• El descens de víctimes mortals se situa al 31,71% en comparació amb el 2010
  • Lleida registra la reducció de la mortalitat més accentuada amb un 36,17% mentre que Barcelona canvia la tendència negativa i registra també un descens de la mortalitat del 2,6 %
  • Els morts en cap de setmana i en franja nocturna disminueixen gairebé un 30%
  • Per tipus de vehicle implicat, destaca la reducció del 15% els morts en turismes, el descens del 66,6 % en ciclomotors i el decrement del 37,7% en bicicletes mentre que els morts de motocicleta augmenten un 33,33%

Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013 la xarxa viària interurbana de Catalunya ha registrat 157 accidents mortals amb 168 morts a 24 hores. Això representa un decrement del 13,4% de les víctimes mortals respecte del 2012, quan hi va haver 194 persones mortes en 167 sinistres mortals, i del 31,71% respecte del 2010, quan n’hi va haver 246 en 212 accidents mortals.

Tenint en compte l’indicador conjunt de morts i ferits greus, també hi ha hagut una reducció del 8,75% respecte l’any anterior. L’any 2013 hi ha hagut 1.074 morts i ferits greus quan en el mateix període de 2012 n’hi va haver 1.177. Si comparem les dades amb el 2010, la reducció és del 15,96%.

Aquestes dades posen de manifest que el Govern ha complert l’objectiu del Pla de Seguretat Viària 2011-2013 de reduir els morts i els ferits greus en un 15% respecte del 2010, essent de prop d’un 16%. Precisament, per continuar rebaixant el nombre de morts a la xarxa viària, d’acord amb l’objectiu de la Unió Europea de disminuir al 50% la xifra de morts del 2010 de cara al 2020, cal adoptar mesures particulars per a problemàtiques i col·lectius concrets. L’instrument per assolir-ho és el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020, presentat el 20 de desembre, el qual es fonamenta en la col·laboració interdepartamental i en la responsabilitat compartida de les institucions públiques, privades i de la societat civil.

La majoria de demarcacions registren una reducció de la mortalitat
A diferència del que va passar l’any passat, aquest 2013 la demarcació de Lleida ha registrat la reducció de la mortalitat més accentuada respecte de l’any anterior (de les 47 víctimes mortals el 2012 s’ha passat a les 30 del 2013). Això representa un decrement del 36,17% i contrasta amb l’increment del 56,6% que es va registrat el 2012 respecte el 2011.

Com l’any passat, Girona continua mantenint la tendència reductora de la mortalitat. El 2013 ha registrat un decrement del 16,67%, atès que dels 42 morts del 2012 s’ha passat als 35.

A Barcelona, en lloc d’augmentar la mortalitat com l’any passat, s’ha reduït lleugerament. De les 77 víctimes mortals de 2012 s’ha passat a les 75 d’aquest 2013, el que representa un decrement del 2,6%.

Finalment, Tarragona s’ha mantingut estable amb 28 morts, tant el 2013 com l’any anterior.

Tenint en compte l’indicador de morts i ferits greus conjuntament, s’ha mantingut la tendència reductora en el cas de les demarcacions de Lleida (- 19,82%), Girona (-13,43%) i Barcelona (-6%) per aquest ordre i respecte del 2012. En canvi, en el cas de Tarragona, s’ha registrat un augment del 2,99%.

Els morts en franja nocturna i en cap de setmana baixen prop d’un 30%
Al 2013 la franja nocturna continua sent el tram horari que acumula menys víctimes mortals i ferits greus i, en aquesta ocasió, també el que experimenta un decrement més accentuat, tant si considerem només els morts a 24 hores (-29,69%) com si prenem com a referència l’indicador de morts i ferits greus (-19,35%).

Tenint en compte els morts per tipus de dia, el 2013, es registra un decrement accentuat sobretot en el cas dels ocorreguts en cap de setmana. Dels 81 morts de 2012 s’ha passat als 59, el que representa una reducció del 27,16%. Pel que fa als dies feiners, la reducció és menor, d’un 3,54% (de 113 s’ha passat a 109 morts).

Considerant els morts i ferits greus per dia de la setmana, destaca sobretot la reducció del 20,2% de les persones finades en cap de setmana respecte l’any 2012. Pel que fa als dies feiners, la situació s’ha mantingut estable.

Sinistralitat per tipologia de vehicle implicat
Per tipologia de vehicle implicat, cal destacar la reducció d’un 15% dels morts en turisme, del decrement del 66,6 % dels morts en ciclomotor i també el descens del 37,5 dels ciclistes.

Ha augmentat però la xifra de morts dels motoristes que ha passat de les 30 víctimes mortals del 2012 a les 40 del 2013, un 33% més.
Davant d’aquesta situació, cal recordar que l’estiu passat l’SCT, juntament amb una trentena d’agents socials, va constituir un Grup de Treball de Motocicletes per tal de combatre la sinistralitat i millorar la seguretat dels usuaris d’aquest tipus de vehicles. Entre els eixos estratègics que persegueix aquest grup, hi ha el de promoure una reducció de la velocitat i un augment de la seguretat, així com el d’insistir en la responsabilitat i la formació dels conductors de vehicles de dues rodes. A més, en el marc d’aquesta campanya, a finals de juliol es va endegar la campanya “Millor que et vegin”, per la qual s’han distribuït milers de reflectors per als cascs perquè els motoristes guanyin visibilitat a la via pública i tinguin així una conducció més segura.

Sinistralitat per trams d’edat
Pel que fa al tram d’edat que ha experimentat una reducció més accentuada, ha estat el de persones d’entre 55 i 64 anys, en concret un 47,06% menys. En canvi , augmenten els morts del grup d’edat de 65 a 74 anys.

Les polítiques de seguretat viària a partir del 2014
Durant aquest 2013, l’SCT s’ha centrat en dues actuacions prioritàries per avançar en la reducció de la sinistralitat:

1- La conscienciació dels valors de la mobilitat segura en els col·lectius de l’espai públic més desprotegits com els motoristes.

2- La insistència en la necessitat del manteniment i la revisió dels vehicles. Com ja hem esmenat, més del 60% de vehicles en circulació a la xarxa viària catalana el 2012 tenia més de 10 anys i el 18% van saltar-se el tràmit de passar la Inspecció Tècnica del Vehicle. A més, prop d’un 20% que va sotmetre’s a passar el tràmit de la ITV no va superar la prova a la primera.

El Servei Català de Trànsit seguirà insistint en aquestes dues qüestions de cara al 2014, i continuarà treballant en la mateixa línia amb accions i plans per tal de millorar la seguretat i la sinistralitat a les carreteres catalanes i donar compliment als objectius marcats per la Unió Europea per al 2020.

Tot i això el primer semestre d’aquest nou any les polítiques de seguretat viària se centraran sobretot a tractar la reducció de la sinistralitat en el sector laboral amb la constitució d’un Grup de Treball sobre Seguretat Laboral. Aquest mes de gener, es constituirà, amb un caràcter interdepartamental i la participació de tots els agents socials, una taula de recerca de noves propostes i solucions per reduir les víctimes mortals in missió i in itinere. Aquestes representen un 33,20% del total de morts en sinistres viaris durant el 2012. Així mateix, el SCT també continuarà potenciant les mesures que contribueixin a disminuir els accidents de trànsit on es detecta en les víctimes mortals la presencia d’alcohol, drogues i psicofàrmacs.