Direcció General de Comunicació

El Govern aprova l'Estratègia per promoure l'activació de la gestió forestal sostenible a través de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

El Govern aprova l'Estratègia per promoure l'activació de la gestió forestal sostenible a través de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

query_builder   18 febrer 2014 15:11

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'Estratègia per promoure l'activació de la gestió forestal sostenible a través de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

  • Aquesta Estratègia per al període 2014-2020 pretén millorar l’estat dels boscos i la seva biodiversitat, reduir el risc d’incendis i els efectes del canvi climàtic, i contribuir a la recuperació econòmica a través de l’activació del sector forestal i la dinamització de les zones rurals
  • L’Estratègia permetrà aprofitar més de 600.000 tones a l’any de massa forestal dels més de 3 milions de tones que s’acumulen cada any als boscos, i evitarà l’emissió de més de 270.000 tones de CO2 a l’atmosfera l’any 2020
  • A la millora ambiental cal afegir els efectes induïts (socials, econòmics i territorials) sobre l’activitat a les zones rurals que aportarà i que suposarà la creació de 1.900 nous llocs de treball directes i indirectes
  • L’aprofitament energètic de la biomassa forestal de proximitat és una de les línies estratègiques prioritàries del Govern de la Generalitat de Catalunya pels importants beneficis ambientals, energètics i socioeconòmics que comporta
 
El Govern ha aprovat l’Estratègia per promoure l'activació de la gestió forestal sostenible a Catalunya a través de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola de Catalunya.
 
Es tracta d’una estratègia que té com a objectius essencials l’aprofitament energètic de la biomassa forestal activant la cadena forestal per millorar l’estat dels boscos de Catalunya, reduir la càrrega de combustible que s’hi acumula any rere any (3 milions de tones l’any), reduir el risc d’incendis, i potenciar la resiliència de les masses forestals, la qual cosa afavoreix la millora de la biodiversitat i la reducció dels efectes negatius del canvi climàtic i dels riscos naturals.
 
L’estratègia prioritza l’aprofitament dels usos energètics de la biomassa en tots els sectors, atenent a criteris d’eficiència i diversificació, i aposta per no impulsar noves plantes de producció elèctrica. D’aquesta manera s’ajudarà a potenciar el sector forestal, a dinamitzar els aprofitaments de la superfície arbrada de Catalunya, i contribuirà al desenvolupament econòmic general i de manera significativa en l’àmbit rural en generar activitat econòmica i llocs de treball.
 
Així, es preveu que en el marc de l’Estratègia es puguin mobilitzar 500.000 tones més en altres aprofitaments com les de fusta per a serradores, suro i altres productes, que permetria arribar a un volum total de 1.700.000 tones en l'horitzó 2020, i representa el 50% del que creixen els boscos cada any. Això permetrà assolir l'equilibri entre el creixement de la massa forestal i la gestió forestal sostenible dels boscos.
 
Aquesta Estratègia s’inscriu en els objectius del nou Pla general de Política Forestal de Catalunya 2014-2024  així com en els de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea i del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012-2020.
 
Els boscos són una infraestructura de país que cal gestionar per la seva multifuncionalitat
 
Catalunya és un país de boscos; un 64% de la superfície és forestal, amb poc més de 2 milions d’hectàrees i un increment d’entre 3 i 4 milions de m3 l’any de les masses forestals. Els boscos són la infraestructura verda més important del país, però malauradament la seva explotació comercial només representa l’1,3 % del PIB del sector primari i el 0,06% del PIB global del país.
 
Els boscos proporcionen un ampli conjunt de béns i serveis, aportant una sèrie de valors inherents a aquests espais, en sustentar gran part de la biodiversitat amb la fixació de carboni, l’aportació d’oxigen, l’ajuda al recàrrec d’aqüífers, la reducció de l’erosió i els serveis associats a finalitats de lleure i científiques. Tanmateix, els  titulars dels terrenys habitualment no es beneficien econòmicament d’aquests valors, fet que dificulta la gestió forestal.
 
Aquesta multifuncionalitat aportada pels espais forestals cal preservar-la com a objectiu de primer ordre. L’Estratègia presentada adopta les mesures adequades perquè l’aprofitament energètic contribueix a l’assoliment d’aquest objectiu fent-la compatible a la vegada amb la preservació dels boscos singulars i la planificació de l’ús del recurs, garantint el compliment dels objectius de conservació en els espais forestals dins d’espais Natura 2000.
 
En el context actual d’abandonament de l’activitat rural, i amb un escenari futur de canvi climàtic, es poden produir grans incendis en diferents èpoques de l’any, fet que coincideix amb un increment de la freqüència d’episodis climatològics extrems (nevades, ventades i sequeres). Per aquesta raó, cal intervenir per afavorir la recuperació dels espais afectats per catàstrofes i, consegüentment, s’han de protegir des d’un punt de vista hidrològic i com a embornal de carboni.
 
Per gestionar-ho tot plegat cal tenir en compte els condicionants següents:
 
§  Del 1.315.000 hectàrees (ha) arbrades a Catalunya es considera que un 64% (837.000 ha) són susceptibles d’aprofitament d’acord amb criteris de sostenibilitat.
 
§  D’aquesta superfície susceptible d’aprofitament, 341.000 ha, un 41%, disposen de condicions favorables per a la seva explotació sostenible.
 
§  Un altre 46% és accessible mitjançant cable aeri, tècnica amb una despesa econòmica elevada, i que representa la superfície més difícil de mecanitzar, difícilment generalitzable a la biomassa.
 
§  Un 40% de la superfície considerada aprofitable es situa dins espais naturals amb alguna figura de protecció. La promoció socioeconòmica dels espais protegits, en part a partir de la gestió forestal, és compatible amb la protecció dels valors d’aquests espais.
 
§  La gestió forestal mitjançant l’aplicació d’una silvicultura - ciència, tècnica i art de gestionar les masses forestals- preventiva redueix la vulnerabilitat de les masses arbrades. Aquesta silvicultura s’ha d’incrementar dins dels Perímetres de Protecció Prioritària (xarxa de tallafocs, pistes forestals i punts d’aigua per a la protecció d’un massís).
 
L’aprofitament energètic de la biomassa
 
El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), aprovat pel Govern català el mes d’octubre de 2012, fa una aposta decidida per l’aprofitament energètic de la biomassa forestal, proposant una estratègia singular específica en aquest àmbit, que inclou una sèrie de propostes concretes d’actuacions.
 
L’aprofitament de la biomassa per a usos tèrmics contribueix a la disminució de la dependència energètica externa (combustibles fòssils), a la millora de la competitivitat de les empreses consumidores d’energia i al desenvolupament d’un teixit empresarial format per noves empreses.
 
Aquesta Estratègia vol assentar un model de producció energètica sostenible que repercuteixi directament en un estalvi directe sobre els consumidors finals, molt especialment per a ajuntaments, corporacions locals i empreses.
 
Des del vessant de la mitigació del canvi climàtic, l’ús de biomassa forestal té un comportament neutre pel que fa a les emissions de CO2 i la substitució de combustibles fòssils representa una reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 
Pel que fa a les emissions a l’atmosfera de les instal·lacions de biomassa, es tindran en compte les prescripcions que preveu el Pla de Qualitat de l’Aire 2013-2015, especialment pel que fa a les zones declarades de protecció especial i, a la vegada, s’adaptarà la normativa d’emissions atmosfèriques per aquest tipus d’instal·lacions.
 
Objectius i resultats esperats en l’horitzó 2020
 
L’Estratègia permetrà fer treballs silvícoles i millores a 25.000 ha/any l’any 2020, quan actualment ens situem en unes 10.000 ha/any per a l’obtenció d’energia tèrmica, i això suposarà mobilitzar 600.000 t/any quan actualment es situen en 240.000 t/any.
 
Aquesta xifra permetrà assolir un consum de biomassa forestal per a usos tèrmics a Catalunya de 172,8 kTEP (unitat d’energia d’una tona equivalent al petroli) l’any 2020. Aquest objectiu suposa multiplicar aproximadament per 2,5 l’actual consum de biomassa d’origen forestal per a usos tèrmics a Catalunya. Aquests objectius es desglossen per a l’any 2020 en els sectors consumidors següents:
 
SECTOR
Objectiu 2020 (kTEP)
Indústria
44,3
Domèstic
88,1
Serveis
36,1
Primari
4,3
TOTAL
172,8
 
Aquests objectius són diferents dels establerts en el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 i formen part de la seva revisió actualment en curs, tot tenint en compte l’evolució actual de la crisi econòmica i financera i de la reforma elèctrica endegada pel Govern central.
 
Les principals línies d’actuació que marca aquesta Estratègia són les següents:
 
-Assessorament en l’avaluació del recurs.
-Optimització de la logística.
-Impuls al cooperativisme forestal i a l’ús de maquinària.
-Afavoriment de la producció de biocombustibles (estelles, pèl·lets, briquetes).
-Suport al teixit empresarial de llenya i carbó vegetal.
-Regulació i normalització dels biocombustibles.
-Oferta de combustibles amb preus més competitius que els d’origen fòssil a la indústria i els serveis.
-Disseny d’un marc integral d’ajuts econòmics mitjançant un programa únic.
-Foment de les instal·lacions de calefacció amb biomassa en els edificis de les administracions públiques.
-Recolzament dels aprofitaments tèrmics i de les aplicacions de cogeneració amb subproductes de biomassa en les indústries catalanes.
-Potenciació de les empreses de serveis energètics en l’àmbit de la biomassa.
-Impuls a la recerca i desenvolupament tecnològic (biocarburants de 2ª generació,...)
-Simplificació administrativa i coordinació entre administracions.
-Consolidació del sector econòmic i promoció d’associacions o clústers específics
 
L’increment en la utilització de biomassa forestal per a usos tèrmics proposada a l’Estratègia, suposarà la substitució de diferents combustibles fòssils i evitarà l’emissió de més de 270.000 tones de CO2 a l’atmosfera l’any 2020.
 
Aquesta substitució de combustibles fòssils per biomassa forestal suposarà una reducció directa de la factura energètica dels consumidors catalans de 17,1 milions d’euros anuals l’any 2020 i de 50,3 milions d’euros per al global del període 2015-2020. Aquesta Estratègia també comporta una reducció de les importacions de combustibles fòssils a Catalunya valorades en 43,7 milions d’euros l’any 2020 i 128,8 milions d’euros per al conjunt del període 2015-2020.
 
En termes de llocs de treball, aquesta política forestal i energètica implicarà crear 1.900 nous llocs de treballs permanents directes i indirectes en l’horitzó de l’any 2020 i contribuirà a reactivar la nostra economia sobretot en l’àmbit rural.
 
Finançament
 
Dins l’Estratègia per a l’aprofitament energètic de la biomassa forestal, un punt clau és el suport econòmic, tant pel que fa al vessant de l’oferta i millora de les infraestructures (disponibilitat del recurs) com de la demanda (aprofitament energètic).
 
Totes les iniciatives en curs o en projecte promogudes pels diferents organismes i/o entitats seran coordinades en el marc d’un Programa Únic d’Ajuts Econòmics (PUAE) de caràcter mixt (que inclogui subvenció a fons perdut i finançament amb préstecs), per impulsar l’aprofitament tèrmic de la biomassa, adreçat en el seu conjunt a tots els sectors estratègics (domèstic, industrial, primari, terciari i municipal).
 
Governança
 
El Comitè de Direcció, coordinat pel Departament de la Presidència, comptarà a més amb la participació dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el d’Empresa i Ocupació, de Territori i Sostenibilitat i d’Economia i Coneixement.
 
Pel que fa al Comitè Gestor, estarà format per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i l’Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació.
 
Inicialment, el Comitè Gestor s’encarregarà de l’elaboració del Document d’Implantació de l’Estratègia; avaluarà, segons un Protocol d’avaluació, els projectes que es presentin i els resoldrà. Els projectes que tinguin una especial envergadura o singularitat els derivarà al comitè de direcció. A més, executarà les actuacions previstes i posteriorment coordinarà l’execució de les decisions preses pel Comitè de Direcció i comptarà amb l’assessorament tècnic del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

Document íntegre Estratègia

Document íntegre Estratègia
PDF | 2819

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia