• En la convocatòria d’enguany s’han doblat tant el pressupost destinat com el número de persones que se’n beneficiaran
  • Els contractes de treball tindran una durada de sis mesos i una jornada laboral del 100% amb un sou mensual de 850 euros
El Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), destina un total de 10 milions d’euros a la nova edició del Programa Treball i Formació que formarà i inserirà unes 1.200 persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) a través de plans d’ocupació específics, en línia amb allò que diu l’Acord pel diàleg social permanent, consensuat recentment amb els sindicats.
 
Enguany s’han doblat tant el pressupost destinat com el número de persones que se’n beneficiaran. Aquesta iniciativa combina l’experiència professional i la formació de cara a millorar la seva ocupabilitat de les persones que reben aquesta renda ja que l’objectiu del programa de l'RMI és la inserció laboral de les persones.
 
Aquests ajuts formen part d’un conjunt de polítiques actives que es desenvoluparan els anys 2014 i 2015 i busquen incrementar la contractació d’aturats augmentant la qualificació d’aquestes persones, fet que impulsa la seva ocupabilitat i, com a conseqüència, les possibilitats que trobin feina.
   
En aquest sentit i davant el context econòmic actual i la situació de les persones aturades, el Departament d’Empresa i Ocupació ha decidit que les polítiques actives d’ocupació s’adrecin cada vegada més a col·lectius específics. En concret, aquest programa es dirigeix a persones en atur perceptores de l'RMI que reuneixin alguna de les característiques següents: experiència laboral prèvia, edat entre 40 i 55 anys; el menor temps que resti per esgotar el període màxim de cobrament de la prestació (60 mesos);  tenir càrregues familiars; o bé famílies monoparentals. 
 
En quant a les entitats beneficiàries de les subvencions que desenvoluparan aquests plans d’ocupació, enguany s’afegeixen les entitats sense ànim de lucre  als ajuntaments i els consells comarcals, o bé els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, com les entitats que gestionaran aquests ajuts.
 
El programa, que combina l’experiència professional i la formació de cara a millorar l’ocupabilitat i facilitar-les la inserció laboral després d’un període llarg d’inactivitat, estableix dos tipus d’accions:
 
- Accions d’experiència laboral: S’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social. Els contractes de treball tindran una durada de sis mesos i  una jornada laboral del 100% amb un sou mensual de 850 euros. 
 
- Accions formatives: S’adrecen al desenvolupament d’una activitat formativa professionalitzadora, obligatòria per a tots els participants de les accions d’experiència laboral. La formació, que ha de ser impartida durant el contracte de treball i dins l’horari laboral, ha de tenir una durada mínima de 20 hores i un màxim de 30.
 
Les oficines de treball realitzaran una entrevista per determinar un primer diagnòstics de les persones que compleixin els requisits esmentats anteriorment i derivaran les persones preseleccionades a l’entitat beneficiària. Aquesta farà la contractació definitiva tenint en compte els llocs de treball i la formació objecte del programa.