• El Govern, les quatre diputacions catalanes i les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya) signen un document de rebuig a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
  • Els signats es comprometen a donar suport als recursos d’inconstitucionalitat que presentin tant el Govern com les institucions locals del país.
Acte rebuig LRSAL
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha presidit d’acte celebrat aquesta tarda al Palau de la Generalitat on Govern, les quatre diputacions catalanes i les dues entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya) han signat un document de rebuig a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). Joana Ortega ha anunciat en el seu parlament que “demà el Govern acordarà presentar un recurs d’inconstitucionalitat a la LRSAL davant del Tribunal Constitucional i per aquesta raó ha estat important visualitzar en aquest acte el suport del món local català, que posa en valor la unitat d’acció en favor de la defensa de l’autogovern”.
 
El document de posicionament en contra la LRSAL sosté que la norma estatal lamina el principi d’autonomia local garantit per l’Estatut, la Constitució Espanyola i la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL) en tant que redueix les competències locals i afecta el principi de subsidiarietat. Entre d’altres punts, el document denuncia la vulneració de les competències exclusives en matèria local de Catalunya recollides a l’Estatut d’Autonomia, així com el caràcter recentralitzador de la reforma. També alerta sobre el risc en la qualitat de la prestació de serveis municipals que implica el trasllat de les competències de salut, educació i serveis socials a unes comunitats autònomes que es veurien perjudicades en la seva ja castigada sostenibilitat financera, o la vulneració del sistema institucional propi afavorint la gestió supramunicipal en mans de les diputacions en detriment de les comarques i eliminant les entitats municipals descentralitzades.
 
En el darrer punt de l’acord signat avui, el Govern, les quatre diputacions catalanes i les entitats municipalistes es comprometen a donar suport als recursos d’inconstitucionalitat que es puguin presentar tant per part del Govern de la Generalitat com per la totalitat de les institucions locals del país.
 
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i Llei de governs locals
 
L’acte unitari d’avui ha tingut lloc després que el Consell de Garanties Estatutàries fes públic el passat 28 de febrer el dictamen on estimava fonaments de no conformitat de diversos preceptes de la LRSAL amb la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en resposta a la sol·licitud efectuada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en acord de data 28 de gener.
 
El Govern de la Generalitat ha impulsat una Llei de governs locals pròpia fruit del consens amb les entitats municipalistes i basada en els principis d’autonomia local, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, subsidiarietat i racionalitat. La reforma local catalana, presentada al Parlament el 6 de novembre de 2013 i actualment en tràmit parlamentari, desenvolupa la competència exclusiva en matèria de règim local que preserva l’Estatut d’Autonomia, per la qual cosa l’aplicació de la LRSAL a Catalunya haurà, en tot cas, de respectar el sistema institucional propi i el desenvolupament normatiu català en aquesta matèria.

4  

Fitxers adjunts

140303 Posicionament LRSAL

140303 Posicionament LRSAL
PDF | 19

140303 Acte de rebuig LRSAL 01

140303 Acte de rebuig LRSAL 01
JPG | 3750

140303 Acte de rebuig LRSAL 02

140303 Acte de rebuig LRSAL 02
JPG | 4092

140303 Acte de rebuig LRSAL 03

140303 Acte de rebuig LRSAL 03
JPG | 4124