Direcció General de Comunicació

Horaris

El Govern aprova noves mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar per al personal de l'Administració

query_builder   8 abril 2014 14:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova noves mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar per al personal de l'Administració

  • S’amplien els supòsits de flexibilitat horària per motius de conciliació i s’estableixen 25 hores anuals de flexibilitat recuperable per a assumptes personals, entre altres mesures
  • La modificació significa un pas decidit cap a uns horaris més flexibles, que s’adapten a les necessitats actuals de la societat
El Govern ha aprovat la modificació del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horari del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, que afecta el conjunt de treballadors del col·lectiu d’administració i tècnic. La modificació significa un pas més cap a uns horaris més flexibles –que ja es va iniciar amb l’aprovació del Decret vigent fins ara-, adaptant-se a l’evolució de les necessitats actuals de la societat.
 
Mesures de flexibilització i conciliació
 
Les mesures que incorpora el nou decret són les següents:
 
·         Avançar cap a la flexibilització total de la gestió de la jornada laboral, mantenint una permanència obligada del personal de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, i possibilitant la realització del temps restant de jornada setmanal (37,5 hores) de manera flexible, supeditat a les necessitats del servei.
 
·         S’amplien els supòsits de flexibilitat horària que ja existien al Decret del 2012, establint-ne els següents:
 
¨      Fins a trenta minuts després de l’inici de l’horari de permanència obligada, per als empleats que tinguin al seu càrrec un familiar, fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb discapacitat legalment reconeguda. Per exemple, conviure amb pares, sogres, fills o cònjuges amb la condició legal de discapacitat del 33% o superior. D’aquesta manera, es pot atendre millor els requeriments, habituals o esporàdics, associats a la seva cura, com ara acompanyar-los a un centre de dia, a rehabilitació, atendre una necessitat sobrevinguda, etc.
 
¨      Fins a una hora diària després de l’inici de l’horari de permanència obligada, per als empleats que tinguin la condició legal de discapacitat. És a dir, empleats amb la condició legal de discapacitat del 33% o superior, com seria manca o deteriorament d’òrgans vitals, discapacitats visuals o de mobilitat...
 
·         S’estableixen 25 hores anuals de flexibilitat horària recuperable per assumptes personals sense justificació i supeditades a les necessitats del servei. Aquestes hores es gaudiran amb els mateixos criteris que el permís per assumptes personals i s’hauran de recuperar, d’acord amb les necessitats del servei, dins els quatre mesos següents al seu gaudiment i, com a màxim, fins el 15 de gener de l’any següent.
 
Ø  Per necessitats personals de l’empleat, sense necessitat de justificar la causa (per exemple: passar la ITV o portar el cotxe al taller; anar al notari o al procurador; enterraments de familiars llunyans o amics; presència en el domicili quan tens una avaria domèstica...)
 
·         Les hores de lliure disposició corresponents a les tardes no recuperables anteriors a les dues festes locals i a la festivitat de Reis poden gaudir-se durant tot l’any i amb els mateixos criteris que el permís per assumptes personals. Fins ara, aquestes hores s’havien de gaudir durant la mateixa setmana o la setmana posterior a la festivitat a la qual estaven associades.
 
Ø  S’amplia el moment de gaudiment de les hores (unes 7 hores i 30 minuts anuals en jornada ordinària) a tot l’any, com si fos el permís d’assumptes personals.
 
·         S’amplien a set els dies de vacances que podran gaudir-se de manera independent i aïllada durant tot l’any natural, sempre d’acord amb les necessitats del servei.
 
Ø  Tot i mantenint els dies de vacances anuals, es possibilita que es puguin demanar fins a 7 dies de forma aïllada (així es podrien demanar 3 setmanes seguides i 7 dies –junts o separats– durant la resta de l’any natural).
 
Una evolució sostinguda envers major flexibilitat
 
Amb l’aprovació del Decret 56/2012, es va fer un primer pas envers la millora de la conciliació de la vida familiar i personal amb la laboral, possibilitant que, dins un marge horari determinat, l’empleat públic pogués modelar el seu horari setmanal –respectant l’horari de permanència obligada de 9 a 14 hores-, amb una pervivència anual de la tria efectuada. Per bé que això ja va significar un avenç important respecte a l’horari rígid aleshores vigent, l’evolució dels nous models de treball i les circumstàncies canviants de la pròpia societat, van fer aflorar la necessitat d’avançar cap a una major flexibilitat en la gestió de la jornada de treball.
 
Així, amb el decret que s’ha aprovat, s’amplia al màxim aquesta flexibilitat, de tal manera que complint amb la jornada setmanal de 37,5 hores, i amb la permanència obligada de 9 a 14 hores, es permet una distribució de la jornada restant que es pugui adaptar a les necessitats de conciliació i de flexibilitat, conjugada amb les necessitats del servei. Així, amb aquestes noves mesures s’avança cap a un nou paradigma de la gestió de l’horari laboral tendent a la racionalització dels horaris i a una major adequació als horaris europeus.
 
De la mateixa manera, el decret amplia les possibilitats de disposar d’una flexibilitat recuperable que amplia la capacitat de l’empleat públic de fer front a necessitats familiars i personals sobrevingudes o de ràpida resposta, sense que la prestació del servei es vegi menystinguda.
 
Aquestes mesures s’incardinen en el pla de reforma de l’Administració de la Generalitat, que aposta per un treball per objectius, en el qual els empleats públics disposen de més llibertat per fixar el seu horari en atenció a les seves circumstàncies familiars o personals. Aquesta major flexibilitat repercuteix de manera clara en la qualitat de vida dels nostres treballadors, i això reverteix directament en la millora de la pròpia organització i, paral·lelament, en la millora del servei públic.
 
Altres mesures ja en vigor
 
D’altra banda, cal recordar que des de finals del 2013 estan en vigor altres mesures de conciliació com ara que la durada mínima de la llicència per assumptes propis sense retribució s’estableix en un dia (fins aleshores s’havien d’agafar de 10 en 10). També s’interpreta el permís per cura de fill amb càncer o altra malaltia greu de manera que la continuació del tractament o la cura del menor després de l’alta hospitalària té la consideració d’ingrés hospitalari.
 
Així mateix, durant el 2014 el personal de la Generalitat podrà gaudir d’un dia més de permís retribuït i no recuperable que compensa el fet que l’1 de novembre coincideix amb dissabte.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia