps dels trasllats urgents en ambulància i s’ha mantingut els índex de satisfacció i fidelitat dels usuaris, que es situen per sobre del 8.
 • El programa de prevenció i atenció a la cronicitat ha permès reduir la taxa de reingressos hospitalaris per insuficiència cardíaca crònica i per malaltia pulmonar obstructiva.
 • Aprovació d’un pla llargament demanat per famílies, pacients i professionals per millorar la coordinació entre els serveis sanitaris i els serveis sociosanitaris, que permetrà donar millor atenció mèdica i social, a través d’una manera diferent de fer les coses des de l’administració i els centres.
 • Benestar:
  • Signatura del pacte per la infància a Catalunya: un conjunt de 70 institucions, entre entitats, forces polítiques, agents econòmics i socials i el Govern van signar aquest acord històric. Aquest document de compromís cap als infants i adolescents, que ha estat reconegut per les institucions europees, implica actuacions concretes en matèria de prevenció, protecció i promoció de la infància.
  • Esforç per mantenir els serveis de la Llei de dependència malgrat els incompliments de l’Estat. La llei estableix que el finançament per part de l’Estat i la Generalitat sigui com a mínim a parts iguals, però actualment l’Estat només aporta el 20% del finançament públic fet que obliga a la Generalitat a redoblar esforços per poder mantenir l’atenció a les persones en situació de dependència, passant de 544 milions l’any 2009 als 929 milions del 2012.
 • Seguretat: S’ha reduït el nombre de víctimes d’accidents de trànsit respecte a l’any anterior en un 13,4%, essent la xifra més baixa dels darrers 6 anys.
 • Internacionalització de la cultura catalana: presència al Saló del Llibre de París 2013, Biennal d’Art i d’Arquitectura de Venècia (entre els pavellons més recomanats). Expectació generada pels artistes catalans: Dalí: 2a exposició més visitada en la història del Pompidou; Miró: 6a exposició (de 57) més visitada des de l’obertura de la Tate Modern i una de les exposicions més populars dels darrers anys a la National Gallery of Art de Washington.
 • Bones xifres de l’ús del català: més de 400.000 persones, que no ho feien, han passat a utilitzar el català com a llengua habitual.
 • Xarxa de biblioteques: La xarxa de biblioteques ha tingut 25 milions d’usuaris i s’han obert 9 noves biblioteques.
 
Projectes 2014
 • Es posa fi en els pressupostos 2014 a les noves retallades i a la disminució de la despesa pública, per tal de garantir les polítiques essencials de l’Estat del Benestar. Això comporta l’entrada en vigor de noves figures tributàries i la potenciació de polítiques d’optimització d’actius per tal de complir amb els nivells de dèficit imposats per l’Estat. En el moment en que es consolidi el creixement econòmic s’aplicarà la reversibilitat d’aquestes mesures (revisar la pressió impositiva i recuperar determinats nivells de despesa pública en polítiques socials i en inversió productiva).
 • Suport al món local:
  • Defensa de l’autonomia local i del model col·laboratiu català davant la normativa espanyola.
  • Projecte de Governs locals (en tràmit parlamentari).
  • Avantprojecte de llei d’Hisendes locals (aprovació per part del Govern el 2014).
  • Recuperació de la dotació del Fons de Cooperació Local.
  • Col·laboració interadministrativa per afrontar les necessitats bàsiques de les famílies.
 • Ensenyament:
  • Continuar el desenvolupament del Pla per a la reducció de l’abandonament escolar i l’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar.
  • Desenvolupar el projecte lingüístic plurilingüe. L’objectiu és aconseguir que, l’any 2018, l’alumnat en acabar l’ESO sigui competent en llengua catalana, en llengua castellana i, com a mínim, en una llengua estrangera.
  • Beques menjador i transport. S’han incrementat els recursos destinats a les beques menjador, amb una previsió de 34 milions d'euros per al curs 2013-2014 per tal de garantir que tots els alumnes amb privació alimentària tindran beca.
  • Increment de l’oferta de formació post-obligatòria.
  • Manteniment del model educatiu català ratificat per la LEC.
 • Habitatge:
  • Les ajudes del Pla del Dret a l’Habitatge s’incrementaran de 51 a 56,65M€. Unes 30.000 famílies es veuran anualment beneficiades per aquest pla.
 • Salut:
  • Es crea l’observatori per analitzar els efectes de la crisi en la salut de la població, que posarà atenció preferent en la població en situació de vulnerabilitat que estiguin rebent els efectes de la crisi econòmica amb major intensitat.
  • Aprovació del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) de Catalunya, que ha de ser l’eina bàsica per desenvolupar les accions de salut pública a Catalunya amb l’objectiu de mobilitzar i responsabilitzar els diversos àmbits del govern per a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties.
  • Continuar amb reformes assistencials vinculades al Pla de Salut que permetin millorar la resolució dels problemes de salut, disminuir les llistes d’espera en base a criteris clínics i promoure eficiències internes que permetin restituir progressivament les condicions laborals dels professionals.
  • Invertir eficientment en la recerca d’excel·lència i innovació en Salut i avaluar l’impacte social dels seus resultats. Potenciar la Catalunya Bio-Regió, que és el clúster de les ciències de la vida de Catalunya, que els últims anys s'ha consolidat com un dels grans pols biotecnològics estatals, amb el 20% de les empreses, i ha refermat el seu model d'èxit i competitivitat.
  • Impuls del pla integral de salut mental.
 • Polítiques socials:
  • Increment dels recursos destinats a la Renda Mínima d’Inserció, que passaran de 130 a 173M€ per arribar a més de 28.000 persones.
  • Aprovació del pla de lluita contra la pobresa.
  • Llei d’accessibilitat: Aquest text vol aconseguir una societat més inclusiva, que garanteixi l’autonomia i la igualtat d’oportunitats, especialment per al mig milió de catalans i catalanes amb discapacitat reconeguda. En aquest moment la Llei d’accessibilitat es troba en tràmit parlamentari.
  • Llei del voluntariat: El Govern ha aprovat el projecte de llei del voluntariat. Aquesta llei  esdevé una proposta per reforçar el model català del voluntariat i atorgar-li màxim reconeixement i valoració social.
  • Plans de concertació en els àmbits de la salut mental, en discapacitats i per a gent gran.
 • Seguretat:
  • Implantació del pla d’actuacions contra la violència urbana.
  • Presentar el projecte de llei d’espectacles.
  • Aprovació del pla estratègic de seguretat viària 2014-2020.
  • S’iniciarà al 2014 el procés per a la implantació de la targeta T-Mobilitat, que finalitzarà abans d’acabar la legislatura. Una revolució tecnològica i en la relació entre transport i usuari.
 • Cultura:
  • Llei de grans equipaments: un document de bases per a una possible futura Llei de mecenatge i la redacció de les bases per al Centre Nacional de Fotografia.
  • Suport a les empreses culturals: Increment d’un 3% de les subvencions a la cultura viva, 20 M€, i treball amb el sector privat en el marc del programa  “Catalunya Creativa” per al desenvolupament de 50 projectes que aconsegueixin ajuts del programa europeu “Europa Creativa” (Accelerador de Projectes Europeus
 • Justícia:
  • Garantir una administració de Justícia més àgil i propera al ciutadà i a l’activitat productiva:
    • Ampliar el desplegament de la nova oficina judicial dins el procés de modernització de l’administració de justícia. S’implantaran nous models d’oficina a Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat, Cornellà, Amposta i la Seu d’Urgell (el 2013 s’ha fet a Girona, Olot i el Vendrell).
    • Implantació de la tramitació digital integral de l’expedient judicial als 48 jutjats de la Ciutat de la Justícia.
    • Obertura del centre penitenciari Puig de les Basses a Figueres.
  • Presentació del projecte de llei corresponent al Llibre VI del Codi Civil relatiu a les obligacions i contractes, que culminarà la totalitat del Codi Civil Català per primera vegada a la història.

 

3.    Transparència, regeneració democràtica i reforma de l’administració
 
 
Balanç 2013
 • Presentació a l’estiu del 2013 del portal de la transparència donant compliment als objectius de Transparència Internacional i afegint indicadors propis.
 • Transparència en les remuneracions i patrimoni dels càrrecs públics.
 • Transparència i millora dels processos de contractació pública.
 • Aprovació d’un Codi Ètic per als alts càrrecs.
 
Projectes 2014
 • Consolidar la reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:
  • Nou marc normatiu de la funció pública amb la creació de la figura del directiu públic.
  • Impuls d’un pla d’ocupació a l’administració amb promoció interna i concursos de trasllats i mesures de conciliació, entre d’altres.
  • Avantprojecte de llei d’organització i funcionament de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats.
 • Aprovació de la llei de la transparència (en tràmit parlamentari).
 • Impuls final de la llei electoral (en tràmit parlamentari).
 
 
4.    Dret a decidir i procés de transició nacional
 
Balanç 2013
 • Procés del dret a decidir:
  • Declaració de Sobirania al Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
  • Creació del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) el 12 de febrer de 2013.
  • Constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir el 26 de juny de 2013.
  • Sol·licitud per escrit al President del Govern espanyol de la celebració d’una consulta el 26 de juliol de 2013.
  • Concreció de la data, la pregunta i el procediment per sol·licitar la consulta el 12 de desembre de 2013.
 • Accions en defensa de l’autogovern:
  • Defensa de les competències davant iniciatives legislatives i normatives  estatals. Presentació de conflictes de competència i recursos d’inconstitucionalitat davant el TC.
  • Defensa de la llengua catalana i el model educatiu.
 
 
Projectes 2014
 • Aprovació de la llei de consultes i convocatòria de la consulta a celebrar el proper 9 de novembre.
 • Entrega dels informes pendents del CATN fins a completar els 19 previstos (el Consell n’ha lliurat 5 fins al moment).
 • Informació a la ciutadania sobre els escenaris posteriors a la consulta i informació sobre el procés de la consulta a l’exterior.
 • Aprovació de la llei d’Acció Exterior de Catalunya.
 • Desenvolupament i enfortiment dels mecanismes de la hisenda pròpia de Catalunya.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Infografia en PDF

Infografia en PDF
PDF | 101

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia