Delegació a l'Alt Pirineu i Aran

Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA 2013)

query_builder   16 maig 2014 10:14

event_note Nota de premsa

Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA 2013)

 
Les sol·licituds s'han de complimentar per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya. 
Data màxima de presentació de sol·licituds: 16/06/2014
Objecte:
Concedir ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català per al curs acadèmic per la qual sol·licita l'ajut (2013-2014). La mobilitat s'entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar. 
Les famílies susceptibles d'ajuts hauran de residir en una de les comarques següents: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran i Solsonès.
Àmbit:
Ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català per al curs acadèmic per la qual sol·licita l'ajut (2013-2014).
Sol·licitants:
Estudiants d'alguna de les set comarques esmentades a l'apartat "Objecte".
Destinataris:
1. Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o en cas de l'estudiantat no comunitari, acreditar la seva condició de persona resident. 
2. Residir en una de les set comarques esmentades anteriorment com a mínim des de l'1 de gener de 2011. Que caldrà acreditar presentant un certificat municipal de convivència on consti la data d'alta de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades. (Veure excepcionalitats). 
3. Cal estar matriculats en una universitat del sistema universitari català per el curs 2013-2014, en uns estudis encaminats a l'obtenció d'un títol oficial. 
4. Cursar estudis impartits de manera presencial. 
5. Cal estar matriculat, el curs actual, de: 
- Un mínim de 60 crèdits en la matricula anual en estudis de grau o 55 per la resta d'estudis. 
- Un mínim de 30 crèdits per cada semestre en estudis de grau o 27,5 per la resta d'estudis. 
Per a estudiants que NO inicien estudis universitaris, haver superat: 
- Per a branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura, el 60% dels crèdits matriculats el curs anterior. 
- Per a la resta de branques de coneixement, el 80% dels crèdits. 
6. No superar els llindars de renda familiar i de patrimoni establerts.
Durada:
Curs acadèmic 2013-2014.
Característiques:
Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que: 
- Tinguin alguna titulació universitària superior o que reuneixin els requisits legals per a l'expedició d'un títol de màster oficial, llicenciat, enginyer o arquitecte ( o altres títols equivalents). 
- Les persones que cursin estudis de màsters universitaris, tercer cicle, cursos d'especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau. 
- Les persones que al·leguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar.
Import:
L'import màxim per ajut serà de 2.000,00 euros
Termini de presentació:
Un mes des de l'endemà de la publicació al DOGC.
Lloc de presentació:
La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona interessada per via electrònica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l'adreça electrònica http://www.gencat.cat/ovt. 
Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. 
En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop omplerta la sol·licitud de manera electrònica podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. 
En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l'escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l'hora de presentació i el número de registre d'entrada.
Informació:
Per a més informació, podeu contactar amb l'AGAUR mitjançant correu electrònic.
Documentació:
La documentació necessària per presentar la sol·licitud la trobareu a les bases de la convocatòria.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia