El producte interior brut de Catalunya ha registrat un augment interanual del 0,9% al primer trimestre del 2014, cinc dècimes per sobre del que es va estimar en el període precedent. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’augment del PIB és el resultat tant d’una variació positiva de la demanda interna (0,6%) com de la contribució positiva del saldo exterior (0,4 punts).
 
En aquest primer trimestre la taxa interanual del PIB de Catalunya és superior a la d’Espanya (0,5%), però no arriba al creixement mitjà del conjunt de la Unió Europea (UE-28), situat en un 1,4%.
 
Amb relació a la taxa intertrimestral, a Catalunya el PIB ha augmentat un 0,5%, variació que supera en una dècima l’espanyola (0,4%). En el cas de l’economia europea (UE-28), experimenta un augment del 0,3%.
 
L’anàlisi del PIB des de l’òptica de la demanda mostra un creixement de la demanda interna del 0,6% al primer trimestre del 2014, fet que no es produïa a Catalunya des de mitjans del 2008. La causa és l’augment de la despesa en consum de les llars (2,0% interanual), ja que la despesa en consum de les administracions públiques evoluciona negativament (-2,6%), així com la formació bruta de capital (‑1,2%). El consum de les llars ja havia assolit una primera variació interanual positiva al darrer trimestre del 2013 (1,2%), que ara es consolida després de 21 trimestres consecutius de contraccions en el consum (amb l’excepció del segon trimestre del 2010).
 
L’aportació positiva del sector exterior a l’economia catalana és de 0,4 punts, una magnitud positiva però que en els darrers trimestres ha disminuït progressivament. Aquest resultat s’ha produït a causa del fet que les exportacions totals de béns i serveis han augmentat a una taxa interanual del 6,3%, però les importacions han estat més dinàmiques (8,5%), de forma que la contribució neta del sector exterior és menys intensa que als trimestres anteriors.
 
L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta mostra que al primer trimestre del 2014 el sector serveis, amb un creixement de l’1,3%, és la branca que ha contribuït més positivament al creixement del PIB. També es produeix un creixement en l’agricultura (5,8%) i en les branques industrials (1,2%). En canvi, el sector de la construcció és manté en taxes negatives al primer trimestre del 2014 (-6,2%).

 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 106