• L’Executiu ha aprovat el programa temporal de suport a aquest equipament per poder dur a terme el canvi d’ubicació, que multiplicarà per 10 la seva superfície actual
  • Aquesta biblioteca està especialitzada en publicacions de les comarques gironines, és receptora del Dipòsit Legal d’obres impreses a la demarcació de Girona i disposa d’un important fons patrimonial i antic
El Govern ha aprovat el programa temporal de suport a la posada en marxa de la nova Biblioteca Pública de Girona, que amb la seva reubicació prevista per enguany, esdevindrà la segona més gran de Catalunya pel que fa a la superfície. Entre altres qüestions, el programa preveu l’increment en cinc persones de la plantilla de treballadors de la biblioteca i els recursos necessaris per a l’efectiva posada en funcionament, un cop l’Estat traspassi l’equipament a la Generalitat. El programa tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2015.
 
La contractació de nou personal es farà mitjançant el procediment habitual per a la cobertura provisional de llocs vacants a l’Administració de la Generalitat, amb publicitat prèvia entre el personal funcionari de carrera.
 
La Biblioteca Pública de Girona té titularitat estatal, però és gestionada pel Departament de Cultura, i forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Està especialitzada en publicacions de les comarques gironines, és receptora del Dipòsit Legal d’obres impreses a la demarcació Girona i disposa d’un important fons patrimonial i antic.
 
Es preveu que la Biblioteca Pública de Girona es traslladi a la seva nova seu, situada al carrer Emili Grahit, durant l’any 2014. El nou equipament és un edifici de nova construcció dissenyat expressament perquè pugui prestar un servei d’excel·lència i esdevingui un equipament de referència, no només per a Girona sinó per a tot Catalunya. Amb el canvi d’ubicació, la biblioteca multiplica per 10 la superfície actual i passarà a tenir una superfície de 7.069 m2, la qual cosa la converteix en la més gran del país després de la Biblioteca de Catalunya. La nova seu compta amb 300 punts de lectura per a adults i 50 per a joves, a més d’estar dotada amb els últims avenços tecnològics: 70 ordinadors d’ús públic, aules de formació per a alfabetització informacional, espais per a programació d’activitats de difusió cultural, auditori, sala de projecció i sala d’exposicions.
 
La nova seu dóna compliment als estàndards del Mapa de Lectura Pública i fa possible que, en el futur, desenvolupi les funcions de biblioteca central comarcal i urbana. Tanmateix, l’increment de superfície útil i de serveis ha obligat a revisar les càrregues de treball, els processos de gestió i el dimensionament de l’equipament i han portat a la conclusió que la posada en funcionament de la nova biblioteca no es pot dur a terme únicament amb el personal actualment adscrit a la Biblioteca Pública de Girona.