• Mitjançant l’acord subscrit entre les dues parts, l’Agència incorpora la depuradora del sector de Can Pere la Plana al Pla de Sanejament de Catalunya i s’encarregarà de garantir la prestació eficient del servei
 
  • Amb aquesta, la Mancomunitat gestiona les 6 depuradores en servei a la comarca, que sanegen les aigües residuals del 97% de la població del Garraf
 
Depuradora de Sitges-Sant Pere de Ribes
L’Agència Catalana de l’Aigua i la Mancomunitat Penedès Garraf han signat, recentment, un conveni per a garantir el funcionament i l’explotació eficient de la depuradora del sector de Can Pere la Plana, en el municipi de Sant Pere de Ribes.
 
Mitjançant aquest acord, l’Agència Catalana de l’Aigua incorpora aquest sistema de depuració (ja en servei) al Pla de Sanejament de Catalunya i s’estableixen els mecanismes adients per  a l’atribució de recursos necessaris per garantir la prestació eficient del servei del mateix, incloent l’explotació, el manteniment, les reposicions i millores i la intervenció administrativa dels abocaments al sistema.
 
La Mancomunitat Penedès Garraf és l’administració actuant d’aquest sistema, que tracta les aigües residuals del sector de Can Pere la Plana mitjançant un tractament biològic i dóna servei a una població de 300 habitants, aproximadament.
 
Amb aquest nova estació de depuració d’aigües residuals, la comarca del Garraf disposa de 6 sistemes de sanejament que donen servei al 97% de la població de la comarca: Cubelles i Cunit, Olivella (Mas Milà), Sitges (Garraf), Sitges-Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.
 
La Mancomunitat Penedès Garraf gestiona, mitjançant el Servei de Sanejament, 21 depuradores, 26 estacions de bombament d’aigües residuals, 10 instal·lacions de tractament tou i 43,1 quilòmetres de col·lectors en alta, així com també realitza les tasques d’inspecció i control d’abocaments industrials a la xarxa pública.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 159

Depuradora Sitges-Sant Pere de Ribes, una de les sis actives al Garraf i gestionades per la Mancomunitat

Depuradora Sitges-Sant Pere de Ribes, una de les sis actives al Garraf i gestionades per la Mancomunitat
JPG | 42